Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.     turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūrų (angl. Enterprise Infrastructure)  (toliau – IRT infrastruktūra) techninės įrangos (tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, duomenų perdavimo tinklų, ugniasienių, saugos ir kitos techninės įrangos) bei sisteminės programinės įrangos (operacinių sistemų, virtualizacijos platformų, duomenų bazių valdymo sistemų, infrastruktūros stebėsenos įrankių ir kitos sisteminės programinės įrangos) planavimo, diegimo, integravimo, valdymo, administravimo, priežiūros ir plėtros srityje;
3.    labai gerai išmanyti šiuolaikinių IRT infrastruktūrų virtualizacijos platformas, jų technines galimybes bei panaudojimo scenarijus, jų diegimo, administravimo bei priežiūros metodus;
4.    išmanyti šiuolaikinių IRT infrastruktūrų bei informacinių sistemų detaliųjų architektūrų parengimo metodus ir principus;
5.    išmanyti darbo su duomenų mainų integracinėmis platformomis metodus ir principus;
6.    išmanyti centralizuotam IT paslaugų teikimui skirtų, aukšto patikimumo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūrų saugumo ir duomenų vientisumo užtikrinimo principus, metodus bei technologijas (tiek technines, tiek organizacines);
7.    išmanyti informacinių ir ryšių technologijų materialaus ir nematerialaus turto valdymo principus ir metodus;
8.    išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų organizavimo principus;
9.    mokėti rengti IRT infrastruktūros pirkimų technines specifikacijas;
10.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
11.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu, bei teisės aktais reglamentuojančiais informacinių sistemų kūrimą ir plėtrą, informacinių technologijų saugą; 
12.    mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo veiklą, mokėti kaupti, analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
13.    mokėti greitai, analitiškai įvertinti ir spręsti iškilusius incidentus bei problemas;
14.    turėti gerus komunikavimo įgūdžius;
15.    išmanyti informacinių ir ryšių technologijų paslaugų valdymo gerąsias praktikas (ITIL, COBIT arba lygiavertes) ir gebėti jas taikyti praktiškai;
16.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.    vykdo IT paslaugoms teikti reikalingos IRT infrastruktūros techninės įrangos (tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, duomenų perdavimo tinklų, ugniasienių, saugos ir kitos techninės įrangos) bei sisteminės programinės įrangos (operacinių sistemų, virtualizacijos platformų, duomenų bazių valdymo sistemų, infrastruktūros stebėsenos įrankių ir kitos sisteminės programinės įrangos) planavimą, diegimą, administravimą, priežiūrą ir plėtrą;
2.    kuria, atnaujina ir palaiko IRT infrastruktūros bei IT paslaugų architektūrą atsižvelgdamas į Departamento ir IT paslaugų gavėjų veiklos poreikius;
3.    vykdo IRT infrastruktūros virtualizacijos platformų administravimą bei priežiūrą, užtikrina jų veikimą, atnaujinimą ir plėtrą;
4.    administruoja priskirtus IRT infrastruktūros komponentus ir sisteminę programinę įrangą, skirtą IT paslaugų teikimui;
5.    užtikrina IRT infrastruktūros nepertraukiamą veikimą pagal teisės aktuose ir IT paslaugų teikimo sutartyse numatytus kriterijus, kiekybinius bei kokybinius rodiklius;
6.    bendradarbiaudamas su įrangos kūrėjais ir/ar oficialiais techninės ir programinės įrangos atstovais, optimizuoja administruojamos IRT įrangos parametrus, siekiant pagerinti informacinių sistemų našumą, saugą, nenutrūkstamą veikimą; 
7.    užtikrina IRT infrastruktūros saugumą ir joje saugomų duomenų vientisumą (tiek techninėmis, tiek organizacinėmis priemonėmis). 
8.    teikia informaciją informacinių sistemų duomenų saugos įgaliotiniams ir kitiems atsakingiems asmenims apie saugos ir kitus incidentus;
9.    užtikrina IRT infrastruktūros saugų laikymą biudžetinių įstaigų eksploatuojamuose duomenų centruose;
10.    daro IRT infrastruktūros rezervines duomenų̨ kopijas nustatytais terminais ir periodiškumu, vykdo duomenų̨ atkūrimą̨;
11.    vykdo IRT infrastruktūros stebėseną;
12.    atlieka IRT infrastruktūros materialaus ir nematerialaus turto administravimą ir valdymą;
13.    užtikrina, kad būtų naudojama tik legali programinė įranga;
14.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
15.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja organizuojant viešuosius pirkimus bei rengia technines specifikacijas ir kitus būtinus dokumentus;
16.    planuoja ir teikia siūlymus dėl IRT infrastruktūros resursų plėtros, saugos priemonių įgyvendinimo; 
17.    vykdo Projekto plane paskirtas veiklas ir funkcijas,  dalyvauja su Projekto veikla susijusių darbo grupių ir komisijų veikloje Projekto kompetencijai priskirtais klausimais, siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms ir komisijoms suformuluotus uždavinius;
18.    dalyvauja rengiant IRT infrastruktūros veiklos tęstinumo planus ir tikslinant juos, atsižvelgiant į teisinius, organizacinius, infrastruktūros ar žmogiškųjų resursų pokyčius;
19.    pagal Skyriaus kompetenciją, užtikrina, kad atlikti darbai  būtų tinkamai įforminti; 
20.    užtikrina, kad Skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
21.    saugo konfidencialią informaciją susijusią su Departamento veikla;
22.    dalyvauja duomenų, informacinių sistemų migravimo procesuose;
23.    atsako už pavestų funkcijų vykdymą laiku ir kokybiškai ir už šių funkcijų vykdymui gautos, saugomos ir perduodamos informacijos saugojimą Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
24.    pagal Skyriaus kompetenciją vykdo Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus.