Institucijų interneto svetainės

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) koordinuoja Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nurodytų reikalavimų įgyvendinimą, teikia metodinę paramą - išvadas ir rekomendacijas, ir kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę.

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo tikslas - sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijas  ir įstaigas (įstaigas) ir jų funkcijas, parengtus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ir su jais susijusią informaciją, suvienodinti įstaigų interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes, svetainių kūrimą ir reguliarų informacijos atnaujinimą

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašas yra patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo nuostatomis.

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) interneto svetainių atitikimo Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nuostatoms, vertinimą Informacinės visuomenės plėtros komiteto užsakymu 2023 m. atliko UAB „Elhic“.

Įstaigų interneto svetainių atitikimo Aprašo nuostatoms vertinimo (toliau – vertinimas) tikslas - atlikti įstaigų interneto svetainių turinio analizę, pateikti išvadas dėl įstaigų interneto svetainių būklės ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo. 

2023 m. vertinimo ataskaita

Lietuvos Respublikos seimui atskaitingų įstaigų atitikimo bendriesiems reikalavimas vertinimo rezultatai

Savivaldybių ir savivaldybių įmonių ir įstaigų atitikimo bendriesiems reikalavimas vertinimo rezultatai

Teismų atitikimo bendriesiems reikalavimas vertinimo rezultatai

Atnaujinimo data: 2024-01-25