Pareigų aprašymas Spausdinti

          Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. pagal skyriaus kompetenciją atlieka nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjo funkcijas:

1.1. užtikrina tinkamą konsoliduotos valstybės informacinių išteklių infrastruktūros naudojimo apskaitos tvarkymą;

1.2. koordinuoja valstybės informacinių išteklių infrastruktūros plėtros planavimą;

 1.3. užtikrina valstybės institucijų ir įstaigų naudojimosi informacinių technologijų paslaugomis administravimą;

2. koordinuoja teisės aktų, nustatančių valstybės informacinių sistemų steigimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimą, valstybės informacinių sistemų ir registrų funkcionavimą, projektų derinimą;

3. koordinuoja  registrų ir valstybės informacinių sistemų nuostatų projektų, registrų sukūrimo kalendorinių darbų grafikų, registrų ir valstybės informacinių sistemų techninių aprašymų (specifikacijų) atitikties nuostatams derinimą;

4. organizuoja registrų ir valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo ir funkcionavimo stebėseną, užtikrina informacijos apie įsteigtus ir įteisintus registrus ir valstybės informacines sistemas tvarkymą ir skelbimą;

5. užtikrina valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimo ir funkcionavimo procesų koordinavimą;

6. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja pasiūlymų valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl registrų ir valstybės informacinių sistemų funkcionalumo ir jų sąveikos tobulinimo teikimą;

7. organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka pateiktų valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimo eigos ataskaitų nagrinėjimą, užtikrina apibendrintos informacijos pateikimą Ūkio ministerijai;

8. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja analizę, kaip valstybės informaciniai ištekliai panaudojami valstybės valdymui ir viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti, koordinuoja pasiūlymų dėl valstybės informacinių išteklių panaudojimo valstybės valdymui ir viešosioms bei administracinėms paslaugoms teikti tobulinimo parengimą;

9. koordinuoja metodinių dokumentų dėl informacinių technologijų paslaugų valdymo, galimybių studijų, valstybės informacinių sistemų kūrimo būdų, techninių aprašymų (specifikacijų) ir kitų projektinių dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo parengimą;

10. organizuoja dalyvavimą įgyvendinant informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems;

11. užtikrina Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro tvarkytojo funkcijų atlikimą;

12. užtikrina Informacijos rinkmenų sąrašo valdytojo ir tvarkytojo funkcijų atlikimą;

13. užtikrina dokumentų pakartotinio naudojimo stebėsenos atlikimą;

14. koordinuoja metodinės pagalbos dėl skaitmeninių dokumentų rinkinių (toliau – dokumentų rinkinys) ir metaduomenų sudarymo teikimą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, įmonėms ir viešosioms įstaigoms, finansuojamoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotoms atlikti viešąjį administravimą arba teikiančioms asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar atliekančioms kitas viešąsias funkcijas, įskaitant bibliotekas, muziejus ir valstybės archyvus (toliau – institucijos);

15. užtikrina dokumentų rinkinių metaduomenų į Europos atvirų duomenų portalą teikimą, užtikrina jų integralumą ir sklaidą Europos Sąjungos mastu;

16. koordinuoja dokumentų rinkinių sudarymo stebėseną, užtikrina apibendrintos informacijos pateikimą Ūkio ministerijai;

17. užtikrina institucijų ir pareiškėjų konsultavimą dokumentų rinkinių rengimo, gavimo, pakartotinio naudojimo sąlygų klausimais;

18. užtikrina metodinių dokumentų dėl rekomenduojamų dokumentų parengimo ir pateikimo formatų ir standartų parengimą;

19. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais pateikimą;

20. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose; 

21. pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;

22. užtikrina asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų skyriaus kompetencijos klausimais nagrinėjimą, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

23. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja dalyvavimą rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

24. pagal skyriaus kompetenciją koordinuoja investicinių projektų ir sutarčių projektų rengimą;

25. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina informacijos apie Komiteto veiklą rengimą ir skleidimą;

26. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

27. pagal skyriaus kompetenciją užtikrina dalyvavimą Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

28. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

29. užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;

30. užtikrina skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtų bylų sudarymą;

31. vykdo Komiteto duomenų apsaugos pareigūno funkcijas.

32. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.


 

          Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

               1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių, technologijų ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą; 

               2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų taikymo, informacijos vadybos srityse ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

               3.  žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su valstybės informaciniais ištekliais, jų valdymu, valstybės informacinių sistemų ir registrų steigimu, kūrimu ir funkcionavimu, viešojo sektoriaus informacijos pakartotiniu naudojimu, informacinės visuomenės plėtra, visuomenės informavimu, viešaisiais pirkimais, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su skyriaus veikla, taip pat būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis;

               4. žinoti informatikos, informacijos vadybos, informacijos politikos, informacinių technologijų vystymosi tendencijas ir gerąją praktiką Lietuvoje ir pasaulyje;

               5. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;

               6.  mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir vadovaujamo skyriaus darbą;

               7. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;

               8.  mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;

               9.  mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.