Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį  išsilavinimą;
 2. būti susipažinusiam su informacinių ir ryšių technologijų pagrindais, žinoti apie informacinių technologijų saugą; 
 3. žinoti IT paslaugų valdymo sistemų (angl. ITSM – IT Service Management) ir naudotojų aptarnavimo sistemų (angl. Service Desk) veikimo ir aptarnavimo pagrindinius principus;
 4. žinoti informacinių ir ryšių technologijų stebėsenos sistemų (angl. Monitoring) veikimo ir aptarnavimo principus;
 5. žinoti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes); 
 6. žinoti informacinių technologijų vystymosi tendencijas; 
 7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir pagal savo kompetenciją priimti sprendimus;
 8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas  vykdo šias funkcijas:

 1. vykdo pirmo lygio pagalbos IT paslaugų gavėjams teikimą: visų skambučių ir  elektroninių užklausų (incidentų, problemų, trikdžių, pokyčio prašymų ir pan.) priėmimas, valdymas, klasifikavimas, prioretizavimas, pagal kompetenciją  sprendimas ir/arba nukreipimas antro ir/arba trečio lygio specialistams, informavimas apie užklausų sprendimo eigą, užklausų uždarymas;
 2. pagal savo kompetenciją teikia IT paslaugų gavėjui pagalbą ir konsultacijas;
 3. pagal savo kompetenciją vykdo IT paslaugų nepertraukiamą teikimą ir palaikymą, vadovaujantis paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais kriterijais, kiekybiniais bei kokybiniais rodikliais;
 4. pagal savo kompetenciją dirba su IT paslaugų valdymo sistema (angl. ITSM) pagal su ją susijusiais veiklos procesais;
 5. pagal savo kompetenciją teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl IT paslaugų valdymo sistemos (angl. ITSM) naujų poreikių plėtros, tobulinimo bei tam skirtų lėšų efektyvesnio panaudojimo;
 6. pagal savo kompetenciją dalyvauja rengiant teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros naudojimo  ataskaitas (paslaugų naudojimo pokyčių, reagavimo į užklausas bei jų sprendimo ir pan.), teikia pasiūlymus dėl gerinimo;
 7. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus darbo organizavimo ir dalyvauja skyriaus darbuotojų pasitarimuose;
 8. pagal savo kompetenciją vykdo IRT infrastruktūros ir teikiamų IT paslaugų  stebėseną – nuolat renka, apdoroja ir registruoja informaciją, būtiną teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros nepertraukiamo veikimo, administravimo bei saugos užtikrinimui, nedelsiant reaguoja į aptiktus incidentus, problemas, trikdžius bei grėsmes;
 9. atsako už priskirtų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
 10. pagal skyriaus kompetenciją, užtikrina, kad atlikti darbai  būtų tinkamai įforminti;
 11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 
 12. pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus, Departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus.