Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

            1. dalyvauja derinant teisės aktų, nustatančių valstybės informacinių sistemų steigimą, valstybės informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų (toliau – registrai) kūrimą, valstybės informacinių sistemų, registrų funkcionavimą, projektus;

            2. derina valstybės informacinių sistemų ir registrų nuostatų projektus ir jų sukūrimo kalendorinius darbų grafikus bei techninių aprašymų (specifikacijų) atitiktį nuostatams;

            3. atlieka registrų ir valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo ir funkcionavimo stebėseną, tvarko ir skelbia informaciją apie įsteigtus ir įteisintus registrus ir valstybės informacines sistemas;

            4. koordinuoja valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimo ir funkcionavimo procesus;

pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja teiant pasiūlymus valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl registrų ir valstybės informacinių sistemų funkcionalumo ir jų sąveikos tobulinimo;

            5. konsultuoja institucijas, registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojus valstybės informacinių išteklių kūrimo, jų funkcinio suderinamumo, tvarkymo, valstybės informacinių sistemų ir registrų steigimo, kūrimo, tvarkymo, ir registrų sistemos plėtros, techninės ir programinės įrangos priežiūros ir duomenų tvarkymo funkcijų perdavimo klausimais;

            6. dalyvauja įgyvendinant informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems;

7. atlieka Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojo funkcijas;

8. dalyvauja atliekant Informacijos rinkmenų sąrašo valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;

            9. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja teikiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

           10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuojant jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;

            11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja teikiant prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikiant šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;

             12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai

            13. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

             14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant investicinius projektus ir sutarčių projektus;

15. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja organizuojant pasitarimus, seminarus, mokymus;

             16. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir skleidžiant informaciją apie Komiteto veiklą;

17. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

             18. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

             19. užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi ir sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;

             20. pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos ar informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos krypties išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų taikymo srityje;
  3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su informacinėmis technologijomis, jų taikymu valstybės valdymui, valstybės informacinių sistemų ir registrų steigimu, kūrimu ir funkcionavimu, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su skyriaus veikla;
  4. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;
  5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
  6. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;
  7. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.