Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    turėti bent 1 metų kompiuterinių darbo vietų (toliau – KDV) įrangos (darbo vietų kompiuterių, jų priedų, monitorių, fiksuoto bei judriojo ryšio įrangos, organizacinės įrangos (daugiafunkcinių kopijavimo aparatų, spausdintuvų, skenerių, projektorių, vaizdo konferencinės įrangos ir kt.), kompiuterinio tinklo bei kitos KDV techninės įrangos) bei sisteminės programinės įrangos (KDV operacinių sistemų, antivirusinės, bendrosios paskirties ir kitos KDV programinės įrangos) diegimo, integravimo, valdymo, administravimo ir priežiūros srityje;
3.    išmanyti KDV įrangos bei jos komponentų sandarą, techninio eksploatavimo ir priežiūros principus, metodus bei technologijas, sugebėti nustatyti KDV techninius ir programinės įrangos gedimus bei juos pašalinti;
4.    išmanyti Windows, iOS, Linux operacinių sistemų programinės įrangos administravimą;
5.    išmanyti kompiuterinių darbo vietų centralizuotos priežiūros įrankių administravimą;
6.    išmanyti informacinių ir ryšių technologijų saugumo ir duomenų vientisumo užtikrinimo principus, metodus bei technologijas (tiek technines, tiek organizacines);
7.    išmanyti materialaus ir nematerialaus turto valdymo principus ir metodus;
8.    turėti gerus komunikavimo įgūdžius bei patirties bendraujant su klientais teikiant konsultacijas;
9.    išmanyti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes); 
10.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo IT paslaugų krepšelyje numatytų paslaugų teikimą vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais reikalavimais;
2.    vykdo kompiuterinių darbo vietų (KDV) priežiūros paslaugai teikti reikalingos techninės įrangos (darbo vietų kompiuterių, jų priedų, monitorių, fiksuoto bei judriojo ryšio įrangos, organizacinės įrangos (daugiafunkcinių kopijavimo aparatų, spausdintuvų, skenerių, projektorių, vaizdo konferencinės įrangos ir kt.), kompiuterinio tinklo bei kitos KDV techninės įrangos) bei sisteminės programinės įrangos (KDV operacinių sistemų, antivirusinės, bendrosios paskirties ir kitos KDV programinės įrangos) planavimą, diegimą, administravimą, priežiūrą ir plėtrą;
3.    vykdo KDV materialaus ir nematerialaus turto valdymą;
4.    vykdo pagalbos IT paslaugų gavėjams teikimą: tiesiogiai ar iš Pagalbos ir konsultavimo skyriaus specialistų – konsultantų gautų užklausų (incidentų, problemų, trikdžių, pokyčio prašymų ir pan.) sprendimas/atsakymas ir/arba nukreipimas kitų lygių specialistams, informavimas apie priskirtų užklausų sprendimo eigą, priskirtų užklausų uždarymas;
5.    vykdo KDV įrangos diegimą, sutrikimų šalinimą ir reagavimą į užklausas pagal teisės aktuose ir IT paslaugų teikimo sutartyse numatytus kriterijus, kiekybinius bei kokybinius rodiklius;
6.    kontroliuoja KDV techninės ir programinės įrangos būklę ir užtikrina jos nenutrūkstamą veikimą;
7.    teikia konsultacijas IT paslaugų gavėjams kompiuterinės darbo vietos techninės ir programinės įrangos naudojimo klausimais;
8.    vykdo KDV įrangos naudojimo apskaitos tvarkymą, ataskaitų bei pasiūlymų dėl gerinimo teikimą;
9.    užtikrina KDV infrastruktūros saugumą ir joje saugomų duomenų vientisumą (tiek techninėmis, tiek organizacinėmis priemonėmis). Pagal kompetenciją teikia informaciją informacinių sistemų duomenų saugos įgaliotiniams ir kitiems atsakingiems asmenims apie saugos ir kitus incidentus;
10.    užtikrina, kad būtų naudojama tik legali programinė įranga;
11.    užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
12.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
13.    pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant viešuosius pirkimus bei rengia technines specifikacijas ir kitus būtinus dokumentus;
14.    teikia siūlymus dėl KDV resursų plėtros, saugos priemonių įgyvendinimo;
15.     pagal Skyriaus kompetenciją, užtikrina, kad atlikti darbai  būtų tinkamai įforminti;
16. atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
17.    saugo konfidencialią informaciją susijusią su Departamento veikla;
18.    atsako už priskirtų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
19.    pagal Skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.