Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį informacinių ir ryšių technologijų srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
3.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu bei teisės aktais reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, informacinių technologijų saugą; 
4.    išmanyti centralizuoto informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugų teikimo bei darbo su IT paslaugų naudotojais (klientais) principus ir metodus, mokėti bendrauti, palaikyti bei plėtoti ryšius su IT paslaugų naudotojais (klientais), identifikuoti,  analizuoti ir apibrėžti jų IT paslaugų poreikius bei užtikrinti apibrėžtų paslaugų teikimą ir jų valdymą; 
5.    išmanyti centralizuotai teikiamų IT paslaugų kokybės bei efektyvumo užtikrinimo principus; 
6.    išmanyti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes); 
7.    išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų organizavimo principus;
8.    išmanyti informacinių technologijų vystymosi tendencijas ir gerąją praktiką Lietuvoje ir pasaulyje; 
9.    mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir vadovaujamo Skyriaus darbą;
10.    mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, pagal savo kompetenciją savarankiškai priimti sprendimus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus;
11.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
12.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. planuoja Skyriaus darbą ir organizuoja nustatytų užduočių vykdymą, paskirsto darbą tarp skyriaus darbuotojų, užtikrinant efektyviausią Skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą;
2.    kontroliuoja Skyriui pavestų užduočių ir darbų vykdymo eigą, užtikrina ir atsako, kad Skyriui pavestos užduotys bei darbai būtų atlikti laiku ir kokybiškai;
3.    formuoja Skyriaus personalą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, Skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų tyrimo pradėjimo, priemokų jiems skyrimo, dalyvauja Skyriaus darbuotojų atrankos procese;
4.    vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklą;
5.    rengia Skyriaus nuostatus ir pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus; 
6.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų krepšelyje numatytų paslaugų teikimą vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais reikalavimais;
7.    užtikrina konsoliduojamų įstaigų migravimo į konsoliduotą informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) infrastruktūrą planavimą ir koordinuoja patvirtintų migravimo planų įgyvendinimą;
8.    užtikrina bendradarbiavimą su IT paslaugų esamais ir būsimais naudotojais bei kitomis suinteresuotomis šalimis (VII valdytojais), identifikuoja, analizuoja ir apibrėžia jų IT paslaugų poreikius, organizuoja apibrėžtų IT paslaugų teikimą ir jų valdymą;
9.    organizuoja IT paslaugų teikimo sutarčių (angl. Service Level Agreement)  pasirašymą su IT paslaugų gavėjais, užtikrina pasirašytų sutarčių administravimą, peržiūrą ir atnaujinimą; 
10.    užtikrina  konsoliduojamų įstaigų perkėlimo į IRT infrastruktūrą ir/arba naujų IT paslaugų gavėjų prijungimo detaliųjų migravimo planų rengimą ir koordinuoja jų vykdymą; 
11.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų krepšelyje numatytų paslaugų teikimą  vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse nustatytais reikalavimais;
12.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų naudotojų centralizuotą valdymą, būtinos pagalbos bei konsultacijų naudotojams teikimą, prireikus kitų Skyrių kompetencijų darbuotojų  įsitraukimą;
13.    pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja teikiamų IRT infrastruktūros naudojimo apskaitos tvarkymą, ataskaitų rengimą bei pasiūlymų dėl gerinimo teikimą;
14.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina, kad Skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
15.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
16.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 
17.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja organizuojant viešuosius pirkimus;
18.    pagal Skyriaus kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų IT paslaugų teikimui, panaudojimo;
19.    pagal Skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
20.    pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Komitetui priskirtais klausimais;
21.    pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Skyriui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus.