Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.   organizuoja Komiteto buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių apskaitą,  reikalavimus;

2.    vykdo išankstinę finansų kontrolę, remiantis pateiktais dokumentais ir prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;  

3. atlieka finansinių srautų analizę, rengia lėšų poreikio prognozes;

4  dalyvauja rengiant Komiteto biudžeto planavimo dokumentus, atlieka jų vykdymo finansinę kontrolę;

 5. registruoja apskaitos registruose ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, įsipareigojimų dydžio ar struktūros pasikeitimu;

6. atlieka  mokėjimų  procedūras  per  Lietuvos  ir  užsienio  bankus  iš  valstybės  biudžeto asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų, skirtų vykdomoms programoms (ar priemonėms) finansuoti;

7. atlieka Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje  mokėjimo paraiškų rengimo, registravimo, tiekėjų duomenų įvedimo bei su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras;

8. rengia ir teikia nustatytos formos biudžeto vykdymo, finansines ir kitas ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Statistikos departamentui, Valstybės kontrolei, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, kitoms  valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

9. atlieka veiksmus, susijusius su Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų išmokėjimu projektų vykdytojams;

10. vykdo funkcijas, numatytas  Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos kompetencijai priskirto Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonių, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, administravimo procedūrų apraše, patvirtintame Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. T-112;

11.  kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai ir pagal paskirtį būtų naudojami Komiteto darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

12. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir  teikia pasiūlymus, ataskaitas ir kitą informaciją Komiteto vadovybei ir darbuotojams;

13. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

15.  planuoja skyriaus darbą ir organizuoja nustatytų užduočių vykdymą, paskirsto darbą tarp skyriaus darbuotojų, užtikrinant efektyviausią skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą;

16. kontroliuoja skyriui ir skyriaus darbuotojams nustatytų/pavestų funkcijų, užduočių ir darbų vykdymo eigą, užtikrina ir atsako, kad skyriui ir skyriaus darbuotojams nustatytos/pavestos funkcijos, užduotys bei darbai būtų atlikti laiku ir kokybiškai;

17. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus pavedimus. 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.    turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės plėtrą;

4.    išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;

5.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, išankstinę finansų kontrolę ir atskaitomybę, darbo santykių reguliavimą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo ir finansavimo taisykles, valstybės biudžeto lėšų planavimą, apskaitą ir kt;

6.    išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų projektų rengimo taisykles;

7.    mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8.   mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.