Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį projektų valdymo, administravimo arba įgyvendinimo srityje;
3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu bei teisės aktais reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, informacinių technologijų projektų valdymą, informacinių technologijų saugą; 
5. išmanyti projektų vadybos metodikas (PMP, PRINCE2, AGILE arba lygiavertes) bei mokėti pritaikyti turimas žinias praktiškai;
6. mokėti sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų valdymo taisykles.
7. mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
8. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu (įskaitant MS Visio ir MS Project).

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant Projekto veiklų įgyvendinimą;
2.    rengia Projekto ataskaitas, pirkimų planus ir atlieką jų derinimą;
3.    rengia mokėjimo prašymus ir teikia juos įgyvendinančiajai institucijai;
4.    rengia ir tvarko su Projekto veikla susijusius dokumentus;
5.    rengia, nagrinėja bei prireikus atnaujina Projekto paraišką, finansavimo sutartį ir kitus su Projektu susijusius dokumentus;
6.    dalyvauja rengiant Projekto valdymo tvarką, jos derinime, atnaujinimo kontrolėje ir  įgyvendinime;
7.    organizuoja Projekto posėdžius, dalyvauja rengiant ir pristatant su Projektu susijusią informaciją; 
8.    rengia Projekto posėdžių protokolus, juos tvarko ir saugo nustatyta tvarka;  
9.    peržiūri, derina ir teikia su Projekto valdymu susijusių dokumentų šablonus (Projekto stebėsenos ataskaitų, rizikos valdymo, išteklių planavimo formų, Projekto statuso susitikimų medžiagos struktūros ir kt.);
10.    dalyvauja atliekant  Projekte dalyvaujančių Paslaugų teikėjų veiklų (darbų) vykdymo koordinavimą, priežiūrą ir kontrolę;
11.    dalyvauja atliekant nuolatinę Projekto plano peržiūrą ir jo įgyvendinimo koordinavimą;
12.    dalyvauja atliekant Projekto rizikų valdymą ir Projekto pokyčių valdymą;
13.    dalyvauja organizuojant Projekto veiklų įgyvendinimo viešuosius pirkimus;
14.    pagal  Skyriaus kompetenciją rengia ir derina pirkimo dokumentus bei technines specifikacijas; 
15.    pagal Skyriaus kompetenciją vertina tiekėjų pateiktus rezultatus ir užtikrina jų atitiktį Projektui keliamiems reikalavimams;
16.    dalyvauja priimant sprendimus dėl Projekto įgyvendinimo paslaugų teikėjų paslaugų vykdymo ir jų atitikimo nustatytiems reikalavimams;
17.    dalyvauja su Projekto veikla susijusių darbo grupių ir komisijų veikloje Projekto kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius;
18.    užtikrina Projekto rezultatų parengimą, pateikimą ir suderinimą kokybiškai ir laiku ir jų atitikimą nustatytiems Projekto tikslams ir uždaviniams;
19.    padeda Projekto vadovui administruoti su Projekto valdymu susijusias informacines sistemas;
20.    padeda Projekto vadovui užtikrinti efektyvią vidinę ir išorinę komunikaciją;
21.    atsako už priskirtų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
22.    pagal Skyriaus kompetenciją vykdo Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo ar Projekto vadovo pavedimus.