Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

dalyvauja įgyvendinant valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo priežiūrą ir išteklių naudojimo koordinavimą;

1.1.vertinta valstybės informacinių išteklių infrastruktūros atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems kriterijams;

1.2.vertinta valstybės debesijos paslaugų teikėjų teikiamų debesijos paslaugų atitiktį susisiekimo ministro nustatytiems šių paslaugų teikimo valstybės institucijoms ir įstaigoms reikalavimams;

1.3.dalyvauja tvarkant debesijos paslaugų katalogą ir šio katalogo priemonėmis tvarkant ir administruojant debesijos paslaugas ir valstybės institucijų ir įstaigų naudojimąsi valstybės debesijos paslaugų teikėjų teikiamomis debesijos paslaugomis;

1.4.tvarko valstybės informacinių išteklių infrastruktūros naudojimo ir rezervo apskaitą;

2.pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl registrų ir valstybės informacinių sistemų funkcionalumo ir jų sąveikos tobulinimo;

3.nagrinėja teisės aktų nustatyta tvarka pateiktas valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimo eigos ataskaitas, apibendrintą informaciją teikia Susisiekimo ministerijai;

4.rengia metodinius dokumentus dėl informacinių technologijų paslaugų valdymo, galimybių studijų, valstybės informacinių sistemų kūrimo būdų, techninių aprašymų (specifikacijų) ir kitų projektinių dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo;

5.dalyvauja atliekant dokumentų pakartotinio naudojimo stebėseną;

6.dalyvauja teikiant institucijoms metodinę pagalbą dėl dokumentų rinkinių ir metaduomenų sudarymo;

7.dalyvauja teikiant dokumentų rinkinių metaduomenis į Europos atvirų duomenų portalą, užtikrina jų integralumą ir sklaidą Europos Sąjungos mastu;

8.dalyvauja atliekant dokumentų rinkinių sudarymo stebėseną, apibendrintą informaciją teikia Susisiekimo ministerijai;

9.dalyvauja konsultuojant institucijas ir pareiškėjus dokumentų rinkinių rengimo, gavimo, pakartotinio naudojimo sąlygų klausimais;

10.pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

11.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;

12.pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;

13.dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

14.pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

15.pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;

16.pagal skyriaus kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;

17.pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;

18.atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

19.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

20.pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų  arba technologijos mokslų studijų srities  išsilavinimą;

2.turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų taikymo srityje;

3.žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su informacinėmis technologijomis, jų viešojo sektoriaus informacijos pakartotiniu naudojimu,

4.išmanyti informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymą, žinoti informatikos, informacijos vadybos, informacijos politikos, informacinių technologijų vystymosi tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje, išmanyti informacinių technologijų saugumo planavimo bei valdymo organizacijoje specifiką,  informacinių ir ryšių technologijų bei informacinių ir ryšių technologijų saugos vystymosi tendencijas, išmanyti ir mokėti taikyti Informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo metodiką, būti susipažinusiam su standartais ir gerosios praktikos dokumentais informacinių technologijų valdymo srityje;

5.išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, gebėti atlikti teisės aktų projektų teisinę ekspertizę;

6.mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant dokumentus, teikiant pastabas ir pasiūlymus;

7.išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus;

8.mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

9.mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.