VII infrastruktūros konsolidavimas

Programos Valstybės IT konsolidavimas ir valdymo pertvarka

Tikslas: Konsoliduoti valstybės IT ištekliai (politika, žmonės, procesai, technologijos)

Numatomos programos naudos:

1. Kaštų taupymas techninės įrangos ir licencijų įsigijimui 30%

2. Centralizuotas, standartizuotas ir saugus informacinių išteklių valdymas

3. IT politikos sutelkimas naujam skaitmeninės valstybės ir ekonomikos vystymo etapui

Pilotinės apimties įgyvendinimo terminas: 2019-12-31

Tęstinė programos veikla: 2023-12-31

 

Projekto vadovas - Kęstutis Andrijauskas 

Projekto tikslas:  iki 2020 m. rugsėjo mėn. pasirengti naujo VII valdymo modelio įveiklinimui: parengti naują VII valdymo modelį; priimti pagrindinius teisės aktus, sukurti metodines priemones ir IT įrankius įgalinančius jo įgyvendinimą; sustiprinti VII valdymo politiką. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 • Parengtas naujas VII valdymo modelis, jo įdiegimo veiksmų planas ir sukurta teisinė aplinka jo įgyvendinimui  

 • Parengta teisinė ir metodinė aplinka VII infrastruktūros konsolidavimui įgyvendinti ir Valstybės IT paslaugoms teikti   

 • Sukurtos priemonės VIII konsolidavimui ir valstybės IT paslaugų teikimui  

 • Pagal nustatytus VII valdymo poreikius apmokyti institucijų darbuotojai dalyvaujantys IT valdymo procesuose 

Projekto pabaiga: 2020 m. III ketv. 

Projekto biudžetas - 2 615 876 Eur 

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir LR valstybės biudžeto lėšomis.  

Projekto veiklos atitinka 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas 

 Pasiektos gairės: 

 • Parengtas programų ir pokyčių valdymo vadovas. 

 • Atlikta esama VII valdymo situacijos analizė. 

 • Parengtas ir suderintas naujas VII valdymo veiklos modelis.  

 • Sutarta dėl paslaugų katalogo (VIPVIS) apimčių ir funkcionalumo. 

 • Sutarta dėl VII sąsajų žemėlapio apimčių. 

Artimiausi darbai:

 • VII valdymo įstatymo naujos redakcijos parengimas, suderinimas su interesų grupėmis ir LRV bei pateikimas Seimui. 

 • VIPVIS veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimas.  

Projekto vadovas  - Andžej Trachimovič 

Projekto koordinatorius - Dmitrijus Syčiovas

Projekto tikslas: Sukurta ir įdiegta valstybės IT paslaugų teikimo veiklai reikalinga IRT infrastruktūra ir suformuoti žmogiškieji ištekliai, reikalingi valstybės IT paslaugoms teikti. 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 • Įsigyta ir įdiegta IT paslaugų teikimui ir VII konsolidavimui reikalinga techninė įranga, tinklo įranga ir saugos techninės ir programinės  priemonės.  

 • Sukurta ir įdiegta IT paslaugų teikimo valdymo platforma ir IT paslaugų teikimui reikalingos priemonės.  

 • Suformuoti žmogiškieji ištekliai reikalingi IT paslaugoms teikti ir valdyti VITC organizaciją. 

Numatoma pabaiga - 2023 m. IV ketv. 

Projekto biudžetas - 35 711 138 Eur 

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės Nr. J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga“ lėšų. 

Pasiektos gairės, atlikti darbai: 

 • Suformuota pradinė projekto techninė darbo grupė (6 darbuotojai). 

 • Parengta pereinamo laikotarpio techninė įranga. 

 • Parengta debesijos detalioji architektūra. 

 • atlikta į VDPT I etapu migruojamų įstaigų techninių resursų poreikio analizė bei įvertintos numatytų duomenų centrų galimybės talpinti migruojamas sistemas. 

 • Sukurta bendra programos dalyvių bendradarbiavimo platforma. 

 • Parengtos I etapo techninės ir programinės įrangos pirkimų techninės specifikacijos, paskelbti pirkimai.

 • Organizuotas susitikimas su 2 prioriteto projektų vykdytojais.

Artimiausi darbai:

 • Migravimo planų su pilotinėmis įstaigomis ir įstaigomis, kurių IS kuriamos ar modernizuojamos 2 ar 10 prioritetų lėšomis ir kurių IS bus migruojamos į VDPT, sudarymas.

 • Detalizuoti VDPT teikiamų paslaugų krepšelį, galutinai parengti ir suderinti paslaugų teikimo sutarčių šablonus (SLA).

 • Pagalbos tarnybos komandos formavimo ir Service Desk įrankio specifikavimo procesas.  

 • Debesijos automatizuoto valdymo platformos specifikavimo paslaugų pirkimo paskelbimas. 

 • Service Desk įrankio specifikavimas ir pirkimo paskelbimas. 

 • VITC veiklos dokumentų parengimo paslaugų pirkimo paskelbimas. 

 • Tolimesnis projekto komandos formavimas. 

Projekto vadovė  - Laura Kasinskienė 

Projekto tikslas -  konsoliduoti IT politikos formavimą į vieną instituciją - EIM, perimant atitinkamas funkcijas iš SM, VRM ir TM bei pakeičiant IT politikos įgyvendinimo institucijos (IVPK) savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją iš SM į EIM. 

Projekto pabaiga - 2019.07.01 

Numatomi pasiekti rezultatai: 

 • Parengtas teisinis reguliavimas, reikalingas įteisinti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM; buvusios Ūkio ministerijos), kaip i IT politikos formuotojo vaidmenį. Parengti ir suderinti įstatymų pakeitimų projektai bei juos įgyvendinantys norminiai poįstatyminiai teisės aktai, įgalinantys tolesnes su IT politikos formavimo perkėlimu susijusias veiklas EIM.  Teisės aktų projektai suderinti su suinteresuotomis institucijomis bei patvirtinti atsakingų institucijų.  

 • Suformuotas struktūrinis padalinys EIM, atliekantis Valstybės IT valdymo biuro funkcijas (CIO).  Atlikti visi reikalingi organizaciniai darbai ir parengti ir priimti  reikiami EIM vidiniai teisės aktai. Pakeista EIM organizacinė struktūra, nuostatai, patvirtinti struktūrinio padalinio nuostatai, struktūra bei  pareigybių aprašymai.  

 • IT valdymo biuras (CIO) užpildytas reikiamais žmogiškaisiais ištekliais.   

 • IT politikos įgyvendinimo institucijos funkcijas atlieka įstaiga prie EIM – IVPK.   

Pasiektos gairės: 

 • Konsoliduotas IT politikos formavimas,

 • Pakeisti svarbiausi teisės aktai: 4 įstatymai ir 8 LRV nutarimai,

 • EIM sukurtas naujas struktūrinis padalinys, atliekantis CIO funkcijas - Skaitmeninės darbotvarkės departamentas,

 • Skaitmeninės darbotvarkės departamentas dalinai užpildytas žmogiškaisiais ištekliais.

Artimiausi darbai: 

 • LRV nutarimų, susijusių su EIM, SM, TM, VRM ir IVPK funkcijų pokyčiais, pakeitimo projektų parengimas ir priėmimas.

 • Skaitmeninės darbotvarkės departamento užpildymas likusiais reikiamais žmogiškaisiais ištekliais. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-16