Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. dalyvauja atliekant dokumentų pakartotinio naudojimo stebėseną;
  2. teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, įmonėms ir viešosioms įstaigoms, finansuojamoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotoms atlikti viešąjį administravimą arba teikiančioms asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar atliekančioms kitas viešąsias funkcijas, įskaitant bibliotekas, muziejus ir valstybės archyvus (toliau – institucijos), metodinę pagalbą dėl skaitmeninių dokumentų rinkinių (toliau – dokumentų rinkinys) ir metaduomenų sudarymo;
  3. atlieka  Dokumentų rinkinių portalo tvarkytojo funkcijas;
  4. teikia dokumentų rinkinių metaduomenis  į Europos atvirų duomenų portalą, užtikrina jų integralumą ir sklaidą ES mastu;
  5. atlieka dokumentų rinkinių sudarymo stebėseną, apibendrintą informaciją teikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai;
  6. konsultuoja institucijas ir pareiškėjus dokumentų rinkinių rengimo, gavimo, pakartotinio naudojimo sąlygų klausimais;
  7.  rengia metodinius dokumentus dėl rekomenduojamų dokumentų parengimo ir pateikimo formatų ir standartų;
  8. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
  9. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;
  10. pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms ES valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;
  11. dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
  12. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
  13. pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;
  14. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
  15. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  16. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
  17. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
  18. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
  19. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus  ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

  1. turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos, informatikos, matematikos arba fizinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų taikymo srityje;
  3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su informacinėmis technologijomis, jų taikymu valstybės valdymui, valstybės informacinių sistemų ir registrų steigimu, kūrimu ir funkcionavimu, viešojo sektoriaus informacijos pakartotiniu naudojimu, kitus Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus, susijusius su skyriaus veikla;
  4. išmanyti, informacijos vadybos, informacijos politikos, informacinių technologijų vystymosi tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje, būti susipažinusiam su standartais ir gerosios praktikos dokumentais informacinių technologijų valdymo srityje;
  5. išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, gebėti atlikti teisės aktų projektų teisinę ekspertizę;
  6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant dokumentus, teikiant pastabas ir pasiūlymus;
  7. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus;
  8. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
  9. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.