Pareigų aprašymas Spausdinti

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.  sprendžia direktoriaus pavaduotojo kompetencijai priskirtus klausimus, taip pat vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas savo kompetencijos ribose;

 2. pagal priskirtą administravimo sritį užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymų, Europos Sąjungos teisės aktų, Komiteto darbo reglamento ir direktoriaus įsakymų laikymąsi, vykdymą, įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą savo ir kuruojamų Komiteto administracijos padalinių veikloje;

3.  koordinuoja ir kontroliuoja kuruojamų Komiteto administracijos padalinių -  Komiteto Skaitmeninės aplinkos skyriaus ir  Skaitmeninių sprendimų skyriaus veiklą:

3.1.planuoja kuruojamų Komiteto administracijos padalinių darbą, nustato veiklos tobulinimo kryptis, perspektyvas, strategijas;

3.2.Komiteto direktoriaus reikalavimu atsiskaito už kuruojamų Komiteto administracijos padalinių veiklą;

3.3.organizuoja kuruojamų Komiteto administracijos padalinių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojų (toliau vadinama – darbuotojai) pasitarimus, susirinkimus;

4.  Komiteto direktoriui pavedus, atstovauja Komitetą, kuruojamų Komiteto administracijos padalinių veiklos klausimais;

5.  pagal kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

 6. teikia Komiteto direktoriui pasiūlymus dėl kuruojamų Komiteto administracijos padalinių:

6.1. vykdomos veiklos;

6.2. personalo politikos;

6.3. darbuotojų skatinimo, jų atlyginimo dydžio, perkėlimo į aukštesnes pareigas ar tarnybinių nuobaudų skyrimo;

6.4. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais atvejais;

7.  Komiteto direktoriaus nesant ir Ekonomikos ir inovacijų ministrui pavedus, pavaduoja Komiteto direktorių ir atlieka jo funkcijas.

8.  dalyvauja analizuojant Europos Sąjungos teisės aktus bei rengiant atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus  kuruojamų Komiteto administracijos padalinių veiklos srityje;

9. dalyvauja rengiant ir derinant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

10. teikia siūlymus ir dalyvauja priimant sprendimus dėl Komiteto vidaus darbo tvarkos tobulinimo;

11. vykdo Komiteto direktoriaus pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, technologijų ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 3.  žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymus, Europos Sąjungos teisės aktus bei kitus teisės aktus, susijusius su Komiteto veikla, būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis;
 4. žinoti bendrąją Lietuvos ir Europos Sąjungos informacinės visuomenės politiką, jos kryptis;
 5. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas;
 6. žinoti valstybės valdymo, valstybės tarnybos administravimo pagrindus, valstybės tarnautojų teises ir pareigas;
 7. savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kuruojamų Komiteto padalinių veiklą;
 8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 9.  išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;
 10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 11. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.