Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.    administruoja priskirtas tarnybines stotis ir sisteminę programinę įrangą, priskirtą tinklo įrangą;
2.     vykdo administruojamos kompiuterinės ir programinės įrangos diegimą ir priežiūrą;
3.    teikia konsultacijas valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, administruojamos kompiuterinės ir programinės įrangos naudojimo klausimais;
4.     užtikrina, kad tvarkomų informacinių sistemų̨ ir tipinės programines įrangos naudotojai būtų administruojami pagal teises aktų reikalavimus;
5.    pagal kompetenciją rengia techninę dokumentaciją kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimams;
6.    dalyvauja diegiant naujas informacines sistemas ar jų̨ komponentes, teikia pasiūlymus kompiuterinės techninės ir programinės įrangos tobulinimui;
7.    pagal kompetenciją daro rezervines duomenų̨ ir sistemų kopijas nustatytais terminais, vykdo duomenų̨ atkūrimą̨ incidentų atvejais;
8.    teikia informaciją informacinių sistemų duomenų saugos įgaliotiniui informaciją apie IT saugos incidentus, vykdo administruojamos techninės ir programinės įrangos veiklos atkūrimą IT saugos incidentų ir kitais atvejais;
9.    užtikrina informacinių technologijų apsaugą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir Europos Sąjungos reikalavimus;
10.    atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
11.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
12.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
13.    užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
14.     pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus, Komiteto direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
2.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų ir sistemų, serverių, informacijos saugos priemonių administravimo bei eksploatacijos srityje;
3.    turėti patirties bendraujant su klientais ir teikiant konsultacijas;
4.    išmanyti Windows, iOS, Linux operacinių sistemų programinės įrangos administravimą;
5.    išmanyti MS Active directory administravimą;
6.    išmanyti informacinių sistemų techninę architektūrą, žinoti jos pagrindinius principus;
7.    sugebėti nustatyti techninius ir programinės įrangos gedimus bei juos pašalinti;
8.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu, bei teisės aktais reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, informacinių technologijų saugą;
9.    būti susipažinusiam su informacinių sistemų administravimo, palaikymo, incidentų bei rizikos valdymo metodais ir gebėti juos taikyti praktiškai;
10.    išmanyti informacinių technologijų saugumo užtikrinimo standartus bei gerąsias IT valdymo praktikas;
11.    išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus.