Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. dalyvauja derinant teisės aktų, nustatančių valstybės informacinių sistemų steigimą, valstybės informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų (toliau – registrai) kūrimą, valstybės informacinių sistemų, registrų funkcionavimą, projektus;
 2. derina valstybės informacinių sistemų ir registrų nuostatų projektus ir jų sukūrimo kalendorinius darbų grafikus bei techninių aprašymų (specifikacijų) atitiktį nuostatams;
 3. dalyvauja atliekant registrų ir valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo ir funkcionavimo stebėseną, tvarkant ir skelbiant informaciją apie įsteigtus ir įteisintus registrus ir valstybės informacines sistemas;
 4. dalyvauja konsultuojant institucijas, registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojus valstybės informacinių išteklių kūrimo, jų funkcinio suderinamumo, tvarkymo, valstybės informacinių sistemų ir registrų steigimo, kūrimo, tvarkymo, ir registrų sistemos plėtros, techninės ir programinės įrangos priežiūros ir duomenų tvarkymo funkcijų perdavimo klausimais;
 5. dalyvauja atliekant Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojo funkcijas;
 6. atlieka Informacijos rinkmenų sąrašo valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;
 7. dalyvauja atliekant dokumentų pakartotinio naudojimo stebėseną;
 8. dalyvauja teikiant institucijoms metodinę pagalbą dėl dokumentų rinkinių ir metaduomenų sudarymo;
 9. dalyvauja teikiant dokumentų rinkinių metaduomenis į Europos atvirų duomenų portalą, užtikrina jų integralumą ir sklaidą Europos Sąjungos mastu;
 10. dalyvauja atliekant dokumentų rinkinių sudarymo stebėseną, apibendrintą informaciją teikia Susisiekimo ministerijai;
 11. dalyvauja konsultuojant institucijas ir pareiškėjus dokumentų rinkinių rengimo, gavimo, pakartotinio naudojimo sąlygų klausimais;
 12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
 13. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant investicinius projektus ir sutarčių projektus;
 14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja organizuojant pasitarimus, seminarus, mokymus;
 15. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir skleidžiant informaciją apie Komiteto veiklą;
 16. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
 17. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
 18. pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos ar informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos ar inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų projektų valdymo ir informacinių technologijų taikymo srityse;
 3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su informacinėmis technologijomis, jų taikymu valstybės valdymui, valstybės informacinių sistemų ir registrų steigimu, kūrimu ir funkcionavimu, informacijos politika, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su skyriaus veikla;
 4. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;
 5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
 6. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;
 7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.