Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.    turėti aukštąjį universitetinį  arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros  techninės ir programinės įrangos administravimo ir/arba priežiūros srityje ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
3.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu bei teisės aktais reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, informacinių technologijų saugą; 
4.    labai gerai išmanyti šiuolaikinių didelių organizacijų informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūrų (angl. Enterprise infrastructure) bei Debesijos (angl. Cloud) paslaugų teikimui skirtų informacinių ir ryšių technologijų architektūrų/infrastruktūrų (įskaitant techninę ir sisteminę programinę įrangą) kūrimo, valdymo, administravimo, priežiūros ir saugos užtikrinimo metodus, technologijas bei procesus; 
5.    išmanyti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes); 
6.    išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų organizavimo principus;
7.    išmanyti informacinių technologijų (toliau – IT) vystymosi tendencijas ir gerąją praktiką Lietuvoje ir pasaulyje; 
8.    mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir vadovaujamo Skyriaus darbą;
9.    mokėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, analizuoti, apibendrinti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus, pagal savo kompetenciją savarankiškai priimti sprendimus, žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus;
10.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
11.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina IT paslaugų krepšelyje numatytų paslaugų teikimą vadovaujantis IT paslaugų teikimo sutartyse (angl. Service Level Agreement) nustatytais reikalavimais;
2.    planuoja Skyriaus darbą ir organizuoja nustatytų užduočių vykdymą, paskirsto darbą tarp skyriaus darbuotojų, užtikrinant efektyviausią Skyriui pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimą;
3.    kontroliuoja Skyriui pavestų užduočių ir darbų vykdymo eigą, užtikrina ir atsako, kad Skyriui pavestos užduotys bei darbai būtų atlikti laiku ir kokybiškai;
4.    formuoja Skyriaus personalą, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, Skyriaus darbuotojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nusižengimų, darbo pareigų pažeidimų tyrimo pradėjimo, priemokų jiems skyrimo, dalyvauja Skyriaus darbuotojų atrankos procese;
5.    asmeniškai atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą; 
6.    vertina tiesiogiai pavaldžių darbuotojų veiklą;
7.    rengia Skyriaus nuostatus ir pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus; 
8.    užtikrina IT paslaugoms teikti reikalingos informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) infrastruktūros techninės įrangos (tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, duomenų perdavimo tinklų, ugniasienių, saugos ir kitos techninės įrangos) bei sisteminės programinės įrangos (operacinių sistemų, virtualizacijos platformų, duomenų bazių valdymo sistemų, infrastruktūros stebėsenos įrankių ir kitos sisteminės programinės įrangos) planavimą, diegimą, administravimą, priežiūrą ir plėtrą;
9.    užtikrina IRT infrastruktūros saugų laikymą biudžetinių įstaigų eksploatuojamuose duomenų centruose;
10.    organizuoja IRT infrastruktūros materialaus ir nematerialaus turto valdymą; 
11.    užtikrina IRT infrastruktūros saugumą ir joje saugomų duomenų vientisumą (tiek techninėmis, tiek organizacinėmis priemonėmis);
12.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina IRT infrastruktūros nepertraukiamą veikimą pagal teisės aktuose ir IT paslaugų teikimo sutartyse numatytus kriterijus, kiekybinius bei kokybinius rodiklius;
13.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina IRT infrastruktūros stebėseną;
14.    pagal Skyriaus kompetenciją organizuoja teikiamų IRT infrastruktūros naudojimo apskaitos tvarkymą, ataskaitų rengimą bei pasiūlymų dėl gerinimo teikimą;
15.    pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina, kad Skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
16.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant, svarstant, nagrinėjant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų tobulinimo;
17.     pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje; 
18.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja organizuojant viešuosius pirkimus;
19.    pagal Skyriaus kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl efektyvesnio lėšų, skirtų IRT infrastruktūrai bei IT paslaugų teikimui, panaudojimo;
20.    pagal Skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
21.    pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Komitetui priskirtais klausimais;
22.    pagal Skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Skyriui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus.