Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. tvarko Komiteto buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą, reikalavimus;
 2. dalyvauja vykdant išankstinę finansų kontrolę, remiantis pateiktais dokumentais ir prireikus – kompetetingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
 3. dalyvauja atliekant finansinių srautų analizę, rengiant lėšų poreikio prognozes;
 4. dalyvauja rengiant Komiteto biudžeto planavimo dokumentus, atlieka jų vykdymo finansinę kontrolę;
 5.  apskaičiuoja ir nustatytu laiku išmoka darbuotojams darbo užmokestį ir su juo susijusius mokesčius;
 6. registruoja apskaitos registruose ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, įsipareigojimų dydžio pasikeitimu;
 7. atlieka mokėjimų procedūras per Lietuvos ir užsienio bankus iš valstybės biudžeto asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų, skirtų vykdomoms programoms (ar priemonėms) finansuoti;
 8. dalyvauja atliekant Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje mokėjimo paraiškų rengimo, tiekėjų duomenų įvedimo bei su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras;
 9. iš dalies rengia biudžeto vykdymo ataskaitas, rengia ir teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Statistikos departamentui, Valstybės kontrolei, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
 10. tvarko Komiteto įgyvendinamų projektų buhalterinę apskaitą;
 11. dalyvauja kontroliuojant, kad racionaliai ir taupiai ir pagal paskirtį būtų naudojami Komiteto darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
 12. pagal  skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
 13. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
 14. pagal  skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
 15. pagal skyriaus ir savo kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi, sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
 16. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.    turėti socialinių mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.    turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos arba projektų administravimo srityje;

3.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės plėtrą;

4.    išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;

5.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, išankstinę finansų kontrolę ir atskaitomybę, darbo santykių reguliavimą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo ir finansavimo taisykles, valstybės biudžeto lėšų planavimą, apskaitą ir kt;

6.    išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų projektų rengimo taisykles;

7.    mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8.   mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.