Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu, bei teisės aktus reglamentuojančius informacinių technologijų projektų valdymą, elektroninės informacijos saugą;
 4. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;
 5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
   

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

vykdo šias Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau -VIISP) tvarkytojo funkcijas:

 1. renka, sistemina informaciją apie programinės įrangos naudojimą valstybės institucijose ir jos poreikį, rengia ir teikia ataskaitas skyriaus vedėjui;
 2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių investicijų projektus, skatinančius valstybės informacinių išteklių sąveikumą, sudarančius sąlygas viešojo administravimo institucijoms teikti elektronines paslaugas, skirtus VIISP panaudojimo plėtrai, taip pat kitus pagal skyriaus kompetenciją priskirtus projektus;
 3. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
 4. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;  
 5. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
 6. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
 7. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant investicinius projektus ir sutarčių projektus;
 8. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;
 9. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
 10. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
 12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
 13. užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
 14. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
 15. pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus, Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą ir skyriaus vedėjo pavedimus.