Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį skaitmeninių duomenų valdymo planavimo, diegimo, integravimo, valdymo, administravimo, priežiūros ir plėtros srityje;
3.    išmanyti darbo su duomenų mainų integracinėmis platformomis metodus ir principus;
4.    išmanyti duomenų saugumo ir duomenų vientisumo užtikrinimo principus, metodus bei technologijas (tiek technines, tiek organizacines);
5.    išmanyti informacinių ir ryšių technologijų materialaus ir nematerialaus turto valdymo principus ir metodus;
6.    mokėti rengti IT sprendimų ir duomenų tvarkymo (transformavimo/nuasmeninimo) technines specifikacijas;
7.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
8.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu, bei teisės aktais reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, informacinių technologijų saugą; 
9.    mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
10.    mokėti greitai, analitiškai įvertinti ir spręsti iškilusius incidentus bei problemas;
11.    turėti gerus komunikavimo įgūdžius;
12.    išmanyti duomenų tvarkymui taikomas informacinių technologijų praktikas ir gebėti jas taikyti praktiškai;
13.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.    teikia konsultacijas institucijų ir organizacijų atveriančių duomenis darbuotojams duomenų inventorinimo, prioritetų nustatymo, metaduomenų formavimo, pirminių šaltinių struktūrų parengimo, atvirų duomenų rinkinių parengimo, atvirų duomenų formatų pasirinkimo, duomenų transformavimo ir anonimizavimo klausimais;
2.    derina Projekte dalyvaujančių partnerių duomenų atvėrimo sutartis, planus ir kitus organizacinius dokumentus bei įgyvendina institucijų įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą;
3.    atlieka Projekto partnerių parengtų metaduomenų ir duomenų rinkinių kokybės priežiūrą, teikia pastabas dėl pastebėtų trūkumų šalinimo ir tikslinimo bei įgyvendinimo;
4.    patikrina ir pateikia Projekto vadovui jam koordinuoti priskirtų Projekto dalyvių veiklos ataskaitas ir finansinio atsiskaitymo dokumentus;
5.    vykdo Projekto vadovo paskirtas užduotis:
5.1.    teikia informaciją Projekto vadovui ir kitiems Projekto dalyviams apie savo ir pavestų koordinuoti Projekto dalyvių užduočių vykdymo eigą ir rezultatus;
5.2.    dalyvauja rengiant Projekto viešųjų pirkimų dokumentus ir įgyvendinant viešuosius pirkimus; 
5.3.    teikia Projekto įgyvendinimui  reikalingą informaciją Projekte dalyvaujantiems asmenims ir paslaugų teikėjams;
5.4.    atlieką konkrečias metaduomenų ir duomenų parengimo bei transformavimo užduotis.
5.5.    analizuoja ir teikia siūlymus dėl duomenų atvėrimo metodikų, procesų, techninių aprašų ir kitų duomenų atvėrimą reglamentuojančių dokumentų rengimo bei tobulinimo;
5.6.    vykdo Projekto plane paskirtas veiklas ir funkcijas,  dalyvauja su Projekto veikla susijusių darbo grupių ir komisijų veikloje Projekto kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius;
5.7.    dalyvauja rengiant duomenų atvėrimo veiklos planus ir tikslinant juos, atsižvelgiant į teisinius, organizacinius, infrastruktūros ar žmogiškųjų resursų pokyčius;
5.8.     užtikrina, kad atlikti darbai  būtų tinkamai įforminti; 
5.9.    saugo konfidencialią informaciją susijusią su vykdoma veikla;
5.10.    tiesiogiai dalyvauja duomenų atvėrimo bei jų transformavimo procesuose;
5.11.    atsako už priskirtų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
5.12.    vykdo kitas Projekto vadovo paskirtas veiklas, būtinas tinkamam Projekto įgyvendinimui ir duomenų atvėrimui.