Interneto svetainių prieinamumas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 15 nutarimą Nr. 1261 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 "Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo" pakeitimo", kuriuo patvirtinti Bendrieji reikalavimai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės Įgaliotos institucijos funkcijas. Nutarimu perkelta 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo.

Europos Komisija 2018 m. pabaigoje priėmė su EK Direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimu susijusius dokumentus:

1. 2018 m. spalio 11 d. sprendimas (ES) 2018/1524, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo nustatoma stebėsenos metodika ir valstybių narių ataskaitų teikimo tvarka https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1524&from=LT.

2. 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimas (ES) 2018/2048 dėl interneto svetainių ir mobiliųjų programų darniojo standarto, parengto siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2102 įgyvendinimą https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D2048&from=LT,  kuris duoda nuorodą į tam skirtą Europos standartą EN 301 549 2018-08 https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301500_301599/301549/02.01.02_60/en_301549v020102p.pdf.

Komitetas, remdamasis pagal EK Direktyvos (ES) 2016/2102 reikalavimus parengta stebėsenos metodika, atlieka interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties prieinamumo reikalavimams stebėseną ir teikia ataskaitas Europos Komisijai. Taip pat vykdydamas Įgaliotos institucijos funkcijas, teiks metodinę pagalbą, edukuos ir skleis informacią apie reikalavimus ir jų įgyvendinimą interneto svetainių turinio ir mobiliųjų programų kūrėjams.

Reikalavimai nebus taikomi:

  • įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų turiniui, paskelbtam anksčiau kaip 2019 m. rugsėjo 23 d., kol bus atlikta esminė tokių interneto svetainių peržiūra;
  • iš anksto įrašytiems apibrėžtos trukmės įrašams, kuriuos įstaiga interneto svetainėje arba mobiliojoje programoje paskelbė anksčiau kaip 2020 m. rugsėjo 23 d.;
  • žemėlapiams ir skaitmeninio kartografavimo paslaugoms; paveldo kolekcijoms ir pan.
  • turiniui, kurio įstaiga nekūrė, nefinansuoja, nerengia ir nekontroliuoja.

Pirmoji ataskaita Europos Komisijai turi būti pateikta ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 23 d.

Neįgaliųjų forumo parengtas Prieinamos skaitmeninės informacijos vadovas

Neįgaliesiems pritaikytų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių kūrimo, testavimo ir įvertinimo metodinės rekomendacijos

Atnaujinimo data: 2024-02-05