Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.   turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
3. išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ES teisės aktais bei kitais teisės aktais informacinės visuomenės plėtros srityje, su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis;
5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 
6.  gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų valdymo  taisykles.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. konsultuoja Komiteto darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais, jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;
2. rengia ir tvarko viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir kitus su tuo susijusius dokumentus;
3.  derina ir dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų dokumentus, rengia ataskaitas, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie viešuosius pirkimus bei užtikrina duomenų teikimą Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai;
4. rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus, taip pat vertina, teikia pastabas ir pasiūlymus Komiteto darbuotojų parengtiems ar kitų fizinių arba juridinių asmenų teisės aktuose nustatyta tvarka pateiktiems sutarčių projektams;  
5. nagrinėja ir analizuoja viešųjų pirkimų su Komiteto veiklų įgyvendinimu susijusius klausimus ir  teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui, viešųjų pirkimų iniciatoriams ir organizatoriams;
6  sudaro Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

7. pagal kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
8. Komiteto direktoriui ar Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Komitetą jo kompetencijai priskirtais klausimais;
9.  atsako už savalaikį ir kokybišką priskirtų funkcijų vykdymą;  
10. atsako už funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
11.  pagal kompetenciją vykdo kitus Komiteto direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.