Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams 2017 m. tyrimas

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) interneto svetainių atitikimo Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nuostatoms, tyrimą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu 2017 m. atliko UAB „Rotelas“.

Įstaigų interneto svetainių atitikimo Aprašo nuostatoms tyrimo (toliau – Tyrimas) tikslas - atlikti įstaigų interneto svetainių turinio analizę, pateikti išvadas dėl įstaigų interneto svetainių būklės ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo. Atlikto Tyrimo metu buvo nustatyta 1393 įstaigų interneto svetainių (2015 m. – 1198, 2014 m. – 1230), kurioms taikomos Aprašo nuostatos. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Įstaigos Aprašo reikalavimus atitinka 66,0 proc. (palyginimui, 2015 m.- 65,8 proc., 2014 m. - 62,7 proc.). Įstaigos atitinka 75,6 proc. bendrųjų nuostatų reikalavimus (palyginimui, 2015 m. - 74,8 proc., 2014 m. - 72,4 proc.,) 64,6 proc. struktūros reikalavimus  (palyginimui, 2015 m. - 60,8 proc., 2014 m. - 57,7 proc.), 61,8 proc. informacijos reikalavimus (palyginimui, 2015 m. - 63 proc., 2014 m. - 59,5 proc.). Taigi galima konstatuoti, kad per metus įstaigų interneto svetainių atitikimas Aprašo reikalavimams pagerėjo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-09