Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų  darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;

3. išmanyti pagrindinius teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų valdymą, dokumentų archyvavimą, asmenų aptarnavimą, materialinio - techninio tiekimo reikalavimus;

4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;

5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. tvarko  gaunamą ir siunčiamą korespondenciją bei Komiteto vidaus dokumentus: dokumentus registruoja dokumentų valdymo sistemoje, skenuoja, siunčia elektroninėmis priemonėmis, paštu ar kt.  telekomunikacijų įrenginiais ar per kurjerį nurodytiems adresatams;

2. atlieka Komiteto valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai) rengiamų dokumentų analizę, siekiant užtikrinti, kad dokumentų įforminimas atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus, ir redaguoja ar organizuoja rengiamų dokumentų kalbos redagavimą;

3. tvirtina Komitete parengtų  ar gautų dokumentų kopijas;

4. informuoja Komiteto administracijos padalinius apie Komiteto direktoriaus rašytinių pavedimų, raštų - atsakymų įvykdymo ir rengimo terminus;

5. formuoja ir tvarko Komiteto archyvą: užtikrina tinkamą bylų apskaitą ir jų saugojimą archyve, priima į Komiteto archyvą ir saugo tinkamai sutvarkytas bylas, išduoda Komiteto administracijos padaliniams bylas laikinam naudojimui;

6. rengia Komiteto dokumentacijos planą, dokumentų registrų sąrašą, derina šiuos ir kitus dokumentų apskaitos dokumentus su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, rengia nuolatinio ir ilgalaikio saugojimo bylų apyrašus, laikino saugojimo dokumentų naikinimo aktus, sugadintų ir dingusių dokumentų aktus, trumpai saugomų bylų sąrašus ir kt.;

7. konsultuoja Komiteto darbuotojus asmenų aptarnavimo, priešgaisrinės saugos, dokumentų valdymo, bylų formavimo ir tvarkymo klausimais;

8. atlieka Komiteto rengiamų konferencijų, seminarų, pasitarimų, pristatymų, diskusijų, posėdžių, priėmimų, jubiliejų, apdovanojimų ir kitų renginių techninį aptarnavimą,  ir užtikrina, kad reprezentacinės lėšos būtų naudojamos racionaliai ir tikslingai;

9. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja (paskirsto pagal kompetenciją) ir/ar esant poreikiui pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, paklausimus, pareiškimus, skundus, užtikrina jų priėmimą ir imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

10. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant Komiteto darbuotojų tarnybines komandiruotes – inicijuoja ir vykdo reikiamus viešuosius pirkimus;

11. vykdo Komiteto administracinių patalpų bei įėjimo į Komiteto administracines patalpas priežiūrą, užtikrina švarą ir tvarką Komiteto administracinėse patalpose;

12. veda energetinių išteklių (elektros, šilumos), vandens apskaitą ir kontroliuoja jų panaudojimą Komiteto tarnybinėms reikmėms;

13. sudaro Komiteto darbuotojams reikiamas darbo sąlygas, aprūpina inventoriumi,  kanceliarinėmis prekėmis,  planuoja baldų, inventoriaus, kanceliarinių prekių bei kitų ūkio reikmenų ar priemonių poreikius, kontroliuoja inventoriaus apsaugą ir rūpinasi jo remontu ar, esant poreikiui, draudimu;

14. įgyvendina priešgaisrinės ir higienos reikalavimus, rengia ir tvarko su šia veikla susijusius dokumentus, veda instruktažus, įgyvendina prevencijos priemones;

15. sudaro pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

16. pagal kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

17. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

18. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus Komiteto direktoriaus bei skyriaus vedėjo pavedimus.