BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kęstutis Andrijauskas
 • Kibernetinio saugumo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Tomas Lapinskas
  Vyriausiasis analitikas
  Aurimas Širvelis
  Analitikas
  Dovydas Riepšas
  Analitikas

  Informacinės visuomenės plėtros komiteto kibernetinio saugumo skyriaus uždaviniai ir funkcijos


  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:

  1. užtikrinti nepertraukiamą  kibernetinio saugumo įvykių stebėjimą, kontrolę, reagavimą, paklausimų, incidentų ir kitų užklausų analizę, vertinimą, tyrimą, sprendimą arba jų priskyrimą ir sprendimo kontrolę, koordinavimą, rengti pranešimus ir ataskaitas, analizuoti ir kaupti įrodymus bei išvadas;
  2. užtikrinti kibernetinį saugumą, vykdant debesijos paslaugų teikėjo funkcijas bei užtikrinti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimą ir valstybės informaciniams ištekliams talpinti skirtų patalpų naudojimą, užtikrinti žmogiškuosius išteklius, kurių reikia informacinių technologijų paslaugoms (toliau – IT paslaugos) teikti;
  3. užtikrinti konsoliduotos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros (toliau – IRT infrastruktūra) kibernetinį saugumą. 

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, siekdamas ir užtikrinti kibernetinį saugumą teikiant  IT paslaugas, atlieka šias funkcijas:

  1. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina kibernetinį saugumą, vykdant IT paslaugų nepertraukiamą teikimą ir palaikymą, vadovaujantis paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais kriterijais, kiekybiniais bei kokybiniais rodikliais;
  2. renka, apdoroja ir analizuoja informaciją, būtiną teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros nepertraukiamo veikimo, administravimo bei saugos užtikrinimui, nedelsiant reaguoja į aptiktus incidentus, problemas, trikdžius bei grėsmes, nuolat vykdo IT paslaugų ir IRT infrastruktūros efektyvumo bei saugumo gerinimo prevenciją;
  3. visų skambučių ir  elektroninių užklausų (incidentų, problemų, trikdžių, pokyčio prašymų ir pan.) priėmimas, valdymas, klasifikavimas, prioretizavimas, pagal kompetenciją  sprendimas ir/arba nukreipimas trečio lygio specialistams, informavimas apie užklausų sprendimo eigą, užklausų uždarymas;
  4. užklausų (incidentų, problemų, trikdžių, pokyčio prašymų ir pan.) sprendimas/atsakymas ir/arba nukreipimas kitų lygių specialistams, informavimas apie priskirtų užklausų sprendimo eigą, užklausų eskalavimas ir uždarymas;
  5. pagal skyriaus kompetenciją teikia IT paslaugų gavėjams konsultacijas, prireikus organizuoja IT paslaugų gavėjų mokymus;
  6. pagal skyriaus kompetenciją dirba su kibernetinio saugumo ir IT paslaugų valdymo sistemomis (angl. SIEM, PAM, ITSM) ir su ją susijusių veiklos procesų: analizavimą, planavimą, diegimą, administravimą,  priežiūrą ir plėtrą;
  7. pagal skyriaus kompetenciją nuolat renka ir analizuoja informaciją apie kibernetinio saugumo įvykius, paklausimus ir incidentus, registruoja, sprendžia, koordinuoja ir eskaluoja užklausas, analizuoja ir inicijuoja technines ir organizacines priemones, teikia Komiteto direktoriui, siūlymus dėl kibernetinio saugumo užtikrinimo;
  8. pagal skyriaus kompetenciją nuolat renka ir analizuoja informaciją dėl kibernetinio saugumo ir IT paslaugų valdymo sistemų plėtros, tobulinimo bei tam skirtų lėšų efektyvesnio panaudojimo;
  9. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros kibernetinį saugumą, rengia ataskaitas (kibernetinio saugumo, IT paslaugų kokybės, reagavimo į užklausas bei jų sprendimo ir pan.), teikia pasiūlymus dėl gerinimo;
  10. pagal skyriaus kompetenciją rengia kibernetinio saugumo užtikrinimui būtinos įrangos ir paslaugų pirkimo technines specifikacijas bei dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus;
  11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
  12. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
  13. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Komitetui priskirtais klausimais;
  14. užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
  15. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
  16. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus pavedimus.
 • Skaitmeninės aplinkos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arminas Rakauskas
  Renata Marmienė
  Giedrė Jakavičienė
  Eglė Čepaitienė
  Julius Belickas
  Violeta Beržinskienė
  Loreta Kriaučiūnaitė
  Vaiva Nemanienė
  Inga Smolskaitė
  Aurimas Jasiūnas
  Martynas Mockus
  Konsultantas
  Darius Amilevičius
  Konsultantas
  Faustas Magelinskas
  Duomenų atvėrimo vyriausiasis specialistas
  Gabrielė Juškėnaitė-Rakauskė

  Informacinės visuomenės plėtros komiteto skaitmeninės aplinkos skyriaus uždaviniai ir funkcijos


  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:

  1. dalyvauti rengiant su informacinės visuomenės plėtra susijusius strateginio planavimo dokumentus;
  2. koordinuoti Komiteto veiklos planavimo procesą ir užtikrinti jo įgyvendinimą;
  3. atlikti kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektų derinimą, informaciniams ištekliams skirtų lėšų panaudojimo stebėseną;
  4. teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas 2014–2020 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą administruojančioms institucijoms;
  5. atlikti įgaliotosios institucijos funkcijas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikimo prieinamumo reikalavimas srityje;
  6. įgyvendinti dokumentų pakartotinio naudojimo politiką Lietuvoje;
  7. kontroliuoti Komiteto finansų apskaitos politikos įgyvendinimą, užtikrinti finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybinių lėšų naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka.

  Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius:

  1. dalyvauja rengiant informacinės visuomenės plėtros programą, vykdo jos įgyvendinimo stebėseną, kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją apie informacinės visuomenės plėtros procesus;
  2. organizuoja sprendimų dėl įgyvendinančiosios institucijos nustatytų pažeidimų, susijusių su Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonių bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų įgyvendinimu, priėmimą, bei įgyvendinančiosios institucijos informavimą apie įtariamus pažeidimus sprendimų dėl ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, grąžinimo priėmimą, koordinuoja šių lėšų susigrąžinimo iš projekto vykdytojo procedūras (jeigu ši veikla nėra pavesta įgyvendinančiajai institucijai), teikia reikiamą informaciją apie priimtus sprendimus dėl lėšų grąžinimo;
  3. rengia tarpinės institucijos vidaus procedūrų, užtikrinančių teisės aktų nuostatų laikymąsi, aprašymų pakeitimus;
  4. registruoja ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) informaciją apie atliekamus veiksmus, įgyvendinant Priemones, ir tikrina į SFMIS įtrauktus duomenis;
  5. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos;
  6. dalyvauja rengiant 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir teikia pastabas ir pasiūlymus parengtiems teisės aktų ir jų pakeitimų projektams;
  7. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą administruojančioms institucijoms dėl šios veiksmų programos prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo dokumentų projektų rengimo ir iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vertinimo, atrankos, administravimo bei įgyvendinimo;
  8. organizuoja Komitetui, atliekančiam metodinės pagalbos centro funkcijas, pavestų užduočių derinimo ir administravimo procesus;
  9. organizuoja techninės paramos projektų įgyvendinimą Komitete, kartu su kitais Komiteto skyriais vykdo šių projektų įgyvendinimo veiklas;
  10. dalyvauja koordinuojant valstybės elektroninių ryšių srities investicinių programų rengimą, vertinant šias programas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuojant, kaip jos įgyvendinamos;
  11. nustato informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektų derinimo tvarką, derina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų rengiamus informacinių ir ryšių technologijų investicijų projektus, atlieka jų įgyvendinimo stebėseną;
  12. atlieka Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;
  13. atlieka  Dokumentų rinkinių portalo tvarkytojo funkcijas;
  14. derina informacinių technologijų plėtros planų projektus, renka, analizuoja informaciją apie informacinių technologijų plėtros planų įgyvendinimą, valstybės institucijų ir įstaigų valdomų informacinių išteklių kūrimą, plėtrą, tvarkymą ir tam panaudotas lėšas;
  15. dalyvauja įgyvendinant informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems;
  16. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, įmonėms ir viešosioms įstaigoms, finansuojamoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotoms atlikti viešąjį administravimą arba teikiančioms asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar atliekančioms kitas viešąsias funkcijas, įskaitant bibliotekas, muziejus ir valstybės archyvus (toliau šiame Nuostatų punkte – institucijos), metodinę pagalbą dėl skaitmeninių dokumentų rinkinių (toliau – dokumentų rinkinys) ir metaduomenų sudarymo;
  17. teikia dokumentų rinkinių metaduomenis į Europos atvirų duomenų portalą, užtikrina jų integralumą ir sklaidą ES mastu;
  18. atlieka dokumentų rinkinių sudarymo stebėseną, apibendrintą informaciją teikia Ekonomikos ir inovacijų  ministerijai;
  19. konsultuoja institucijas ir pareiškėjus dokumentų rinkinių rengimo, gavimo, pakartotinio naudojimo sąlygų klausimais;
  20. atlieka pakartotinio naudojimo stebėseną;
  21. nustato rekomenduojamus dokumentų parengimo ir pateikimo formatus ir standartus;
  22. koordinuoja Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, nustatytų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms įgyvendinimą, teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą – išvadas ir rekomendacijas, atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę, teikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai šios analizės rezultatus ir skelbia Komiteto interneto svetainėje;
  23. atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių, viešųjų įstaigų ir šių subjektų asociacijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų pritaikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems prieinamumo reikalavimams stebėseną;
  24. nagrinėja skundus dėl institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų nepritaikymo ar netinkamo pritaikymo prieinamumo reikalavimams ir dėl institucijos netinkamai atlikto vertinimo, ar prieinamumo reikalavimų laikymasis sudarys institucijai neproporcingą naštą;
  25. rengia ataskaitas apie institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų pritaikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems prieinamumo reikalavimams stebėsenos rezultatus, įskaitant institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties prieinamumo reikalavimams vertinimo duomenis, ir teikia jas Europos Komisijai;
  26. konsultuojantis su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios atstovauja neįgaliųjų tikslinei grupei, rengia su institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumu susijusias mokymo programas ir organizuoja mokymus institucijų darbuotojams ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios atstovauja tikslinėms grupėms, bei įgyvendina priemones, kurios sudaro galimybę skleisti informaciją apie nustatytus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo reikalavimus ir jų naudą interneto svetainių ir mobiliųjų programų naudotojams ir institucijoms;
  27. rengia informaciją, reikalingą parengti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių strateginių veiklos planų projektus, Komiteto metinių veiklos planų projektus, investicijų planų, biudžeto planavimo dokumentų, kitų veiklos planavimo dokumentų, veiklos ataskaitų projektus;
  28. atlieka finansų kontrolės procedūras, nustatytas Informacinės visuomenės plėtros komiteto finansų kontrolės taisyklėse;
  29. dalyvauja tvarkant buhalterinę apskaitą laikydamasis buhalterinę apskaitą reguliuojančių teisės aktų;
  30. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
  31. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, rengiant tarpžinybinius ir bendrus su ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;
  32. pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms ES valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;
  33. vykdo Komitete korupcijos prevenciją ir kontrolę;
  34. atlieka Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir Ekonomikos ir inovacijų ministro pavedimų vykdymo terminų kontrolę;
  35. įgyvendina kokybės vadybos metodų diegimą Komitete;
  36. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  37. pagal  skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
  38. pagal skyriaus kompetenciją rengia investicijų projektus ir sutarčių projektus;
  39. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
  40. atstovauja Komitetą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  41. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
  42. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
  43. užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
  44. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
  45. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus  pavedimus.
 • Skaitmeninių iniciatyvų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dainius Stanionis
  Linas Česnulis
  Vyriausiasis specialistas

  Informacinės visuomenės plėtros komiteto skaitmeninių iniciatyvų skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:

  1. koordinuoti registrų ir valstybės informacinių sistemų kūrimo ir funkcionavimo procesus,  užtikrinti jų įgyvendinimą; 
  2. atlikti valstybės institucijų ir įstaigų parengtų informacinių  technologijų (toliau – IT)  projektų vertinimą ir stebėseną. 

  Įgyvendindamas šiuos uždavinius, skyrius vykdo šias funkcijas:

  1. teikia pasiūlymus dėl valstybės informacinių technologijų funkcinės, duomenų ir techninės architektūros formavimo; 
  2. teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl registrų, valstybės informacinių sistemų funkcionalumo ir bendro naudojimo IT sprendimų panaudojimo įgyvendinimui; 
  3. vertina planuojamų kurti registrų, informacinių sistemų atitiktį valstybės institucijų veiklos poreikiams bei valstybės IT  architektūrai (techninei, duomenų ir funkcinei architektūroms); 
  4. atlieka valstybės institucijų ir įstaigų parengtų IT projektų vertinimą, teikia rekomendacijas dėl jų įgyvendinimo;
  5. dalyvauja valstybės institucijų ir įstaigų vykdomų IT projektų stebėsenos procesuose;
  6. vertina valstybės institucijų ir įstaigų planuojamų vykdyti IT projektų finansavimo pagrįstumą ir teikia pasiūlymus dėl jų finansavimo galimybių; 
  7. vertina ir teikia rekomendacijas dėl valstybės institucijų ir įstaigų skaitmeninimo iniciatyvų ir planuojamų vykdyti IT projektų įgyvendinimo alternatyvų; 
  8. teikia pasiūlymus Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl IT bendro naudojimo sprendimų tikslingumo, jų  kūrimo ir/ar modernizavimo; 
  9. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  10. pagal  skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
  11. pagal skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus;
  12. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
  13. atstovauja Komitetą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
  15. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
  16. užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
  17. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
  18. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus  ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.
 • Skaitmeninių sprendimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Žydrūnas Nevardauskas
  Tomas Sakalauskas
  Irma Zdanavičienė
  Patarėja
  Jonas Šimkus
  Vyriausiasis specialistas
  Virginijus Martinaitis
  Kęstutis Valeika
  Rūta Skrinskaitė
  Jevgenij Višniakov
  Eglė Šimukėnaitė
  Natalija Selskaitė
  Rimas Ženauskas
  Vyriausiasis specialistas

  Informacinės visuomenės plėtros komiteto skaitmeninių sprendimų skyriaus uždaviniai ir funkcijos 

   

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:

  1. užtikrinti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (toliau – TDS) funkcionavimą ir plėsti jos funkcionalumą;
  2. užtikrinti Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau – VIISP) priežiūrą, palaikymą, modifikavimą, funkcionalumų bei panaudojimo plėtrą;
  3. užtikrinti Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos (toliau – E. siuntų pristatymo sistema) veikimą;
  4. atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas - vykdyti centralizuotus informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų įsigijimo viešuosius pirkimus;
  5. koordinuoti elektroninio turinio, informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) infrastruktūros ir IRT naujovių kūrimą ir diegimą;
  6. užtikrinti tinkamą Komitetui priklausančios kompiuterinės ir programinės įrangos, elektroninių ryšių tinklų, interneto tinklalapių, duomenų bazių funkcionavimą, priežiūrą ir apsaugą.

  Įgyvendindamas šiuos uždavinius skyrius vykdo šias funkcijas:

  1. vykdo TDS ir VIISP valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;
  2. rengia ir įgyvendina projektus, skatinančius valstybės informacinių išteklių sąveikumą, sudarančius sąlygas viešojo administravimo institucijoms teikti elektronines paslaugas, skirtus VIISP panaudojimo plėtrai, taip pat kitus pagal skyriaus kompetenciją priskirtus projektus;
  3. nustato rekomenduojamus duomenų teikimo formatus ir standartus, užtikrinančius valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką, ir jų taikymą;
  4. teikia pasiūlymus dėl registrų, valstybės informacinių sistemų sąveikos tobulinimo;
  5. vykdo E. siuntų pristatymo sistemos tvarkytojo funkcijas;
  6. vykdo centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas;
  7. diegia inovatyvius IRT sprendimus, užtikrina šių sprendimų funkcionalumą ir plėtrą;
  8. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant elektroninio parašo naudojimo valstybės politiką;
  9. dalyvauja organizuojant su elektroninio parašo naudojimu susijusių paslaugų, reikalingų viešojo administravimo subjektams teikiant viešąsias ir administracines paslaugas elektroninėmis priemonėmis ir vykdant elektroninių dokumentų mainus, teikimą;
  10. valstybės institucijoms ir įstaigoms teikia informaciją, reikalingą tikrinant Komiteto sudarytų elektroninio parašo sertifikatų galiojimą;
  11. administruoja Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (SFMIS) Komitete naudojamas darbo vietas;
  12. organizuoja Komiteto informacinių sistemų, elektroninių ryšių tinklų, interneto tinklalapių, tarnybinių stočių ir kitos Komiteto techninės ir programinės įrangos saugų ir nepertraukiamą funkcionavimą, sąveiką, apsaugą bei administravimą, sukauptos informacijos saugumą, Komitete esamų kompiuterizuotų darbo vietų ir kompiuterių lokalaus tinklo aptarnavimą, miesto ir vidaus telefono ryšį;
  13. teikia metodinę pagalbą Komiteto darbuotojams kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais;
  14. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo; 
  15. pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;
  16. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
  17. pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire);
  18. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
  19. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja suinteresuotas institucijas ir įstaigas, organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;
  20. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
  21. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  22. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
  23. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
  24. pagal kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi; 
  25. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
  26. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;
  27. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.
 • Teisės skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Laura Kasinskienė
  Ieva Grigaitienė
  Greta Sungailė
  Vitalija Kaniušaitė
  Eglė Macijauskienė

  Infromacinės visuomenės plėtros komiteto teisės skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra šie:

  1. užtikrinti, kad Komiteto rengiami ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – institucijos) pateikti teisės aktų ir sutarčių projektai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir juridinės technikos reikalavimus;
  2. teisinėmis priemonėmis padėti realizuoti Komitetui suteiktas teises ir įgalinimus;
  3. padėti Komiteto direktoriui formuoti personalo valdymo politiką ir valdyti personalą, organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Komiteto organizacinę kultūrą.

  Įgyvendindamas šiuos uždavinius skyrius:

  1. vertina, ar Komiteto administracijos padalinių rengiami ar kitų institucijų pateikti teisės aktų projektai atitinka juridinės technikos reikalavimus, Lietuvos Respublikos teisės aktus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų atitinkamo patikslinimo;
  2. pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus, vertina, teikia pastabas ir pasiūlymus Komiteto darbuotojų parengtiems ar fizinių arba juridinių asmenų pateiktiems sutarčių projektams;
  3. konsultuoja Komiteto darbuotojus sutarčių, teisės aktų rengimo, taikymo, personalo administravimo, darbo ir civilinės saugos bei kitais teisės klausimais, jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;
  4. teikia pasiūlymus dėl Komiteto direktoriaus įsakymų atitikimo galiojantiems teisės aktams;
  5. atsižvelgiant į Komiteto veiklos tikslus ir uždavinius, pagal kompetenciją teikia Komiteto direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;
  6. kartu su kitais Komiteto administracijos padaliniais atlieka Komiteto administracijos padalinių funkcijų ir (ar) Komiteto pareigybių analizę;
  7. atlieka personalo sudėties analizę;
  8. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Komitete;
  9. padeda Komiteto direktoriui formuoti personalo sudėtį;
  10. padeda Komiteto administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Komitete;
  11. padeda Komiteto direktoriui formuoti Komiteto personalo mokymo prioritetus, sudaro Komiteto personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
  12. padeda Komiteto direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
  13. pagal skyriaus kompetenciją kartu su kitais Komiteto administracijos padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Komiteto direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Komitete gerinimo;
  14. rengia personalo pareigybių sąrašus, teikia Komiteto administracijos padalinių vadovams siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  15. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
  16. padeda Komiteto direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
  17. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
  18. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
  19. organizuoja Komiteto valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
  20. organizuoja atostogų suteikimą personalui;
  21. išduoda ir įrašo į apskaitą Komiteto darbuotojų tarnybinius pažymėjimus, organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;
  22. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
  23. pagal skyriaus kompetenciją padeda Komiteto direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
  24. padeda Komiteto direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
  25. dalyvauja organizuojant Komiteto darbuotojų tarnybines komandiruotes;
  26. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja teisės aktų projektų ir teisės aktų antikorupcinio vertinimo atlikimą;
  27. koordinuoja Komiteto darbuotojų dalyvavimą rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
  28. pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire);
  29. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
  30. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
  31. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
  32. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
  33. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
  34. atstovauja Komitetą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  35. įgyvendina civilinės ir darbo saugos reikalavimus bei užtikrina Komiteto darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, rengia ir tvarko su šia veikla susijusius dokumentus, veda instruktažus, įgyvendina prevencijos priemones, pakitus darbo sąlygoms, informuoja Komiteto darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietoje ir jų poveikį sveikatai;
  36. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
  37. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
  38. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus pavedimus.
 • Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Andžej Trachimovič

  Informacinės visuomenės plėtros komiteto Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamento (toliau – Departamentas) uždaviniai ir funkcijos

  Pagrindiniai Departamento uždaviniai yra:

  1. užtikrinti nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjo funkcijas bei užtikrinti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimą ir valstybės informaciniams ištekliams talpinti skirtų patalpų naudojimą, užtikrinti žmogiškuosius išteklius, kurių reikia informacinių technologijų paslaugoms (toliau – IT paslaugos) teikti;
  2. užtikrinti konsoliduotos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros (toliau – IRT infrastruktūra) naudojimo apskaitos tvarkymą, valstybės informacinių išteklių infrastruktūros plėtros planavimą, valstybės institucijų ir įstaigų naudojimosi IT paslaugomis administravimą. 

  Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius,  atlieka šias funkcijas:

  1. centralizuotai teikia IT paslaugas:
  •  techninės įrangos talpinimo duomenų centro patalpose paslauga (angl. Data Centre as a Service – DCaaS);
  • techninė įranga, teikiama kaip paslauga (angl. Infrastructure as a Service – IaaS);
  • programinės įrangos platforma, teikiama kaip paslauga (angl. Platform as a Service – PaaS);
  • programinė įranga, teikiama kaip paslauga (angl. Software as a Service – SaaS);
  • vietinis informacinių technologijų palaikymas, teikiamas kaip paslauga (angl. Local Support as a Service – LSaaS);
  • konsultavimas, teikiamas kaip paslauga (angl. Competence as a Service – CaaS);
  • kompiuterinių darbo vietų (KDV) priežiūra, teikiama kaip paslauga.
  1. užtikrina teikiamų IT paslaugų krepšelio planavimą, administravimą, nuolatinį atnaujinimą bei priežiūrą;
  2. užtikrina IT paslaugų krepšelyje numatytų paslaugų teikimą vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais reikalavimais. Koordinuoja IT paslaugų teikimo sutarčių pasirašymą ir administravimą;
  3. užtikrina IT paslaugoms teikti reikalingos IRT infrastruktūros (techninės įrangos (tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, duomenų perdavimo tinklų, ugniasienių, saugos ir kitos techninės įrangos) bei sisteminės programinės įrangos (operacinių sistemų, virtualizacijos platformų, duomenų bazių valdymo sistemų, infrastruktūros stebėsenos įrankių ir kitos sisteminės programinės įrangos) planavimą, diegimą, administravimą, priežiūrą ir plėtrą;
  4. užtikrina IRT infrastruktūros saugų laikymą biudžetinių įstaigų eksploatuojamuose duomenų centruose;
  5. užtikrina IRT infrastruktūros materialaus ir nematerialaus turto valdymą;
  6. užtikrina IRT infrastruktūros saugumą ir joje saugomų duomenų vientisumą (tiek techninėmis tiek organizacinėmis priemonėmis);
  7. užtikrina IRT infrastruktūros nepertraukiamą veikimą pagal teisės aktuose ir IT paslaugų teikimo sutartyse numatytus kriterijus, kiekybinius bei kokybinius rodiklius;
  8. užtikrina IRT infrastruktūros stebėseną – nuolat renka, apdoroja ir analizuoja informaciją, būtiną IRT infrastruktūros nepertraukiamo veikimo, administravimo bei saugos užtikrinimui, nedelsiant reaguoja į aptiktus incidentus, problemas, trikdžius bei grėsmes, nuolat vykdo IRT infrastruktūros efektyvumo bei saugumo gerinimo prevenciją;
  9. užtikrina IT paslaugų naudotojų centralizuotą valdymą, analizuoja jų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą bei konsultacijas, prireikus organizuoja IT paslaugų naudotojų mokymus;
  10. užtikrina teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros naudojimo apskaitos tvarkymą, rengia ataskaitas bei teikia pasiūlymus dėl gerinimo;
  11. užtikrina konsoliduojamų įstaigų migravimo į konsoliduotą IRT infrastruktūrą planavimą ir koordinuoja patvirtintų migravimo planų įgyvendinimą;
  12. teikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų IT paslaugų teikimui, panaudojimo;
  13. pagal Departamento kompetenciją rengia ir įgyvendina investicinius projektus bei teikia siūlymus dėl jų;
  14. pagal Departamento kompetenciją rengia IT paslaugoms teikti būtinus planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
  15. pagal Departamento kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
  16. pagal Departamento kompetenciją rengia IT paslaugoms teikti būtinos įrangos ir paslaugų pirkimo technines specifikacijas bei dalyvauja organizuojant viešuosius pirkimus;
  17. pagal Departamento kompetenciją dalyvauja Ekonomikos ir inovacijų ministro tvirtinamų projektų komandų bei darbo grupių veikloje;
  18. pagal Departamento kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
  19. pagal Departamento kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
  20. pagal Departamento kompetenciją atstovauja Komitetui priskirtais klausimais;
  21. tvarko Departamento dokumentaciją;
  22. pagal Departamento kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Departamentui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus pavedimus.
  • Pagalbos ir konsultavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Juzef Statkevič
   Marius Dubrickas
   Anastasija Golubeva
   Pirmo lygio specialistė – konsultantė
   Martynas Liužinas
   Pirmo lygio specialistas – konsultantas

   Informacinės visuomenės plėtros komiteto Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamento (toliau - Departamentas) Pagalbos ir konsultavimo skyriaus uždaviniai ir funkcijos 

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

   1. užtikrinti nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjo funkcijas bei užtikrinti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimą ir valstybės informaciniams ištekliams talpinti skirtų patalpų naudojimą, užtikrinti žmogiškuosius išteklius, kurių reikia informacinių technologijų paslaugoms (toliau – IT paslaugos) teikti;
   2. užtikrinti konsoliduotos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros (toliau – IRT infrastruktūra) naudojimo apskaitos tvarkymą, valstybės informacinių išteklių infrastruktūros plėtros planavimą, valstybės institucijų ir įstaigų naudojimosi IT paslaugomis administravimą. 

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir siekdamas kokybiškai ir laiku centralizuotai teikti IT paslaugas (techninės įrangos talpinimo duomenų centro patalpose paslauga (angl. Data Centre as a Service – DCaaS), techninė įranga kaip paslauga (angl. Infrastructure as a Service – IaaS), programinės įrangos platforma kaip paslauga (angl. Platform as a Service – PaaS), programinė įranga kaip paslauga (angl. Software as a Service – SaaS), vietinis informacinių technologijų palaikymas kaip paslauga (angl. Local Support as a Service – LSaaS), konsultavimas kaip paslauga (angl. Competence as a Service – CaaS)), atlieka šias funkcijas:

   1. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų nepertraukiamą teikimą ir palaikymą, vadovaujantis paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais kriterijais, kiekybiniais bei kokybiniais rodikliais;
   2. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina IRT infrastruktūros ir teikiamų IT paslaugų stebėseną – nuolat renka, apdoroja ir analizuoja informaciją, būtiną teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros nepertraukiamo veikimo, administravimo bei saugos užtikrinimui, nedelsiant reaguoja į aptiktus incidentus, problemas, trikdžius bei grėsmes, nuolat vykdo IT paslaugų ir IRT infrastruktūros efektyvumo bei saugumo gerinimo prevenciją;
   3. užtikrina pirmo lygio pagalbos IT paslaugų gavėjams teikimą: visų skambučių ir elektroninių užklausų (incidentų, problemų, trikdžių, pokyčio prašymų ir pan.) priėmimas, valdymas, klasifikavimas, prioretizavimas, pagal kompetenciją  sprendimas ir/arba nukreipimas antro lygio specialistams, informavimas apie užklausų sprendimo eigą, užklausų uždarymas;
   4. užtikrina antro lygio pagalbos IT paslaugų gavėjams teikimą: iš pirmo lygio specialistų – konsultantų gautų užklausų (incidentų, problemų, trikdžių, pokyčio prašymų ir pan.) sprendimas/atsakymas ir/arba nukreipimas kitų lygių specialistams, informavimas apie priskirtų užklausų sprendimo eigą, priskirtų užklausų uždarymas;
   5. pagal skyriaus kompetenciją teikia IT paslaugų gavėjams konsultacijas, prireikus organizuoja IT paslaugų gavėjų mokymus;
   6. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų valdymo sistemos (angl. ITSM – IT service management) ir su ją susijusių veiklos procesų: analizavimą, planavimą, diegimą, administravimą,  priežiūrą ir plėtrą;
   7. pagal skyriaus kompetenciją nuolat renka ir analizuoja informaciją apie naujus poreikius ir teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl IT paslaugų valdymo sistemos (angl. ITSM) plėtros, tobulinimo bei tam skirtų lėšų efektyvesnio panaudojimo;
   8. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros naudojimo apskaitos tvarkymą, rengia ataskaitas (paslaugų naudojimo pokyčių, reagavimo į užklausas bei jų sprendimo ir pan.), teikia pasiūlymus dėl gerinimo;
   9. pagal skyriaus kompetenciją rengia IT paslaugoms teikti būtinos įrangos ir paslaugų pirkimo technines specifikacijas bei dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus;
   10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Ekonomikos ir inovacijų ministro tvirtinamų projektų komandų bei darbo grupių veikloje;
   11. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
   12. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Komitetui priskirtais klausimais;
   13. tvarko skyriaus dokumentaciją;
   14. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais skyriui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus.
  • Techninės infrastruktūros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Dimitrian Kondrašov
   Simonas Mockus
   Informacinių ir ryšių technologijų vyriausiasis specialistas
   Andrius Simanynas
   Informacinių ir ryšių technologijų vyriausiasis specialistas
   Giedrius Levickas
   Informacinių ir ryšių technologijų vyriausiasis specialistas
   Tadas Bulovas
   Informacinių ir ryšių technologijų vyriausiasis specialistas

   Informacinės visuomenės plėtros komiteto Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamentо (toliau – Departamentas) Techninės infrastruktūros skyriaus uždaviniai ir funkcijos

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

   1. užtikrinti nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjo funkcijas bei užtikrinti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimą ir valstybės informaciniams ištekliams talpinti skirtų patalpų naudojimą, užtikrinti žmogiškuosius išteklius, kurių reikia informacinių technologijų paslaugoms (toliau – IT paslaugos) teikti;
   2. užtikrinti konsoliduotos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros (toliau – IRT infrastruktūra) naudojimo apskaitos tvarkymą, valstybės informacinių išteklių infrastruktūros plėtros planavimą, valstybės institucijų ir įstaigų naudojimosi IT paslaugomis administravimą. 

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir siekdamas kokybiškai ir laiku centralizuotai teikti IT paslaugas (techninės įrangos talpinimo duomenų centro patalpose paslauga (angl. Data Centre as a Service – DCaaS), techninė įranga kaip paslauga (angl. Infrastructure as a Service – IaaS), programinės įrangos platforma kaip paslauga (angl. Platform as a Service – PaaS), programinė įranga kaip paslauga (angl. Software as a Service – SaaS), vietinis informacinių technologijų palaikymas kaip paslauga (angl. Local Support as a Service – LSaaS), konsultavimas kaip paslauga (angl. Competence as a Service – CaaS)), atlieka šias funkcijas:

   1. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų krepšelyje numatytų paslaugų teikimą vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais reikalavimais;
   2. užtikrina IT paslaugoms teikti reikalingos IRT infrastruktūros techninės įrangos (tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, duomenų perdavimo tinklų, ugniasienių, saugos ir kitos techninės įrangos) bei sisteminės programinės įrangos (operacinių sistemų, virtualizacijos platformų, duomenų bazių valdymo sistemų, infrastruktūros stebėsenos įrankių ir kitos sisteminės programinės įrangos) planavimą, diegimą, administravimą, priežiūrą ir plėtrą;
   3. užtikrina IRT infrastruktūros saugų laikymą biudžetinių įstaigų eksploatuojamuose duomenų centruose;
   4. vykdo IRT infrastruktūros materialaus ir nematerialaus turto valdymą;
   5. užtikrina IRT infrastruktūros saugumą ir joje saugomų duomenų vientisumą (tiek techninėmis, tiek organizacinėmis priemonėmis);
   6. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina IRT infrastruktūros nepertraukiamą veikimą pagal teisės aktuose ir IT paslaugų teikimo sutartyse numatytus kriterijus, kiekybinius bei kokybinius rodiklius;
   7. pagal skyriaus kompetenciją vykdo IRT infrastruktūros stebėseną – nuolat renka, apdoroja ir analizuoja informaciją, būtiną IRT infrastruktūros nepertraukiamo veikimo, administravimo bei saugos užtikrinimui, nedelsiant reaguoja į aptiktus incidentus, problemas, trikdžius bei grėsmes, nuolat vykdo IRT infrastruktūros efektyvumo bei saugumo gerinimo prevenciją;
   8. pagal skyriaus kompetenciją vykdo teikiamų IRT infrastruktūros naudojimo apskaitos tvarkymą, rengia ataskaitas bei teikia pasiūlymus dėl gerinimo;
   9. pagal skyriaus kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų IRT infrastruktūrai bei IT paslaugų teikimui, panaudojimo;
   10. pagal skyriaus kompetenciją rengia IT paslaugoms teikti būtinos įrangos ir paslaugų pirkimo technines specifikacijas bei dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus;
   11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Ekonomikos ir inovacijų ministro tvirtinamų projektų komandų bei darbo grupių veikloje;
   12. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
   13. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Komitetui priskirtais klausimais;
   14. tvarko skyriaus dokumentaciją;
   15. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais skyriui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus.
  • Projektų valdymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jurgita Jazgevičienė
   Skyriaus vedėja
   Rita Matonienė
   Veiklos kokybės užtikrinimo vyriausioji specialistė
   Patricija Elžbieta Zarankaitė
   Komunikacijos specialistė

   Informacinės visuomenės plėtros komiteto Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamentо (toliau – Departamentas) Projektų valdymo skyriaus uždaviniai ir funkcijos 

   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

   1. užtikrinti nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjo funkcijas bei užtikrinti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimą ir valstybės informaciniams ištekliams talpinti skirtų patalpų naudojimą, užtikrinti žmogiškuosius išteklius, kurių reikia informacinių technologijų paslaugoms (toliau – IT paslaugos) teikti;
   2. užtikrinti konsoliduotos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros (toliau – IRT infrastruktūra) naudojimo apskaitos tvarkymą, valstybės informacinių išteklių infrastruktūros plėtros planavimą, valstybės institucijų ir įstaigų naudojimosi IT paslaugomis administravimą. 

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir siekdamas kokybiškai ir laiku centralizuotai teikti IT paslaugas (techninės įrangos talpinimo duomenų centro patalpose paslauga (angl. Data Centre as a Service – DCaaS), techninė įranga kaip paslauga (angl. Infrastructure as a Service – IaaS), programinės įrangos platforma kaip paslauga (angl. Platform as a Service – PaaS), programinė įranga kaip paslauga (angl. Software as a Service – SaaS), vietinis informacinių technologijų palaikymas kaip paslauga (angl. Local Support as a Service – LSaaS), konsultavimas kaip paslauga (angl. Competence as a Service – CaaS)), atlieka šias funkcijas:

   1. vykdo 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga“ projekto Nr. J06-CPVA-V-01-0003 „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;
   2. peržiūri, tvarko ir atnaujina Projekto finansavimo sutartį ir su ja susijusius dokumentus, vykdo būtinos informacijos administruojančioms įstaigoms perengimą, suderinimą bei pateikimą;
   3. vykdo Projekto plano ir kitų jo dalių (veiklų grafiko, biudžeto valdymo plano, komunikacijos plano, rizikų valdymo plano, kokybės valdymo plano, atsakomybių matricos ir kt.) nuolatinę peržiūrą, tvarkymą bei administravimą;
   4. vykdo Projekto būtinų ataskaitų rengimą, suderinimą ir savalaikį pateikimą;
   5. rengia ir pristato su Projektu susijusią informaciją;
   6. tvarko Projekto dokumentaciją;
   7. dalyvauja su Projekto veikla susijusių darbo grupių ir komisijų veikloje Projekto kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius;
   8. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja konsoliduojamų įstaigų migravimo procese bei dalyvauja rengiant konsoliduojamų įstaigų perkėlimo į IRT infrastruktūrą ir/arba naujų IT paslaugų gavėjų prijungimo detaliuosius migravimo planus ir koordinuojant jų vykdymą;
   9. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina kitų, su Projektu susijusių, informacinių ir ryšių technologijų projektų rengimą, įgyvendinimo organizavimą, koordinavimą ir dokumentacijos tvarkymą;
   10. pagal skyriaus kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl efektyvesnio Projektų valdymo metodų bei tam skirtų lėšų panaudojimo;
   11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant IT paslaugoms teikti būtinos įrangos ir paslaugų pirkimo technines specifikacijas bei dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus;
   12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Ekonomikos ir inovacijų ministro tvirtinamų projektų komandų bei darbo grupių veikloje;
   13. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
   14. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Komitetui priskirtais klausimais;
   15. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais skyriui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus.
  • Kompiuterinių darbo vietų priežiūros skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Arūnas Oškutis
   Artūras Babickas
   Evaldas Tamošiūnas
   Petras Blažys
   Specialistas
   Žygimantas Turka
   Specialistas
   Jonas Kocius
   Specialistas
   Martynas Bražinskas
   Specialistas
   Dmitrij Titov
   Specialistas

   Informacinės visuomenės plėtros komiteto Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamentо (toliau – Departamentas) Kompiuterinių darbo vietų priežiūros  skyriaus uždaviniai ir funkcijos


   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

   1. užtikrinti nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjo funkcijas bei užtikrinti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimą ir valstybės informaciniams ištekliams talpinti skirtų patalpų naudojimą, užtikrinti žmogiškuosius išteklius, kurių reikia informacinių technologijų paslaugoms (toliau – IT paslaugos) teikti;
   2. užtikrinti konsoliduotos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros (toliau – IRT infrastruktūra) naudojimo apskaitos tvarkymą, valstybės informacinių išteklių infrastruktūros plėtros planavimą, valstybės institucijų ir įstaigų naudojimosi IT paslaugomis administravimą. 

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir siekdamas kokybiškai ir laiku centralizuotai teikti kompiuterinių darbo vietų (toliau – KDV) priežiūrą, teikiamą kaip paslaugą – atlieka šias funkcijas:

   1. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų krepšelyje numatytų KDV priežiūros paslaugų teikimą vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais reikalavimais;
   2. užtikrina IT paslaugoms teikti reikalingos KDV techninės įrangos (stacionarių bei nešiojamų kompiuterių, vaizduoklių, sujungimo stotelių ir kitos techninės įrangos), KDV organizacinės įrangos (spausdintuvų, skenerių, projektorių, ryšio telefonų ir kitos organizacinės įrangos), bei KDV sisteminės programinės įrangos (kompiuterių operacinių sistemų, ofiso paketų, antivirusinės ir kitos sisteminės programinės įrangos) planavimą, diegimą, administravimą, priežiūrą ir plėtrą;
   3. vykdo KDV įrangos materialaus ir nematerialaus turto valdymą;
   4. užtikrina KDV techninės ir sisteminės programinės įrangos saugumą ir joje saugomų duomenų vientisumą (tiek techninėmis, tiek organizacinėmis priemonėmis);
   5. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina KDV įrangos nepertraukiamą veikimą pagal teisės aktuose ir IT paslaugų teikimo sutartyse numatytus kriterijus, kiekybinius bei kokybinius rodiklius;
   6. pagal skyriaus kompetenciją vykdo KDV įrangos stebėseną – nuolat renka, apdoroja ir analizuoja informaciją, būtiną KDV įrangos nepertraukiamo veikimo, administravimo bei saugos užtikrinimui, nedelsiant reaguoja į aptiktus incidentus, problemas, trikdžius bei grėsmes, nuolat vykdo KDV įrangos efektyvumo bei saugumo gerinimo prevenciją;
   7. pagal skyriaus kompetenciją vykdo teikiamų KDV priežiūros paslaugų apskaitos tvarkymą, rengia ataskaitas bei teikia pasiūlymus dėl gerinimo;
   8. pagal skyriaus kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų KDV įrangai, panaudojimo;
   9. pagal skyriaus kompetenciją rengia KDV priežiūros paslaugoms teikti būtinos įrangos ir paslaugų pirkimo technines specifikacijas bei dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus;
   10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Ekonomikos ir inovacijų ministro tvirtinamų projektų komandų bei darbo grupių veikloje;
   11. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
   12. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Komitetui priskirtais klausimais;
   13. tvarko skyriaus dokumentaciją;
   14. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais skyriui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus.
  • Naujų klientų migravimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Algirdas Puodžiūnas
   Nerijus Klimavičius

   Informacinės visuomenės plėtros komiteto Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamentо (toliau – Departamentas) Naujų klientų migravimo skyriaus  uždaviniai ir funkcijos


   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

   1. užtikrinti nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjo funkcijas bei užtikrinti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimą ir valstybės informaciniams ištekliams talpinti skirtų patalpų naudojimą, užtikrinti žmogiškuosius išteklius, kurių reikia informacinių technologijų paslaugoms (toliau – IT paslaugos) teikti;
   2. užtikrinti konsoliduotos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros (toliau – IRT infrastruktūra) naudojimo apskaitos tvarkymą, valstybės informacinių išteklių infrastruktūros plėtros planavimą, valstybės institucijų ir įstaigų naudojimosi IT paslaugomis administravimą. 

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir siekdamas kokybiškai ir laiku centralizuotai teikti IT paslaugas (techninės įrangos talpinimo duomenų centro patalpose paslauga (angl. Data Centre as a Service – DCaaS), techninė įranga kaip paslauga (angl. Infrastructure as a Service – IaaS), programinės įrangos platforma kaip paslauga (angl. Platform as a Service – PaaS), programinė įranga kaip paslauga (angl. Software as a Service – SaaS), vietinis informacinių technologijų palaikymas kaip paslauga (angl. Local Support as a Service – LSaaS), konsultavimas kaip paslauga (angl. Competence as a Service – CaaS)),  atlieka šias funkcijas:

   1. užtikrina konsoliduojamų įstaigų migravimo į konsoliduotą IRT infrastruktūrą planavimą ir koordinuoja patvirtintų migravimo planų įgyvendinimą;
   2. vykdo bendradarbiavimą su IT paslaugų esamais ir būsimais naudotojais bei kitomis suinteresuotomis šalimis (VII valdytojais), identifikuoja, analizuoja ir apibrėžia jų IT paslaugų poreikius, organizuoja apibrėžtų IT paslaugų teikimą ir jų valdymą;
   3. organizuoja IT paslaugų teikimo sutarčių (angl. Service Level Agreement)  pasirašymą su IT paslaugų gavėjais, vykdo pasirašytų sutarčių administravimą, peržiūrą ir atnaujinimą;
   4. rengia konsoliduojamų įstaigų perkėlimo į IRT infrastruktūrą ir/arba naujų IT paslaugų gavėjų prijungimo detaliuosius migravimo planus ir koordinuoja jų vykdymą;
   5. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų krepšelyje numatytų paslaugų teikimą  vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse nustatytais reikalavimais;
   6. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų naudotojų centralizuotą valdymą, teikia jiems būtiną pagalbą bei konsultacijas, prireikus organizuoja kitų skyrių kompetencijų darbuotojų  įsitraukimą;
   7. pagal skyriaus kompetenciją vykdo teikiamų IRT infrastruktūros naudojimo apskaitos tvarkymą, rengia ataskaitas bei teikia pasiūlymus dėl gerinimo;
   8. pagal skyriaus kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų IRT infrastruktūrai bei IT paslaugų teikimui, panaudojimo;
   9. pagal skyriaus kompetenciją rengia IT paslaugoms teikti būtinos įrangos ir paslaugų pirkimo technines specifikacijas bei dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus;
   10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Ekonomikos ir inovacijų ministro tvirtinamų projektų komandų bei darbo grupių veikloje;
   11. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
   12. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Komitetui priskirtais klausimais;
   13. tvarko skyriaus dokumentaciją;
   14. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais skyriui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus.
  • Sisteminės programinės įrangos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Edgaras Apšega
   Specialistas
   Edvinas Kibildis
   Specialistas

   Informacinės visuomenės plėtros komiteto Valstybės informacinių technologijų paslaugų departamento (toliau – Departamentas) Sisteminės programinės įrangos skyriaus uždaviniai ir funkcijos


   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

   1. užtikrinti nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjo funkcijas bei užtikrinti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimą, užtikrinti žmogiškuosius išteklius, kurių reikia informacinių technologijų paslaugoms (toliau – IT paslaugos) teikti;
   2. užtikrinti konsoliduotos valstybės sisteminės programinės įrangos naudojimo apskaitos tvarkymą, valstybės sisteminės programinės įrangos plėtros planavimą, valstybės institucijų ir įstaigų naudojimosi IT paslaugomis administravimą. 

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir siekdamas kokybiškai ir laiku centralizuotai teikti IT paslaugas (techninės įrangos talpinimo duomenų centro patalpose paslauga (angl. Data Centre as a Service – DCaaS), techninė įranga kaip paslauga (angl. Infrastructure as a Service – IaaS), programinės įrangos platforma kaip paslauga (angl. Platform as a Service – PaaS), programinė įranga kaip paslauga (angl. Software as a Service – SaaS), vietinis informacinių technologijų palaikymas kaip paslauga (angl. Local Support as a Service – LSaaS), konsultavimas kaip paslauga (angl. Competence as a Service – CaaS)), atlieka šias funkcijas:

   1. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų krepšelyje numatytų paslaugų teikimą vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais reikalavimais;
   2. užtikrina IT paslaugų teikimo valdymo platformai ir IT paslaugoms teikti reikalingų priemonių architektūros, funkcinių, nefunkcinių, duomenų mainų integracijų reikalavimų parengimą;
   3. užtikrina IT paslaugų teikimo valdymo platformos ir IT paslaugų sukūrimo ir įdiegimo architektūros realizavimą ir rezultatų kokybę;
   4. užtikrina IT paslaugoms teikti reikalingos sisteminės programinės įrangos (operacinių sistemų, virtualizacijos platformų, duomenų bazių valdymo sistemų, infrastruktūros stebėsenos įrankių ir kitos sisteminės programinės įrangos) planavimą, diegimą, administravimą, priežiūrą ir plėtrą;
   5. užtikrina IT paslaugų teikimo valdymo platformai ir IT paslaugoms teikti reikalingų priemonių architektūros atnaujinimą ir palaikymą;
   6. užtikrina IT paslaugų teikimo valdymo platformai ir IT paslaugoms teikti reikalingų priemonių architektūros, funkcinių, nefunkcinių, duomenų mainų integracijų reikalavimų parengimą;
   7. užtikrina IT paslaugų teikimo valdymo platformai ir IT paslaugoms teikti reikalingų priemonių sukūrimo ir įdiegimo koordinavimą ir rezultatų kokybę;
   8. užtikrina IT paslaugų teikimo valdymo platformai ir IT paslaugoms teikti reikalingų priemonių palaikymą ir plėtrą;
   9. pagal skyriaus kompetenciją vykdo sisteminės programinės įrangos materialaus ir nematerialaus turto valdymą;
   10. užtikrina sisteminės programinės įrangos saugumą ir joje saugomų duomenų vientisumą (tiek techninėmis, tiek organizacinėmis priemonėmis);
   11. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina sisteminės programinės įrangos nepertraukiamą veikimą pagal teisės aktuose ir IT paslaugų teikimo sutartyse numatytus kriterijus, kiekybinius bei kokybinius rodiklius;
   12. pagal skyriaus kompetenciją vykdo sisteminės programinės įrangos stebėseną – nuolat renka, apdoroja ir analizuoja informaciją, būtiną sisteminės programinės įrangos nepertraukiamo veikimo, administravimo bei saugos užtikrinimui, nedelsiant reaguoja į aptiktus incidentus, problemas, trikdžius bei grėsmes, nuolat vykdo sisteminės programinės įrangos efektyvumo bei saugumo gerinimo prevenciją;
   13. pagal skyriaus kompetenciją vykdo teikiamų sisteminės programinės įrangos naudojimo apskaitos tvarkymą, rengia ataskaitas bei teikia pasiūlymus dėl gerinimo;
   14. pagal skyriaus kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų sisteminei  programinei įrangai bei IT paslaugų teikimui, panaudojimo;
   15. pagal skyriaus kompetenciją rengia IT paslaugoms teikti būtinos įrangos ir paslaugų pirkimo technines specifikacijas bei dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus;
   16. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Ekonomikos ir inovacijų ministro tvirtinamų projektų komandų bei darbo grupių veikloje;
   17. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
   18. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Komitetui priskirtais klausimais;
   19. tvarko skyriaus dokumentaciją;
   20. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais skyriui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus.
  • Debesijos valdymo paslaugų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Edvin Zavadskij
   Specialistas
   Matas Macenis
   Specialistas
   Arnold Grabštunovič
   Specialistas

   Informacinės visuomenės plėtros komiteto debesijos valdymo paslaugų skyriaus uždaviniai ir funkcijos


   Pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra:

   1. užtikrinti nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjo funkcijas bei užtikrinti valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimą ir valstybės informaciniams ištekliams talpinti skirtų patalpų naudojimą, užtikrinti žmogiškuosius išteklius, kurių reikia informacinių technologijų paslaugoms (toliau – IT paslaugos) teikti;
   2. užtikrinti konsoliduotos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros (toliau – IRT infrastruktūra) naudojimo apskaitos tvarkymą, valstybės informacinių išteklių infrastruktūros plėtros planavimą, valstybės institucijų ir įstaigų naudojimosi IT paslaugomis administravimą. 

   Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir siekdamas kokybiškai ir laiku centralizuotai teikti IT paslaugas (techninės įrangos talpinimo duomenų centro patalpose paslauga (angl. Data Centre as a Service – DCaaS), techninė įranga kaip paslauga (angl. Infrastructure as a Service – IaaS), programinės įrangos platforma kaip paslauga (angl. Platform as a Service – PaaS), programinė įranga kaip paslauga (angl. Software as a Service – SaaS), vietinis informacinių technologijų palaikymas kaip paslauga (angl. Local Support as a Service – LSaaS), konsultavimas kaip paslauga (angl. Competence as a Service – CaaS)), atlieka šias funkcijas:

   1. užtikrina debesijos IT paslaugų teikimą IRT infrastruktūroje naudotojų, prieigų ir paslaugų teikimo lygmenyse:
   2. IT paslaugų teikimo portalo administravimas (naudotojų, valdytojų ir administratorių sritys);
   3. IT paslaugų prieigos kontrolė (automatizuotas ir neautomatizuotas prieigų valdymas ir kontrolė);
   4. Prisijungimų valdymas (naudotojų autentifikavimas, paslaugų teikimo lygio funkcionalumų pateikimas, paslaugų teikimo lygmens užklausų sprendimas);
   5. IT paslaugų gavimo ir/ar teikimo valdymas (debesijos paslaugų teikimas vadovaujantis paslaugų lygio susitarimais, paslaugų ir valdymo priemonių agregavimas, paslaugų komponentų apibrėžimas ir grupavimas, paslaugų formavimas, paslaugų vykdymo komponentų koordinavimas);
   6. IT paslaugų užsakymas ir apskaita (išteklių planavimas, paslaugų užsakymas, apskaita, kokybės kontrolė, mokėjimas už paslaugas, paslaugų katalogas, paslaugų parametrų pakeitimas ir administravimas);
   7. IT paslaugų administravimas (saugos priemonių administravimas, saugos įvykių analizė ir diagnostika, paslaugų teikimo stebėsena ir analizė, paslaugų katalogas ir paslaugų vykdymo administravimas);
   8. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų krepšelyje numatytų paslaugų teikimą vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais reikalavimais;
   9. dalyvauja debesijos IT paslaugoms teikti reikalingos IRT infrastruktūros techninės įrangos (tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, duomenų perdavimo tinklų, ugniasienių, saugos ir kitos techninės įrangos) bei sisteminės programinės įrangos (operacinių sistemų, virtualizacijos platformų, duomenų bazių valdymo sistemų, infrastruktūros stebėsenos įrankių ir kitos sisteminės programinės įrangos) planavime, diegime, administravime, priežiūroje ir plėtroje;
   10. vykdo IT debesijos paslaugoms teikti reikalingo IRT infrastruktūros materialaus ir nematerialaus turto valdymą; 
   11. užtikrina debesijos IT paslaugų teikiamų IRT infrastruktūroje saugumą ir joje saugomų duomenų vientisumą (tiek techninėmis, tiek organizacinėmis priemonėmis);
   12. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina IT debesijos paslaugoms teikti IRT infrastruktūros nepertraukiamą veikimą pagal teisės aktuose ir IT debesijos paslaugų teikimo sutartyse numatytus kriterijus, kiekybinius bei kokybinius rodiklius;
   13. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo IRT infrastruktūroje teikiamų IT debesijos paslaugų stebėseną – nuolat renka, apdoroja ir analizuoja informaciją, būtiną IT debesijos paslaugų nepertraukiamo veikimo, administravimo bei saugos užtikrinimui, nedelsiant reaguoja į aptiktus incidentus, problemas, trikdžius bei grėsmes, nuolat vykdo IRT infrastruktūroje teikiamų IT debesijos paslaugų efektyvumo bei saugumo gerinimo prevenciją;
   14. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo teikiamų IT debesijos paslaugų irIRT infrastruktūros naudojimo apskaitos tvarkymą, rengia ataskaitas bei teikia pasiūlymus dėl gerinimo;
   15. pagal Skyriaus kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų IRT infrastruktūrai bei IT debesijos paslaugų teikimui, panaudojimo;
   16. pagal Skyriaus kompetenciją rengia IT debesijos paslaugoms teikti būtinos įrangos ir paslaugų pirkimo technines specifikacijas bei dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus;
   17. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja Ekonomikos ir inovacijų ministro tvirtinamų projektų komandų bei darbo grupių veikloje;
   18. pagal Skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
   19. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Komitetui priskirtais klausimais;
   20. tvarko Skyriaus dokumentaciją;
   21. pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Skyriui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus.
 • Projektas „Valstybės debesijos paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas“
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Andžej Trachimovič
  Departamento direktorius
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-28