Informacinės visuomenės paslaugos

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, vykdydamas Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nuostatas, įgyvendina šias funkcijas:

  • prižiūri, kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjai laikosi šio įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų;
  • Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis bendradarbiauja su Europos Bendrijų Komisija ir atitinkamomis Europos Sąjungos valstybių narių institucijomis, duomenis ryšiui palaikyti praneša Europos Bendrijų Komisijai ir Europos Sąjungos valstybėms narėms;
  • teikia prašomą informaciją Europos Bendrijų Komisijai ir atitinkamoms Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeisdama teisės aktų teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;
  • informuoja Europos Bendrijų Komisiją apie sutarčių, kurių negalima sudaryti elektroninėmis priemonėmis, rūšis. Kartą per 5 metus parengia ataskaitą dėl teisės sudaryti sutartis elektroninėmis priemonėmis išimčių, kurioje nurodoma, kodėl šios išimtys būtinos. Minėtą ataskaitą patvirtinus Vyriausybei, Informacinės visuomenės plėtros komitetas ją pateikia Europos Bendrijų Komisijai;
  • elektroninėmis priemonėmis (taip pat turi teisę naudoti ir kitus būdus) teikia bendrą informaciją (tačiau ne teisines konsultacijas) apie informacinės visuomenės paslaugos teikėjų ir informacinės visuomenės paslaugos gavėjų teises ir pareigas, susijusias su elektroninėmis priemonėmis sudaromomis sutartimis, galimus informacinės visuomenės paslaugos teikėjų ir informacinės visuomenės paslaugos gavėjų ginčų sprendimo ir žalos atlyginimo būdus bei jų naudojimo praktinius aspektus, valstybės ir savivaldybių institucijas ar įstaigas, kurios gali suteikti papildomos informacijos ir (ar) praktinę pagalbą. Informacinės visuomenės plėtros komitetas savo interneto tinklalapyje skelbia apie būdus susisiekti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu elektroninėmis priemonėmis;
  • įgyvendina 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo, kiek tai susiję su Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo reguliavimo dalyku;
  • atlieka kitas Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

Su Informacinės visuomenės plėtros komitetu elektroninėmis priemonėmis galima susisiekti šiais adresais [email protected] ir [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-12-11