Informacinės sistemos ir registrai

Valstybės registrų ir žinybinių registrų steigimą, kūrimą ir funkcionavimą reguliuojantys teisės aktai:

Valstybės registrai ir žinybiniai registrai registruojami ir duomenys apie juos kaupiami Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre. Registro valdytojas - Susisiekimo ministerija. Registro tvarkytojas - Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

Duomenys apie įsteigtus, sukurtus, reorganizuotus, likviduotus registrus tvarkomi Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Duomenis apie valstybės ir žinybinius registrus galite rasti čia.

Valstybės informacinių sistemų steigimą, kūrimą ir funkcionavimą reguliuojantys teisės aktai:

Valstybės informacinės sistemos registruojamos ir duomenys apie jas kaupiami Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre. Registro valdytojas - Susisiekimo ministerija. Registro tvarkytojas - Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

Duomenys apie įsteigtas, sukurtas, modernizuotas, likviduotas valstybės informacines sistemas tvarkomi Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro nuostatų nustatyta tvarka.

Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro duomenys yra vieši ir skelbiami Informacinės visuomenės plėtros komiteto interneto svetainėje.

Duomenis apie valstybės informacines sistemas galite rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-25