Institucijų interneto svetainės

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) koordinuoja Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nurodytų reikalavimų įgyvendinimą, teikia metodinę paramą - išvadas ir rekomendacijas, ir kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę.

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo tikslas - sudaryti visuomenei sąlygas gauti internetu visą viešą informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijas  ir įstaigas (įstaigas) ir jų funkcijas, parengtus įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus ir su jais susijusią informaciją, suvienodinti įstaigų interneto svetaines, užtikrinti jų veiksmingumą, jose pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, paieškos galimybes, svetainių kūrimą ir reguliarų informacijos atnaujinimą

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas yra patvirtintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatomis.

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – įstaigos) interneto svetainių atitikimo Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, nuostatoms, vertinimą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Ūkio ministerijos užsakymu 2018 m. atliko UAB „Elhic“.

Įstaigų interneto svetainių atitikimo Aprašo nuostatoms vertinimo (toliau – vertinimas) tikslas - atlikti įstaigų interneto svetainių turinio analizę, pateikti išvadas dėl įstaigų interneto svetainių būklės ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo. Atliekant vertinimą buvo nustatytos 1098 įstaigų interneto svetainės (2017 m. - 1393 , 2015 m. – 1198, 2014 m. – 1230), kurioms taikomos Aprašo nuostatos. Vertinimo metu nustatyta, kad įstaigos Aprašo reikalavimus atitinka beveiki 70 proc. (palyginimui, 2017 m. - 66 proc.). Geriausiai Aprašą atitinka ministerijų (97,9 proc.), savivaldybių (94,1 proc.) ir teismų (93 proc.) interneto svetainės. Didžiausią progresą padarė savivaldybių įstaigos, šių įstaigų interneto svetainių atitikimas pakilo 7,3 proc. ir ministerijoms pavaldžios įstaigos, kurių rodiklis pakilo 5 proc. Taigi, lyginant su ankstesniais metais, bendras įstaigų interneto svetainių atitikimas reikalavimams pakilo net 3,8 proc.

 

 

Iškilus klausimams prašome kreiptis el. paštu Eglė Graužinytė  arba Arminas Rakauskas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-03