Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį informacinių ir ryšių technologijų srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
3.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu bei teisės aktais reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, informacinių technologijų saugą; 
4.    išmanyti informacinių technologijų (toliau – IT) ir verslo procesų valdymą, IT paslaugų valdymo sistemų (angl. ITSM – IT Service Management) ir naudotojų aptarnavimo sistemų (angl. Service Desk) analizavimo, planavimo, diegimo, administravimo, priežiūros ir plėtros principus bei metodus;
5.    išmanyti informacinių ir ryšių technologijų stebėsenos sistemų (angl. Monitoring) analizavimo, planavimo, diegimo, administravimo, priežiūros ir plėtros principus bei metodus;
6.    išmanyti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes); 
7.    išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų organizavimo principus;
8.    išmanyti informacinių technologijų vystymosi tendencijas ir gerąją praktiką Lietuvoje ir pasaulyje; 
9.    mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir vadovaujamo Skyriaus darbą;
10.    mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, pagal savo kompetenciją savarankiškai priimti sprendimus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus;
11.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
12.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.    planuoja Skyriaus darbą ir organizuoja nustatytų užduočių vykdymą, paskirsto darbą tarp skyriaus darbuotojų, užtikrinant efektyviausią Skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą;
2.    kontroliuoja Skyriui pavestų užduočių ir darbų vykdymo eigą, užtikrina ir atsako, kad Skyriui pavestos užduotys bei darbai būtų atlikti laiku ir kokybiškai;
3.    formuoja Skyriaus personalą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, Skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų tyrimo pradėjimo, priemokų jiems skyrimo, dalyvauja Skyriaus darbuotojų atrankos procese;
4.    vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklą;
5.    rengia Skyriaus nuostatus ir pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus; 
6.     pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų nepertraukiamą teikimą ir palaikymą, vadovaujantis paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais kriterijais, kiekybiniais bei kokybiniais rodikliais;
7.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina IRT infrastruktūros ir teikiamų IT paslaugų  stebėseną – nuolat renka, apdoroja ir analizuoja informaciją, būtiną teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros nepertraukiamo veikimo, administravimo bei saugos užtikrinimui, nedelsiant reaguoja į aptiktus incidentus, problemas, trikdžius bei grėsmes, nuolat vykdo IT paslaugų ir IRT infrastruktūros efektyvumo bei saugumo gerinimo prevenciją;
8.    užtikrina pirmo lygio pagalbos IT paslaugų gavėjams teikimą: visų skambučių ir  elektroninių užklausų (incidentų, problemų, trikdžių, pokyčio prašymų ir pan.) priėmimas, valdymas, klasifikavimas, prioretizavimas, pagal kompetenciją  sprendimas ir/arba nukreipimas antro lygio specialistams, informavimas apie užklausų sprendimo eigą, užklausų uždarymas;
9.    užtikrina antro lygio pagalbos IT paslaugų gavėjams teikimą: iš pirmo lygio specialistų – konsultantų gautų užklausų (incidentų, problemų, trikdžių, pokyčio prašymų ir pan.) sprendimas/atsakymas ir/arba nukreipimas kitų lygių specialistams, informavimas apie priskirtų užklausų sprendimo eigą, priskirtų užklausų uždarymas;
10.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų gavėjams konsultacijas, prireikus organizuoja IT paslaugų gavėjų mokymus;
11.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų valdymo sistemos (angl. ITSM) ir su ją susijusių veiklos procesų: analizavimą, planavimą, diegimą, administravimą,  priežiūrą ir plėtrą;
12.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina  IT paslaugų valdymo sistemos (angl. ITSM) naujų poreikių nuolatinį rinkimą ir analizę, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl plėtros, tobulinimo bei tam skirtų lėšų efektyvesnio panaudojimo;
13.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros naudojimo apskaitos tvarkymą, rengia ataskaitas (paslaugų naudojimo pokyčių, reagavimo į užklausas bei jų sprendimo ir pan.), teikia pasiūlymus dėl gerinimo;
14.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina, kad Skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
15.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
16.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 
17.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja organizuojant viešuosius pirkimus;
18.    pagal Skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
19.    pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Komitetui priskirtais klausimais;
20.    pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Skyriui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus.