Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. koordinuoja Projekto vykdytojo ir partnerių veiklų vykdymą;

2. stebi ir kontroliuoja Projekto veiklų vykdymą, nustato neatitikimus projekto įgyvendinimo planui;

3. komunikuoja su Projekto partneriais apie Projekto įgyvendinimo eigą;

4. dalyvauja atliekant Projekto veiklų įgyvendinimo viešuosius pirkimus;

5. teikia pastabas ir rekomendacijas Projekto įgyvendinimo paslaugų tiekėjams dėl jų parengtų ir pateiktų dokumentų ir kitų Projekto rezultatų, kad būtų užtikrinta jų atitiktis Projektui keliamiems reikalavimams;

6. konsultuoja Projekto įgyvendinimo paslaugų tiekėjus Projekto veiklų įgyvendinimo klausimais;

7. prižiūri Projekto metu parengiamo turinio kokybę, teikia dėl jo rekomendacijas Projekto vykdytojui ir partneriams;

8. valdo Projekto veiklų vykdymo rizikas, nustato problemas, teikia rekomendacijas dėl galimų sprendimų;

9. nustatytais terminais vykdo Vertinimo ir stebėsenos skyriaus vedėjo pavedimus;

10. sprendžia kitus su Projekto vykdymu susijusius klausimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu socialinių arba fizinių mokslų studijų srityje;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį projektų administravimo arba įgyvendinimo srityje;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su informacinės visuomenės plėtra, elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu bei teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų projektų valdymą ir elektroninės informacijos saugą;

4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų administravimą ir finansavimą, viešąjį administravimą;

5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 

7. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas.