Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį  išsilavinimą;
2. būti susipažinusiam su informacinių ir ryšių technologijų pagrindais, žinoti apie informacinių technologijų saugą; 
3. žinoti IT paslaugų valdymo sistemų (angl. ITSM – IT Service Management) ir naudotojų aptarnavimo sistemų (angl. Service Desk) veikimo ir aptarnavimo pagrindinius principus;
4. žinoti informacinių ir ryšių technologijų stebėsenos sistemų (angl. Monitoring) veikimo ir aptarnavimo principus;
5. žinoti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes); 
6. žinoti informacinių technologijų vystymosi tendencijas; 
7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir pagal savo kompetenciją priimti sprendimus;
8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas  vykdo šias funkcijas:

1. vykdo pirmo lygio pagalbos IT paslaugų gavėjams teikimą: visų skambučių ir  elektroninių užklausų (incidentų, problemų, trikdžių, pokyčio prašymų ir pan.) priėmimas, valdymas, klasifikavimas, prioretizavimas, pagal kompetenciją  sprendimas ir/arba nukreipimas antro ir/arba trečio lygio specialistams, informavimas apie užklausų sprendimo eigą, užklausų uždarymas;
2.  pagal savo kompetenciją teikia IT paslaugų gavėjui pagalbą ir konsultacijas;
3. pagal savo kompetenciją vykdo IT paslaugų nepertraukiamą teikimą ir palaikymą, vadovaujantis paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais kriterijais, kiekybiniais bei kokybiniais rodikliais;
4. pagal savo kompetenciją dirba su IT paslaugų valdymo sistema (angl. ITSM) pagal su ją susijusiais veiklos procesais;
5. pagal savo kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl IT paslaugų valdymo sistemos (angl. ITSM) naujų poreikių plėtros, tobulinimo bei tam skirtų lėšų efektyvesnio panaudojimo;
6. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros naudojimo  ataskaitas (paslaugų naudojimo pokyčių, reagavimo į užklausas bei jų sprendimo ir pan.), teikia pasiūlymus dėl gerinimo;
7. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo organizavimo ir dalyvauja Skyriaus darbuotojų pasitarimuose;
8. pagal savo kompetenciją vykdo IRT infrastruktūros ir teikiamų IT paslaugų  stebėseną – nuolat renka, apdoroja ir registruoja informaciją, būtiną teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros nepertraukiamo veikimo, administravimo bei saugos užtikrinimui, nedelsiant reaguoja į aptiktus incidentus, problemas, trikdžius bei grėsmes;
9. atsako už priskirtų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
10. pagal Skyriaus kompetenciją, užtikrina, kad atlikti darbai  būtų tinkamai įforminti;
11. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 
12. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.