Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
3.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu bei teisės aktais reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą; 
4.    išmanyti kompiuterinių darbo vietų (toliau – KDV) įrangos (darbo vietų kompiuterių, jų priedų, monitorių, fiksuoto bei judriojo ryšio įrangos, organizacinės įrangos (daugiafunkcinių kopijavimo aparatų, spausdintuvų, skenerių, projektorių, vaizdo konferencinės įrangos ir kt.), kompiuterinio tinklo bei kitos KDV techninės įrangos) bei sisteminės programinės įrangos (KDV operacinių sistemų, antivirusinės, bendrosios paskirties ir kitos KDV programinės įrangos) planavimo, diegimo, integravimo, valdymo, administravimo, priežiūros ir plėtros principus, metodus bei technologijas, informacinių technologijų rinką, kompiuterio ir kompiuterinio tinklo sandarą, KDV įrangos techninio eksploatavimo taisykles, konstrukcijų ypatumus, paskirtį ir darbo režimus, IT technologijas bei standartus.
5.    išmanyti informacinių ir ryšių technologijų materialaus ir nematerialaus turto valdymo principus ir metodus;
6.    išmanyti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes); 
7.    išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų organizavimo principus;
8.    mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir vadovaujamo Skyriaus darbą;
9.    mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, pagal savo kompetenciją savarankiškai priimti sprendimus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus;
10.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens A2 lygiu;
11.    mokėti dirbti kompiuterių operacinėmis sistemomis ir kompiuterinėmis bendrosios paskirties programomis pažengusio vartotojo lygiu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. planuoja Skyriaus darbą ir organizuoja nustatytų užduočių vykdymą, paskirsto darbą tarp skyriaus darbuotojų, užtikrinant efektyviausią Skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą;
2.    kontroliuoja Skyriui pavestų užduočių ir darbų vykdymo eigą, užtikrina ir atsako, kad Skyriui pavestos užduotys bei darbai būtų atlikti laiku ir kokybiškai;
3.    formuoja Skyriaus personalą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, Skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų tyrimo pradėjimo, priemokų jiems skyrimo, dalyvauja Skyriaus darbuotojų atrankos procese;
4.    asmeniškai atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą; 
5.    vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklą;
6.    rengia Skyriaus nuostatus ir pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus; 
7.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų krepšelyje numatytų paslaugų teikimą vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais reikalavimais;
8.    užtikrina kompiuterinių darbo vietų (KDV) priežiūros paslaugai teikti reikalingos techninės įrangos (darbo vietų kompiuterių, jų priedų, monitorių, fiksuoto bei judriojo ryšio įrangos, organizacinės įrangos (daugiafunkcinių kopijavimo aparatų, spausdintuvų, skenerių, projektorių, vaizdo konferencinės įrangos ir kt.), kompiuterinio tinklo bei kitos KDV techninės įrangos) bei sisteminės programinės įrangos (KDV operacinių sistemų, antivirusinės, bendrosios paskirties ir kitos KDV programinės įrangos) planavimą, diegimą, administravimą, priežiūrą ir plėtrą;
9.    organizuoja kompiuterinių darbo vietų materialaus ir nematerialaus turto valdymą; 
10.    užtikrina pagalbos IT paslaugų gavėjams teikimą: tiesiogiai ar iš Pagalbos ir konsultavimo skyriaus specialistų – konsultantų gautų užklausų (incidentų, problemų, trikdžių, pokyčio prašymų ir pan.) sprendimas/atsakymas ir/arba nukreipimas kitų lygių specialistams, informavimas apie priskirtų užklausų sprendimo eigą, priskirtų užklausų uždarymas;
11.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų gavėjams konsultacijų teikimą, prireikus organizuoja IT paslaugų gavėjų mokymus;
12.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina KDV įrangos veikimą ir reagavimą į užklausas pagal teisės aktuose ir IT paslaugų teikimo sutartyse numatytus kriterijus, kiekybinius bei kokybinius rodiklius;
13.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina informacijos, būtinos KDV paslaugos teikimo užtikrinimui, nuolatinį rinkimą, apdorojimą ir analizę;
14.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina KDV įrangos naudojimo apskaitos tvarkymą, ataskaitų bei pasiūlymų dėl gerinimo teikimą;
15.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina, kad Skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
16.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
17.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant informacinių ir ryšių technologijų projektus ir programas;
18.     pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 
19.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja organizuojant viešuosius pirkimus;
20.    pagal Skyriaus kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų KDV įrangai bei IT paslaugų teikimui, panaudojimo;
21.    pagal Skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
22.    pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Komitetui priskirtais klausimais;
23.    pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Skyriui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus.