BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


header image

Komisijos ir darbo grupės

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ uždavinių koordinavimo grupė:

 • svarsto Regioninės politikos departamento parengtus teisės aktų projektus, susijusius su 10 prioriteto atitinkamo uždavinio įgyvendinimo priemonių finansavimu ir įgyvendinimu (priemonių įgyvendinimo plano, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) atrankos kriterijų, projektų finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimo ir keitimo projektus), ir teikia Regioninės politikos departamentui nuomonę, pastabas, pasiūlymus dėl minėtuose teisės aktų projektuose numatomų finansuoti veiklų, galimų projektų pareiškėjų ir partnerių, projektų atrankos būdų, stebėsenos rodiklių, reikalavimų projektams;
 • teikia Regioninės politikos departamentui nuomonę dėl pareiškėjų projektiniuose pasiūlymuose aprašomų projektų veiklų, siektinų projektų rezultatų, projektų finansavimo dydžio;
 • rengia ir teikia Regioninės politikos departamentui informaciją, kurios reikia Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 2014LT16M8PA00, įgyvendinimo pažangos ataskaitos ir metinių bei galutinės Veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitų dalims, susijusioms su 10 prioriteto atitinkamo uždavinio įgyvendinimu, parengti;
 • svarsto Regioninės politikos departamento parengtą informaciją apie 10 prioriteto atitinkamo uždavinio įgyvendinimo pažangą ir teikia Regioninės politikos departamentui pasiūlymus dėl efektyvesnio uždavinio įgyvendinimo;
 • svarsto ir teikia Regioninės politikos departamentui nuomonę, pastabas, pasiūlymus dėl Veiksmų programos nuostatų, susijusių su 10 prioriteto atitinkamu uždaviniu, keitimo;
 • teikia Regioninės politikos departamentui pasiūlymus dėl 10 prioriteto atitinkamo uždavinio vertinimų, skirtų užtikrinti efektyvesnį investicijų panaudojimą, svarsto atliktų vertinimų rezultatus;
 • svarsto kitus su 10 prioriteto atitinkamo uždavinio įgyvendinimo priemonių finansavimu ir įgyvendinimu susijusius klausimus.

2002 m. Europos komisijos iniciatyva sukurta speciali Viešojo sektoriaus informacijos ekspertų grupė (angl. PSI Group), skirta:

 • Keistis gerąją praktika ir informacija apie vykstančias iniciatyvas, skirtas paremti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą;|
 • Pateikti rekomendacijas, kaip spręsti aktualius klausimus (duomenų apmokestinimo, išskirtinių teisių naudoti duomenis, duomenų pateikimo standartų ir kt.).

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo taryba atlieka funkcijas, numatytas Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933 „Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo“, 12 punkte, taip pat svarsto ir teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų, su kultūros paveldo skaitmeninimu susijusių klausimų, dėl kurių į Tarybą kreipiasi kultūros ministras.

Ši darbo grupė, atsižvelgiant į Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, nuostatas, rengia ir teikia Ministrui Pirmininkui pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių valdymo tobulinimo.

Darbo grupė finansinių technologijų industrijai Lietuvoje plėtoti skirt nagrinėti finansinių technologijų industrijos plėtros Lietuvoje galimybes.

Europos Sąjungos fondų pažeidimų kontrolierių darbo grupės tikslas yra keistis patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais tiriant, nustatant ir šalinant pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimu, nagrinėti pažeidimų tyrimo, nustatymo, šalinimo bei pažeidimų ir sukčiavimo prevencijos klausimus, koordinuoti su pažeidimų tyrimu, nustatymu, šalinimu bei pažeidimų ir sukčiavimo prevencija susijusias veiklas.

Pagrindinė darbo grupės užduotis yra užtikrinti, kad pagal patvirtintą  valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamų ir išlaidų viešinimo sistemos (toliau - PIVS) kūrimo, diegimo ir naudojimo valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamoms ir išlaidoms viešinti projekto veiklų planą ir PIVS kūrimo ir diegimo paslaugų sutartis būtų sukurta ir įdiegta PIVS.

Darbo grupė vykdo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių technologijų projektų valdymo taisyklių, patvirtintų 2014 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 1K-144 „Dėl Finansų ministerijos informacinių technologijų projektų valdymo taisyklių patvirtinimo“, 15 punkte nurodytas funkcijas.

Darbo grupė tinkamam Lietuvos dalyvavimui tarptautinėje iniciatyvoje „Atviros Vyriausybės partnerystė“ užtikrinti skirta:

 • rengti tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ nacionalinį veiksmų planą ir atsižvelgiant į tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ nustatytus terminus teikti jį Vyriausybės kancleriui;
 • stebėti ir vertinti tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ nacionalinio veiksmų plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus;
 • rengti tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ nacionalinio veiksmų plano įgyvendinimo tarpinę ir galutinę ataskaitas tarptautinės iniciatyvos „Atviros Vyriausybės partnerystė“ nustatytais terminais ir sąlygomis. 
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-15