Institucijų interneto svetainės

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (IVPK) koordinuoja Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nurodytų reikalavimų įgyvendinimą, teikia metodinę paramą - išvadas ir rekomendacijas, ir kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę.

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo tikslas - sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijas  ir įstaigas (įstaigas) ir jų funkcijas, parengtus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ir su jais susijusią informaciją, suvienodinti įstaigų interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes, svetainių kūrimą ir reguliarų informacijos atnaujinimą

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas yra patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis.

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) interneto svetainių atitikimo Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nuostatoms, tyrimą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos užsakymu 2017 m. atliko UAB „Rotelas“.

Įstaigų interneto svetainių atitikimo Aprašo nuostatoms tyrimo (toliau – Tyrimas) tikslas - atlikti įstaigų interneto svetainių turinio analizę, pateikti išvadas dėl įstaigų interneto svetainių būklės ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo. Atlikto Tyrimo metu buvo nustatyta 1393 įstaigų interneto svetainių (2015 m. – 1198, 2014 m. – 1230), kurioms taikomos Aprašo nuostatos. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Įstaigos Aprašo reikalavimus atitinka 66,0 proc. (palyginimui, 2015 m.- 65,8 proc., 2014 m. - 62,7 proc.). Įstaigos atitinka 75,6 proc. bendrųjų nuostatų reikalavimus (palyginimui, 2015 m. - 74,8 proc., 2014 m. - 72,4 proc.,) 64,6 proc. struktūros reikalavimus  (palyginimui, 2015 m. - 60,8 proc., 2014 m. - 57,7 proc.), 61,8 proc. informacijos reikalavimus (palyginimui, 2015 m. - 63 proc., 2014 m. - 59,5 proc.). Taigi galima konstatuoti, kad per metus įstaigų interneto svetainių atitikimas Aprašo reikalavimams pagerėjo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-09