Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį, aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu bei teisės aktais reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, informacinių technologijų saugą; 
3.    išmanyti centralizuoto informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugų teikimo bei darbo su IT paslaugų naudotojais (klientais) principus ir metodus, mokėti bendrauti, palaikyti bei plėtoti ryšius su IT paslaugų naudotojais (klientais), identifikuoti,  analizuoti ir apibrėžti jų IT paslaugų poreikius bei užtikrinti apibrėžtų paslaugų teikimą ir jų valdymą; 
4.    išmanyti centralizuotai teikiamų IT paslaugų kokybės bei efektyvumo užtikrinimo principus; 
5.    išmanyti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes); 
6.    žinoti IT paslaugų valdymo sistemų (angl. ITSM – IT Service Management) veikimo pagrindinius principus;
7.    žinoti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes); 
8.    žinoti informacinių technologijų vystymosi tendencijas; 
9.    mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir pagal savo kompetenciją priimti sprendimus;
10.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų krepšelyje numatytų paslaugų teikimą vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais reikalavimais;
2.    bendradarbiauja su IT paslaugų esamais ir būsimais naudotojais bei kitomis suinteresuotomis šalimis (VII valdytojais), identifikuoja, analizuoja ir apibrėžia jų IT paslaugų poreikius, organizuoja apibrėžtų IT paslaugų teikimą ir jų valdymą;
3.    organizuoja IT paslaugų teikimo sutarčių (angl. Service Level Agreement)  pasirašymą su IT paslaugų gavėjais, užtikrina pasirašytų sutarčių administravimą, peržiūrą ir atnaujinimą; 
4.    rengia konsoliduojamų įstaigų migravimo į IRT infrastruktūrą ir/arba naujų IT paslaugų gavėjų prijungimo detalius planus ir koordinuoja jų vykdymą; 
5.    pagal Skyriaus kompetenciją valdo centralizuotus IT paslaugų naudotojus, teikia būtiną pagalbą bei konsultacijas naudotojams, prireikus įtraukia kitų Skyrių kompetencijų darbuotojų;
6.    pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja teikiamų IRT infrastruktūros naudojimo apskaitos tvarkymą, ataskaitų rengimą bei pasiūlymų dėl gerinimo teikimą;
7.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;  
8.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja organizuojant viešuosius pirkimus bei rengia technines specifikacijas ir kitus būtinus dokumentus;
9.    teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo organizavimo ir dalyvauja Skyriaus darbuotojų pasitarimuose;
10.    atsako už priskirtų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
11.    pagal Skyriaus kompetenciją, užtikrina, kad atlikti darbai  būtų tinkamai įforminti;
12.    pagal Skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.