Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. organizuoja sprendimų dėl įgyvendinančiosios institucijos nustatytų pažeidimų, susijusių su Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonių projektų įgyvendinimu, priėmimą, bei įgyvendinančiosios institucijos informavimą apie įtariamus pažeidimus; sprendimų dėl ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, grąžinimo priėmimą, koordinuoja šių lėšų susigrąžinimo iš projekto vykdytojo procedūras (jeigu ši veikla nėra pavesta įgyvendinančiajai institucijai), teikia reikiamą informaciją apie priimtus sprendimus dėl lėšų grąžinimo;
  2. registruoja  ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje (toliau – SFMIS) informaciją apie atliekamus veiksmus, įgyvendinant Priemones, ir tikrina į SFMIS įtrauktus duomenis;
  3. rengia tarpinės institucijos vidaus procedūrų, užtikrinančių teisės aktų nuostatų laikymąsi, aprašymų pakeitimus;
  4. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos;
  5. dalyvauja rengiant 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimą reglamentuojančių teisės aktų projektus ir teikia pastabas ir pasiūlymus parengtiems teisės aktų ir jų pakeitimų projektams;
  6. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą administruojančioms institucijoms dėl šios veiksmų programos prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo dokumentų projektų rengimo ir iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų vertinimo, atrankos, administravimo bei įgyvendinimo;
  7. dalyvauja organizuojant Informacinės visuomenės plėtros komitetui (toliau – Komitetas), atliekančiam metodinės pagalbos centro funkcijas, pavestų užduočių derinimo ir administravimo procesus;
  8. dalyvauja organizuojant techninės paramos projektų įgyvendinimą Komitete, kartu su kitais Komiteto skyriais vykdo šių projektų įgyvendinimo veiklas;
  9. dalyvauja atliekant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių, viešųjų įstaigų ir šių subjektų asociacijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų pritaikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems prieinamumo reikalavimams stebėseną; 
  10. dalyvauja nagrinėjant skundus dėl institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų nepritaikymo ar netinkamo pritaikymo prieinamumo reikalavimams ir dėl institucijos netinkamai atlikto vertinimo, ar prieinamumo reikalavimų laikymasis sudarys institucijai neproporcingą naštą;
  11. dalyvauja rengiant ataskaitas apie institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų pritaikymo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems prieinamumo reikalavimams stebėsenos rezultatus, įskaitant institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų atitikties prieinamumo reikalavimams vertinimo duomenis, ir teikia jas Europos Komisijai;
  12. konsultuojantis su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios atstovauja neįgaliųjų tikslinei grupei, dalyvauja rengiant su institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumu susijusias mokymo programas ir organizuojant mokymus institucijų darbuotojams ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios atstovauja tikslinėms grupėms, bei įgyvendinant priemones, kurios sudaro galimybę skleisti informaciją apie nustatytus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo reikalavimus ir jų naudą interneto svetainių ir mobiliųjų programų naudotojams ir institucijoms;
  13. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
  14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, rengiant tarpžinybinius ir bendrus su ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;
  15. pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms ES valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;
  16. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimais;
  17. pagal  skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
  18. pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;
  19. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
  20. atstovauja Komitetą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  21. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
  22. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
  23. skyriaus kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi; 
  24. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus  ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį verslo ir viešosios vadybos studijų krypties grupės išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį ES finansuojamų projektų administravimo arba įgyvendinimo srityje;
  3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
  4. būti susipažinusiam su valstybės tarnybos administravimo pagrindais, žinoti valstybės tarnautojų teises ir pareigas, išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos teikimą bei ES fondų administravimą ir finansavimą, taip pat informacinės visuomenės plėtrą;
  5. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas bei pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
  6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.