Pareigų aprašymas Spausdinti

          Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

           1. derina valstybės informacinių sistemų ir registrų nuostatų projektus ir jų sukūrimo kalendorinius darbų grafikus bei techninių aprašymų (specifikacijų) atitiktį nuostatams;

      2. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja analizuojant, kaip valstybės informaciniai ištekliai panaudojami valstybės valdymui ir viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti, rengia pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių panaudojimo valstybės valdymui ir viešosioms bei administracinėms paslaugoms teikti tobulinimo;

            3. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja teikiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

            4. atlieka pakartotinio naudojimo stebėseną;

            5. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, įmonėms ir viešosioms įstaigoms, finansuojamoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotoms atlikti viešąjį administravimą arba teikiančioms asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar atliekančioms kitas viešąsias funkcijas, įskaitant bibliotekas, muziejus ir valstybės archyvus (toliau – institucijos), metodinę pagalbą dėl skaitmeninių dokumentų rinkinių (toliau – dokumentų rinkinys) ir metaduomenų sudarymo;

            6. teikia dokumentų rinkinių metaduomenis į Europos atvirų duomenų portalą, užtikrina jų integralumą ir sklaidą Europos Sąjungos mastu;

            7. atlieka dokumentų rinkinių sudarymo stebėseną, apibendrintą informaciją teikia Ūkio  ministerijai;

            8. konsultuoja institucijas ir pareiškėjus dokumentų rinkinių rengimo, gavimo, pakartotinio naudojimo sąlygų klausimais;

            9. dalyvauja nustatant rekomenduojamus dokumentų parengimo ir pateikimo formatus ir standartus;

            10.  pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja teikiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

            11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;

            12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja teikiant prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;

        13. dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

            14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

            15. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant investicinius projektus ir sutarčių projektus;

            16. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;

            17. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

            18. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikiant siūlymus dėl jų;

            19. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų projektų valdymo ir informacinių technologijų taikymo srityje;
  3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su informacinėmis technologijomis, jų taikymu valstybės valdymui, valstybės informacinių sistemų ir registrų steigimu, kūrimu ir funkcionavimu, informacijos politika, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su skyriaus veikla;
  4. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;
  5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
  6. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;
  7.  mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.