Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.    pagal  skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
2.    vertina, ar Komiteto administracijos padalinių rengiami ar kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – institucijos) teisės aktuose nustatyta tvarka pateikti  teisės aktų projektai atitinka juridinės technikos reikalavimus, Lietuvos Respublikos teisės aktus;
3.    rengia sutarčių projektus, taip pat vertina, teikia pastabas ir pasiūlymus Komiteto darbuotojų parengtiems ar kitų fizinių arba juridinių asmenų teisės aktuose nustatyta tvarka pateiktiems sutarčių projektams;
4.    konsultuoja Komiteto darbuotojus sutarčių, teisės aktų rengimo ir  taikymo, viešųjų pirkimų bei kitais teisės klausimais, jiems vykdant pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;
5.    koordinuoja Komiteto viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, rengia ir tvarko viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir kitus su tuo susijusius dokumentus, derina viešųjų pirkimų dokumentus, rengia ataskaitas, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją apie viešuosius pirkimus bei užtikrina duomenų teikimą Centrinei viešųjų pirkimų informacinei sistemai;
6.    pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais; 
7.    pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;
8.    pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
9.    pagal  skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia  siūlymus dėl jų;
10.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
11.    Komiteto direktoriui ar skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Komitetą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
12.    sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
13.    pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus bei skyriaus vedėjo pavedimus.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą; 
2.    turėti ne mažesnę negu 1 metų teisinio darbo patirtį;
3.    išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus,  teisės aktų projektų rengimą;
4.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ES teisės aktais bei  kitais teisės aktais informacinės visuomenės plėtros srityje;
5.    mokėti anglų kalbą ne žemesniu negu pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; 
6.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.