Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.    turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą; 
2.    turėti ne mažesnę kaip 8 metų darbo patirtį informacinių ir ryšių technologijų srityje ir ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
3.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių ir ryšių technologijų projektų administravimo arba įgyvendinimo srityje;
4.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu bei teisės aktais reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, informacinių technologijų saugą; 
5.    išmanyti šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas, jų architektūrą, informacinių technologijų ir sistemų kūrimo principus, didelių sistemų organizavimo principus, kompiuterinių tinklų diegimo, priežiūros ir saugos principus;
6.    išmanyti projektų valdymo metodikas (PMP, PRINCE2 arba lygiavertes); 
7.    išmanyti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes); 
8.    išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų organizavimo principus;
9.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
10.    mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, pagal savo kompetenciją savarankiškai priimti sprendimus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus;
11.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.    planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Departamento ir jo struktūrinių padalinių (toliau – Skyriai) veiklą, užtikrina ir atsako, kad  Departamento ir jo Skyrių nuostatuose nustatyti tikslai, užduotys bei funkcijos būtų vykdomos laiku, numatyta apimtimi ir kokybe;
2.    formuoja Departamento personalą, teikia pasiūlymus Komiteto direktoriui dėl Departamento struktūros ir pareigybių sąrašo, Departamento darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų tyrimo pradėjimo, priemokų jiems skyrimo, dalyvauja Departamento darbuotojų atrankos procese;
3.    vertina tiesiogiai pavaldžių Departamento darbuotojų veiklą;
4.    pagal Departamento kompetenciją dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
5.    pagal Departamento kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant informacinių ir ryšių technologijų projektus ir programas;
6.     pagal Departamento kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 
7.    pagal Departamento kompetenciją dalyvauja organizuojant viešuosius pirkimus;
8.    pagal Departamento kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
9.    pagal Departamento kompetenciją atstovauja Komitetui priskirtais klausimais;
10.    užtikrina, kad Departamento dokumentai būtų tinkamai saugomi;
11.    vykdo 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga“ projekto Nr. J06-CPVA-V-01-0003 „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ Projekto vadovo funkcijas:
11.1. užtikrina Projekto veiklų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;
11.2. užtikrina Projekto rezultatų parengimą, pateikimą ir suderinimą kokybiškai ir laiku ir jų atitikimą nustatytiems Projekto tikslams ir uždaviniams;
11.3. organizuoja atskirų Projekto darbo grupių bei Projekte dalyvaujančių Paslaugų teikėjų veiklos koordinavimą, priežiūrą ir kontrolę;
11.4. užtikrina nuolatinę Projekto plano peržiūrą ir koordinavimą;
11.5. užtikrina nuolatinę Projekto finansavimo sutarties peržiūrą, atnaujinimą ir būtinos informacijos administruojančioms įstaigoms pateikimą; 
11.6. vykdo Projekto rizikų valdymą ir dalyvauja Projekto pokyčių valdyme;
11.7. rengia ir pristato su Projektu susijusią informaciją;
11.8. užtikrina Projekto būklės nuolatinį įvertinimą, ataskaitų parengimą ir pateikimą;
11.9. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant Projekto veiklų įgyvendinimo viešuosius pirkimus;
11.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, derinant technines specifikacijas; 
11.11. pagal kompetenciją dalyvauja vertinant tiekėjų pateiktus rezultatus ir užtikrina jų atitiktį Projektui keliamiems reikalavimams;
11.12. pagal kompetenciją dalyvauja priimant sprendimus dėl Projekto įgyvendinimo paslaugų teikėjų paslaugų vykdymo ir jų atitikimo nustatytiems reikalavimams;
11.13. dalyvauja su Projekto veikla susijusių darbo grupių ir komisijų veikloje Projekto kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius;
11.14. atsako už Projektui pavestų veiklų  vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių veiklų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
12. pagal Departamento kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus pavedimus.