Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.     užtikrina, kad Komiteto administracijos padalinių rengiami ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – institucijos) pateikti teisės aktų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei juridinės technikos reikalavimus;
2.    koordinuoja skyriaus darbuotojų sutarčių projektų rengimą, taip pat Komiteto darbuotojų parengtų ar kitų fizinių arba juridinių asmenų teisės aktuose nustatyta tvarka pateiktų sutarčių projektų vertinimą, pastabų ir pasiūlymų jiems teikimą;
3.     konsultuoja Komiteto darbuotojus sutarčių, teisės aktų rengimo, taikymo, personalo administravimo bei kitais teisės klausimais, jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;
4.    organizuoja skyriui pavestų funkcijų, susijusių su personalo administravimu, dokumentų valdymu, asmenų aptarnavimu,  komandiruočių organizavimu, ūkinių paslaugų teikimu bei  materialinių vertybių aprūpinimu, vykdymą;
5.    koordinuoja teisės aktų projektų ir teisės aktų antikorupcinio vertinimo atlikimą;
6.    užtikrina Komiteto darbuotojų koordinavimą teikiant pasiūlymus dėl  Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
7.    pagal skyriaus kompetenciją organizuoja teikimą prašomos informacijos Europos Komisijai ir atitinkamoms Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikimą šioms institucijoms kitos reikiamos pagalbos;
8.    pagal skyriaus kompetenciją užtikrina dalyvavimą rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei  siūlymus dėl jų teikimą;
9.    pagal skyriaus kompetenciją rengia ir/ar organizuoja teisės aktų projektų rengimą bei pasiūlymų dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo teikimą;
10.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
11.    pagal skyriaus kompetenciją organizuoja informacijos apie Komiteto veiklą rengimą ir skleidimą;
12.    atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
13.    organizuoja priešgaisrinės, civilinės ir darbo saugos reikalavimų įgyvendinimą bei Komiteto darbuotojų saugos ir sveikatos darbe užtikrinimą, koordinuoja su šia veikla susijusių dokumentų rengimą ir tvarkymą, instruktažų vedimą, prevencijos priemonių įgyvendinimą;;
14.    pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
15.    organizuoja skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą;
16.    užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, Susisiekimo ministro įsakymų,  ES teisės aktų, Komiteto darbo reglamento ir direktoriaus įsakymų laikymąsi ir vykdymą skyriaus veikloje;
17.    planuoja skyriaus darbą ir organizuoja nustatytų užduočių vykdymą, paskirsto darbą tarp skyriaus darbuotojų, užtikrinant efektyviausią skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą;
18.    kontroliuoja skyriui pavestų užduočių ir darbų vykdymo eigą, užtikrina ir atsako, kad skyriui pavestos užduotys bei darbai būtų atlikti laiku ir kokybiškai;
19.    pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus Komiteto direktoriaus  pavedimus.
Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3. išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, personalo administravimą, teisės aktų projektų rengimą, dokumentų valdymo reikalavimus;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo ministro įsakymais, ES teisės aktais bei kitais teisės aktais informacinės visuomenės plėtros srityje;
5. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.