Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.    dalyvauja koordinuojant valstybės elektroninių ryšių srities investicinių programų rengimą, vertinant šias programas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuojant, kaip jos įgyvendinamos;
2.    dalyvauja atliekant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų IRT investicinių projektų derinimą;
3.    dalyvauja renkant informaciją apie kitų valstybės institucijų ir įstaigų IRT investicijų projektų įgyvendinimą;
4.    renka informaciją valstybės institucijų ir įstaigų valdomų informacinių išteklių kūrimą, plėtrą, tvarkymą ir tam panaudotas lėšas;
5.    teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC) informaciją apie periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikį;
6.    atlieka Komiteto biudžeto vykdymo paskesnę finansinę kontrolę;
7.    Komiteto direktoriaus pavedimu surašo ir pasirašo Komiteto apskaitos dokumentus, teikia juos NBFC;
8.    tikrina NBFC parengtas Komiteto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, juos teikia ir skelbia Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nurodytoms įstaigoms nustatyta tvarka ir terminais;
9.    esant poreikiui, pagal NBFC pateiktą informaciją, rengia Komiteto finansines ir kitas ataskaitas, buhalterinės apskaitos informaciją, jei reikia, – apskaitos dokumentus ir registrus, Komiteto direktoriui, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai bei kitoms  valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
10.    kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai ir pagal paskirtį būtų naudojami Komiteto darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
11.    nedelsdamas informuoja Komiteto direktorių ir (ar) jo pavedimu kitą asmenį apie atskleistus neteisėtus Komiteto darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kt.);
12.    teikia pasiūlymus Komiteto direktoriui dėl Komiteto apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo, informacijos NBFC rengiamose ataskaitose pateikimo;
13.    teikia NBFC apskaitos dokumentus, pagrindžiančius Komiteto įvykdytas ūkines operacijas, ir informaciją apie suteiktas ir (ar) gautas garantijas, ūkinius įvykius, teismo procesus, kuriuose kaip ieškovas (pareiškėjas) ar atsakovas dalyvauja Komitetas (nurodydami ieškinio sumą, tikėtiną teismo proceso baigtį, tikimybę, kad Komitetas gali patirti sąnaudų arba gauti pajamų (žalos atlyginimą)), bei kitą NBFC prašomą informaciją, reikalingą Komiteto apskaitos tvarkymui;
14.    atlieka Komiteto turto būklės ir atliktų turto būklės pagerinimo darbų įvertinimą ir teikia pasiūlymus Komiteto direktoriui dėl tokio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo;
15.    teikia pasiūlymus Komiteto direktoriui dėl Komiteto ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko, turto likvidacinės vertės, turto liekamųjų medžiagų vertės bei turto tikrosios vertės nustatymo;
16.    teikia pasiūlymus Komiteto direktoriui dėl Komiteto atliktų darbų priskyrimo prie einamojo remonto ar prie esminio turto pagerinimo;
17.    rengia ir teikia Komiteto direktoriui tvirtinti Komiteto turto perdavimo – priėmimo, ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje, ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo, turto nurašymo, atsargų nurašymo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo, turto atidavimo naudoti, ūkinio inventoriaus nurašymo ir kitus aktus;
18.    atlieka Komiteto kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių analizę, siekdami įsitikinti gautų asignavimų ir valdomo turto naudojimo efektyvumu, taip pat siekdami įvertinti ataskaitose pateiktos informacijos paaiškinimų pakankamumą;
19.    pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
20.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, rengiant tarpžinybinius ir bendrus su ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;
21.    pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms ES valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;
22.    pagal  skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
23.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
24.    atstovauja Komitetą skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
25.    pagal skyriaus kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
26.    pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo pavedimus.

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos arba projektų administravimo srityje;
3.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės plėtrą;
4.  išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;
5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, finansų kontrolę ir atskaitomybę, darbo santykių reguliavimą, ES struktūrinių fondų administravimo ir finansavimo taisykles, valstybės biudžeto lėšų planavimą, apskaitą ir kt.;
6.  mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;
7. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų projektų rengimo taisykles;
8.   mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.