Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu;
2.    turėti patirties informacinių technologijų srityje;
3.    žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu, bei teisės aktus reglamentuojančius informacinių technologijų projektų valdymą, elektroninės informacijos saugą, viešuosius pirkimus;
4.    mokėti rengti teisės aktus, Komiteto vidaus organizacinius tvarkomuosius dokumentus;
5.    mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
6.    išmanyti veiklos procesų automatizavimo bei optimizavimo, informacinių sistemų kūrimo ir jų gyvavimo ciklo valdymo principus;
7.    išmanyti informacinių sistemų analizės ir specifikavimo principus bei mokėti rengti technines specifikacijas;
8.    išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus, sugebėti pagal raštvedybos reikalavimus rengti raštus, projektų ir informacinių sistemų dokumentaciją ir pan;
9.    turėti žinių apie elektroninio parašo infrastruktūrą ir elektroninius dokumentus;
10.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
11.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.    vykdo šias Valstybės  informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) tvarkytojo funkcijas:
1.1. dalyvauja vykdant VIISP priežiūros bei palaikymo paslaugų įsigijimą ir vykdo šių paslaugų teikimo kontrolę; 
1.2. pagal skyriaus kompetenciją vykdo VIISP klientų pasitenkinimo suteiktomis VIISP paslaugomis analizę, teikia siūlymus dėl VIISP sistemoje teikiamų paslaugų kiekybinių ir kokybinių rodiklių gerinimo;
1.3. dalyvauja rengiant pasiūlymus ir užduotis VIISP funkcionalumo modifikavimui ir plėtrai bei dalyvauja testuojant diegiamus VIISP funkcionalumus;
1.4. analizuoja procesus ir procedūras bei teikia pasiūlymus dėl VIISP paslaugų teikimo 7/24 režimu;
1.5. vykdo Komiteto direktoriaus įsakymu nustytų VIISP teikiamų paslaugų naudojimo administravimą ir koordinuoja jų teikimą; 
1.6. vykdo VIISP informacinių technologijų paslaugų tarnybos funkcijas;
1.7. vykdo VIISP administratoriaus funkcijas nesant administratoriui.
2.    teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl registrų, valstybės informacinių sistemų sąveikos tobulinimo;
3.    dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių investicijų projektus, skatinančius valstybės informacinių išteklių sąveikumą, sudarančius sąlygas viešojo administravimo institucijoms teikti elektronines paslaugas, skirtus VIISP panaudojimo plėtrai, taip pat kitus pagal skyriaus kompetenciją priskirtus projektus;
4.    teikia siūlymus rekomenduojamiems duomenų teikimo formatams ir standartams, užtikrinantiems valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką, ir jų taikymą;
5.    dalyvauja Komiteto administracijos padaliniams rengiant techninius reikalavimus valstybės informacinių išteklių kūrimui ir konsultuoja Komiteto administracijos padalinius valstybės informacinių išteklių kūrimo klausimais;
6.    organizuoja Komiteto informacinių sistemų, elektroninių ryšių tinklų, interneto tinklalapių, tarnybinių stočių ir kitos Komiteto techninės ir programinės įrangos saugų ir nepertraukiamą funkcionavimą, sąveiką, apsaugą bei administravimą, sukauptos informacijos saugumą, Komitete esamų kompiuterizuotų darbo vietų ir kompiuterių lokalaus tinklo aptarnavimą, miesto ir vidaus telefono ryšį;
7.    pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos  (toliau – ES) institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
8.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;  
9.    dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
10.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
11.    pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;
12.    pagal skyriaus kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;
13.    pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
14.    atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
15.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
16.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
17.    užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
18.      pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus, Komiteto direktoriaus pavaduotojo ar skyriaus vedėjo pavedimus.