Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.    turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį, aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių ir ryšių technologijų srityje;
3.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su elektroninių paslaugų teikimu ir reglamentuojančiais informacinių technologijų saugą; 
4.    išmanyti informacinių technologijų (toliau – IT) paslaugų valdymo sistemų (angl. ITSM – IT Service Management) ir naudotojų aptarnavimo sistemų (angl. Service Desk) veikimo ir aptarnavimo pagrindinius principus;
5.    išmanyti informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) stebėsenos sistemų (angl. Monitoring) veikimo ir aptarnavimo principus;
6.    išmanyti IRT paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes);
7.    žinoti IT vystymosi tendencijas; 
8.    žinoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų organizavimo principus;
9.    mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir kitų darbuotojų darbą;
10.    mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, pagal savo kompetenciją priimti sprendimus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;;
11.    mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu;
12.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.    pagal Skyriaus kompetenciją vykdo IT paslaugų nepertraukiamą teikimą ir palaikymą, vadovaujantis paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais kriterijais, kiekybiniais bei kokybiniais rodikliais;
2.    vykdo IRT infrastruktūros ir teikiamų IT paslaugų  stebėseną – nuolat renka, apdoroja ir analizuoja informaciją, būtiną teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros nepertraukiamo veikimo, administravimo bei saugos užtikrinimui, nedelsiant reaguoja į aptiktus incidentus, problemas, trikdžius bei grėsmes, nuolat vykdo IT paslaugų ir IRT infrastruktūros efektyvumo bei saugumo gerinimo prevenciją;
3.    vykdo antro lygio pagalbos IT paslaugų gavėjams teikimą: visų skambučių ir  elektroninių užklausų (incidentų, problemų, trikdžių, pokyčio prašymų ir pan.) priėmimas, valdymas, klasifikavimas, prioretizavimas, pagal kompetenciją sprendimas ir/arba nukreipimas antro ir/arba trečio lygio specialistams, informavimas apie užklausų sprendimo eigą, užklausų eskalavimas ir uždarymas;
4.    pagal Skyriaus kompetenciją teikia IT paslaugų gavėjui pagalbą ir konsultacijas;
5.    pagal Skyriaus kompetenciją dirba su IT paslaugų valdymo sistema (angl. ITSM) pagal su ją susijusiais veiklos procesais;
6.    pagal Skyriaus kompetenciją administruoja IT paslaugų valdymo sistemą (angl. ITSM) ir kitas informacines sistemas;
7.    pagal Skyriaus kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl IT paslaugų valdymo sistemos (angl. ITSM) naujų poreikių plėtros, tobulinimo bei tam skirtų lėšų efektyvesnio panaudojimo;
8.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros naudojimo  ataskaitas (paslaugų naudojimo pokyčių, reagavimo į užklausas bei jų sprendimo ir pan.), teikia pasiūlymus dėl gerinimo;
9.    rengia Skyriaus darbuotojų darbo grafikus ir teikia derinimui;
10.    užtikrina ir atsako, kad  pavestos užduotys bei darbai būtų atlikti laiku ir kokybiškai;
11.    teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo organizavimo ir dalyvauja Skyriaus darbuotojų pasitarimuose;
12.     pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina teikiamų IT paslaugų ir IRT infrastruktūros naudojimo apskaitos tvarkymą, rengia ataskaitas, teikia pasiūlymus dėl gerinimo;
13.     pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina, kad Skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
14.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 
15.    pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, ligos ar kitais atvejais jo nesant darbe;
16.    pagal Skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.