Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. detaliai nagrinėja projekto paraišką ir kitus su projektu susijusius dokumentus;

2. dalyvauja organizuojant projekto veiklų įgyvendinimo paslaugų viešuosius pirkimus;

3. atlieka Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau - VIISP) naudotojų ir projekto partnerių poreikių vertinimą, derina pasiūlymus ir užduotis VIISP plėtrai ir VIISP portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymui bendro naudojimo paslaugų sukūrimui;

4. nustatytais terminais vedėjui teikia argumentuotas pastabas ir pasiūlymus dėl projekto įgyvendinimo metu rengimaų dokumentų turinio;

5. konsultuoja projekto įgyvendinimo paslaugų tiekėjus projekto veiklų įgyvendinimo klausimais;

6. teikia argumentuotas pastabas projekto įgyvendinimo paslaugų tiekėjui dėl jo parengtų ir pateiktų dokumentų ir kitų projekto rezultatų, kad būtų užtikrinta jų atitiktis projektui keliamiems reikalavimams;

7. analizuoja teikiamų paslaugų kokybės parametrų, nustatytų projekto įgyvendinimo paslaugų teikėjų sutartyse, laikymąsi projekto paslaugų teikimo metu;

8. dalyvauja priimant sprendimus dėl projekto įgyvendinimo paslaugų teikėjų paslaugų vykdymo ir jų atitikimo nustatytiems reikalavimams;

9. dalyvauja testuojat diegimaus VIISP funkcionalumus;

10. komunikuoja su projekto partnerių atstovais ir VIISP naudotojais;

11. nustatytais terminais vykdo skyriaus vedėjo pavedimus;

12. sprendžia kitus su paslaugų vykdymu susijusius klausimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą fizinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių ir ryšių technologijų projektų administravimo arba įgyvendinimo srityse;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu bei teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų projektų valdymą ir elektroninės informacijos saugą;

4. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų administravimą ir finansavimą, viešąjį administravimą;Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų administravimą ir finansavimą, viešąjį administravimą;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas.