Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1.  dalyvauja atliekant kitų valstybės institucijų bei įstaigų parengtų informacinės visuomenės plėtros investicinių projektų derinimą, pagal kompetenciją organizuoja jų tinkamumo, naudos ir kokybės įvertinimą;
 2. dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) atliekant valstybės institucijų ir įstaigų vykdomų informacinės visuomenės plėtros projektų stebėseną, renka ir analizuoja informaciją apie suplanuotus ir faktiškai panaudotus su informacinės visuomenės plėtros projektų įgyvendinimu susijusius asignavimus;
 3. dalyvauja koordinuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms įgyvendinimą, teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms metodinę paramą – išvadas bei rekomendacijas dėl jų svetainių atitikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems reikalavimams;
 4. rengia Komiteto lėšų poreikio prognozes, teikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC) informaciją apie periodinių valstybės biudžeto asignavimų poreikį;
 5. atlieka Komiteto biudžeto vykdymo paskesnę finansinę kontrolę;
 6. Komiteto direktoriaus pavedimu surašo ir pasirašo Komiteto apskaitos dokumentus, teikia juos NBFC;
 7. tikrina NBFC parengtas Komiteto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų ir (arba) konsoliduotųjų ataskaitų rinkinius, juos teikia ir skelbia Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nurodytoms įstaigoms nustatyta tvarka ir terminais;
 8. esant poreikiui, pagal NBFC pateiktą informaciją, rengia Komiteto finansines ir kitas ataskaitas, buhalterinės apskaitos informaciją, jei reikia, – apskaitos dokumentus ir registrus, Komiteto direktoriui, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai bei kitoms  valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
 9. kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai ir pagal paskirtį būtų naudojami Komiteto darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
 10. nedelsdamas informuoja Komiteto direktorių ir (ar) jo pavedimu kitą asmenį apie atskleistus neteisėtus Komiteto darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kt.);
 11. teikia pasiūlymus Komiteto direktoriui dėl Komiteto apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos procedūrų keitimo, informacijos NBFC rengiamose ataskaitose pateikimo.
 12. teikia NBFC apskaitos dokumentus, pagrindžiančius Komiteto įvykdytas ūkines operacijas, ir informaciją apie suteiktas ir (ar) gautas garantijas, ūkinius įvykius, teismo procesus, kuriuose kaip ieškovas (pareiškėjas) ar atsakovas dalyvauja Komitetas (nurodydami ieškinio sumą, tikėtiną teismo proceso baigtį, tikimybę, kad Komitetas gali patirti sąnaudų arba gauti pajamų (žalos atlyginimą)), bei kitą NBFC prašomą informaciją, reikalingą Komiteto apskaitos tvarkymui;
 13. atlieka Komiteto turto būklės ir atliktų turto būklės pagerinimo darbų įvertinimą ir teikia pasiūlymus Komiteto direktoriui dėl tokio turto naudingo tarnavimo laiko ilginimo;
 14. teikia pasiūlymus Komiteto direktoriui dėl Komiteto ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko, turto likvidacinės vertės; turto liekamųjų medžiagų vertės bei turto tikrosios vertės nustatymo;
 15. teikia pasiūlymus Komiteto direktoriui dėl Komiteto atliktų darbų priskyrimo prie einamojo remonto ar prie esminio turto pagerinimo;
 16. rengia ir teikia Komiteto direktoriui tvirtinti Komiteto turto perdavimo–priėmimo, ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje, ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo, turto nurašymo, atsargų nurašymo, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, trumpalaikio turto nurašymo ir likvidavimo, turto atidavimo naudoti, ūkinio inventoriaus nurašymo ir kitus aktus;
 17. atlieka Komiteto kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių analizę, siekdami įsitikinti gautų asignavimų ir valdomo turto naudojimo efektyvumu, taip pat siekdami įvertinti ataskaitose pateiktos informacijos paaiškinimų pakankamumą;
 18. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
 19. pagal skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus;
 20. pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina ES teisę (acquis communautaire);
 21. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja suinteresuotas institucijas ir įstaigas, organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;
 22. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 23. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
 24. pagal kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
 25. pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos arba projektų administravimo srityje;

3.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės plėtrą;

4.  išmanyti pagrindinius Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;

5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, išankstinę finansų kontrolę ir atskaitomybę, darbo santykių reguliavimą, Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo ir finansavimo taisykles, valstybės biudžeto lėšų planavimą, apskaitą ir kt.;

6.  išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų projektų rengimo taisykles;

7.  mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

8.   mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.