Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.koordinuoja dalyvavimą įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strateginius dokumentus;

2.koordinuoja Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ (toliau – IVV prioritetas) priemonių (toliau – Priemonės) bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų (toliau – Projektas) finansavimo sąlygų aprašų keitimų rengimą ir jų tvirtinimo Komitete organizavimą;

3.prižiūri sprendimų dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso būdu, finansavimo keitimo priėmimo organizavimą Komitete;

4.koordinuoja Priemonių projektų finansavimo ir administravimo sutarčių keitimo projektų derinimo ir pasirašymo Komitete organizavimą;

5.prižiūri, kaip pagal skyriaus kompetenciją vykdoma dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencija;

6.prižiūri, kaip organizuojamas sprendimų dėl ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, grąžinimo priėmimas, koordinuojamos ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, susigrąžinimo iš projekto vykdytojo procedūros (jeigu ši veikla nėra pavesta įgyvendinančiajai institucijai), taip pat teikiama tvirtinančiajai institucijai informacija apie priimtus sprendimus dėl lėšų grąžinimo;

7.koordinuoja sprendimų dėl įgyvendinančiosios institucijos nustatytų pažeidimų, susijusių su Priemonių projektų įgyvendinimu, priėmimo organizavimą, bei įgyvendinančiosios institucijos informavimą apie įtariamus pažeidimus;

8.užtikrina Priemonių projektų patikrų jų įgyvendinimo arba administravimo vietose organizavimą;

9.vadovybei pavedus, dalyvauja Stebėsenos komiteto ir veiksmų programų valdymo komitetų veikloje;

10.koordinuoja skyriaus dalyvavimą atliekant Priemonių įgyvendinimo stebėseną;

11.koordinuoja informacijos vadovaujančiajai institucijai, kurios reikia Ekonomikos augimo veiksmų programos metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti, rengimą;

12.koordinuoja informacijos apie IVV prioriteto ir Priemonių stebėsenos rodiklių pasiekimų rezultatus parengimą ir pateikimą vadovaujančiajai institucijai;

13.užtikrina skundų dėl įgyvendinančiosios institucijos priimtų sprendimų, susijusių su Priemonių projektais, nagrinėjimo organizavimą;

14.užtikrina tarpinės institucijos vidaus procedūrų, užtikrinančių teisės aktų nuostatų laikymąsi, aprašymų rengimą, vadovaujančiosios institucijos nustatytų reikalavimų bei teikiamų rekomendacijų dėl tarpinės institucijos vidaus sistemos tobulinimo įgyvendinimą;

15.prižiūri, kad pagal skyriaus kompetenciją būtų užtikrinta, jog ES fondų lėšos nebūtų prarastos;

16.užtikrina skyriaus dalyvavimą registruojant ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau vadinama – SFMIS) informaciją apie atliekamus veiksmus, įgyvendinant Priemones, ir tikrinant į SFMIS įtrauktus duomenis;

17.dalyvauja rengiant 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų dalis, susijusias su informacinės visuomenės plėtra, ir teikia pastabas ir pasiūlymus parengtų dokumentų projektams bei teikia pasiūlymus atsakingoms institucijoms dėl šių dokumentų keitimo;

18.koordinuoja skyriaus dalyvavimą rengiant 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir teikiant pastabas ir pasiūlymus parengtiems teisės aktų ir jų pakeitimų projektams;

19.koordinuoja skyriaus dalyvavimą teikiant metodinę pagalbą ir konsultacijas 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą administruojančioms institucijoms dėl šios veiksmų programos prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo dokumentų projektų rengimo ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vertinimo, atrankos ar administravimo;

20.koordinuoja Komitetui, atliekančiam metodinės pagalbos centro funkcijas, pavestų užduočių derinimo ir administravimo procesus;

21.koordinuoja Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktų nuostatų pažeidimų įgyvendinant Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento BPD 3.3 priemonės projektus, dėl kurių atsirado arba galėjo atsirasti valstybės ir (ar) Europos Bendrijų biudžeto nuostolių, tyrimo ir nustačius pažeidimus netinkamomis finansuoti pripažintų lėšų  susigrąžinimo vykdymą pagal Komiteto kaip tarpinės institucijos kompetenciją;

22.koordinuoja techninės paramos projektų įgyvendinimo Komitete organizavimą, skyriaus dalyvavimą kartu su kitais Komiteto skyriais įgyvendinant šiuos projektus;

23.pagal skyriaus kompetenciją organizuoja teisės aktų projektų rengimą bei dalyvavimą juos rengiant, pasiūlymų dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo teikimą;

24.pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja investicinių projektų ir sutarčių projektų rengimą;

25.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja teikiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

26.prižiūri, kaip pagal skyriaus kompetenciją konsultuojamos suinteresuotos institucijos ir įstaigos, organizuojami pasitarimai, seminarai, mokymai;

27.koordinuoja, kaip pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengiama ir skleidžiama informacija apie Komiteto veiklą;

28.atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

29.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

30.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

31.pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi

32.organizuoja skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą;

33. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, Susisiekimo ministro įsakymų,  ES teisės aktų, Komiteto darbo reglamento ir direktoriaus įsakymų laikymąsi ir vykdymą skyriaus veikloje;

34.planuoja skyriaus darbą ir organizuoja nustatytų užduočių vykdymą, paskirsto darbą tarp skyriaus darbuotojų, užtikrinant efektyviausią skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą;

35.kontroliuoja skyriui pavestų užduočių ir darbų vykdymo eigą, užtikrina ir atsako, kad skyriui pavestos užduotys bei darbai būtų atlikti laiku ir kokybiškai;

36.organizuoja skyriaus veiklos planų, ataskaitų rengimą

vykdo Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ar fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties išsilavinimą;

2.turėti ne mažesnę nei trejų metų darbo patirtį ES finansuojamų projektų administravimo arba įgyvendinimo srityje;

3.turėti ne mažesnę nei vienerių metų vadovaujančio darbo patirtį;

4.mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

5.gerai išmanyti valstybės tarnybos administravimo pagrindus, žinoti valstybės tarnautojų teises ir pareigas;

6.gerai išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos teikimą bei ES fondų administravimą ir finansavimą, ir Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės plėtrą;

7.žinoti informacinės ir žinių visuomenės plėtros, informacijos vadybos, informacijos politikos vystymosi tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje;

8.gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir savo vadovaujamo skyriaus darbą, valdyti informaciją;

9.gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus ir teisės aktų rengimo taisykles;

mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.