Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. vertina, ar Komiteto administracijos padalinių rengiami ar kitų institucijų teisės aktuose nustatyta tvarka pateikti teisės aktų projektai atitinka juridinės technikos reikalavimus, Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 2.  konsultuoja Komiteto darbuotojus personalo administravimo, darbo ir civilinės saugos, teisės aktų rengimo, taikymo bei kitais teisės klausimais, jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas.
 3. pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
 4. atsižvelgdamas į Komiteto veiklos tikslus ir uždavinius, pagal kompetenciją teikia Komiteto direktoriui ir skyriaus vedėjui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo, dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo;
 5. pagal skyriaus kompetenciją kartu su kitais Komiteto administracijos padaliniais atlieka Komiteto administracijos padalinių funkcijų ir (ar) Komiteto pareigybių analizę;
 6. atlieka personalo sudėties analizę;
 7. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Komitete;
 8.  padeda Komiteto direktoriui formuoti personalo sudėtį;
 9.  padeda Komiteto administracijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Komitete;
 10.  padeda Komiteto direktoriui formuoti Komiteto personalo mokymo prioritetus, sudaro Komiteto personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
 11. padeda Komiteto direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
 12. rengia personalo pareigybių sąrašus, teikia Komiteto administracijos padalinių vadovams siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
 13. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
 14. padeda Komiteto direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
 15. dalyvauja Komiteto darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
 16. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
 17. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
 18. organizuoja Komiteto valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
 19. organizuoja atostogų suteikimą personalui;
 20. išduoda Komiteto darbuotojų tarnybinius pažymėjimus, organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;
 21. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
 22. padeda Komiteto direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
 23. pagal skyriaus kompetenciją kartu su kitais Komiteto administracijos padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Komiteto direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Komitete gerinimo;
 24. pagal skyriaus kompetenciją padeda Komiteto direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
 25. Komiteto direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus, atstovauja Komitetą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 26. koordinuoja Komiteto darbuotojų dalyvavimą teikiant pasiūlymus dėl  Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, atlieka Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos (LINESIS) administratoriaus Komitete funkciją;
 27. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
 28. rengia ir dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus, ataskaitas;
 29. pildo Komiteto darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 30. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant Komiteto darbuotojų tarnybines komandiruotes – derina darbuotojų prašymus, rengia Komiteto direktoriaus įsakymų projektus;
 31. atlieka teisės aktų projektų ir teisės aktų antikorupcinį vertinimą;
 32. įgyvendina civilinės ir darbo saugos reikalavimus bei užtikrina Komiteto darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, rengia ir tvarko su šia veikla susijusius dokumentus, veda instruktažus, įgyvendina prevencijos priemones;
 33. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Komiteto direktoriaus įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai funkcijas;
 34. tvarko skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
 35. saugo skyriaus gaunamus ir rengiamus dokumentus;
 36. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus Komiteto direktoriaus bei skyriaus vedėjo pavedimus. 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 2.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
 3.   išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, personalo tvarkymą;
 4.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ES teisės aktais bei kitais teisės aktais informacinės visuomenės plėtros srityje;
 5.  išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus bei mokėti rengti teisės aktų projektus, gebėti atlikti teisės aktų projektų teisinę ekspertizę;
 6.  išmanyti personalo administravimą, apskaitą ir analizę;
 7.  išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus;
 8.  mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 9.  mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.