Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1. vykdo šias Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (toliau - VIISP) tvarkytojo funkcijas:

1.1. renka ir analizuoja poreikius VIISP funkcionalumų modifikavimui ir plėtrai, juos specifikuoja ir teikia užduotis VIISP diegėjui;

1.2. dalyvauja VIISP funkcionalumų modifikavimo užduočių realizavimo procese, atlieka testavimus, priima atliktus VIISP funkcionalumų modifikavimo darbus;

1.3. rengia VIISP dokumentaciją ir savalaikiai atlieka jos atnaujinimus;

1.4. rengia ir derina VIISP paslaugų teikimo sutartis su VIISP paslaugų gavėjais, juos konsultuoja;

2. teikia siūlymus Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos funkcionalumų modifikavimui ir plėtrai bei dalyvauja jų įgyvendinime;

3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių investicijų projektus, skatinančius valstybės informacinių išteklių sąveikumą, sudarančius sąlygas viešojo administravimo institucijoms teikti elektronines paslaugas, skirtus VIISP panaudojimo plėtrai, taip pat kitus pagal skyriaus kompetenciją priskirtus projektus;

4. dalyvauja Komiteto administracijos padaliniams rengiant techninius reikalavimus valstybės informacinių išteklių kūrimui ir konsultuoja Komiteto administracijos padalinius valstybės informacinių išteklių kūrimo klausimais;

5. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų ES  institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

6. pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms ES valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;

7. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

8. pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;

9. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;

10. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;

11. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

13. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

14. užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;

15. pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų  ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu, bei teisės aktus reglamentuojančius informacinių technologijų projektų valdymą;

3. išmanyti veiklos procesų automatizavimo bei optimizavimo, informacinių sistemų kūrimo ir jų gyvavimo ciklo valdymo principus;

4. išmanyti informacinių sistemų analizės ir specifikavimo principus bei mokėti rengti technines specifikacijas;

5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus, sugebėti pagal raštvedybos reikalavimus rengti raštus, projektų ir informacinių sistemų dokumentaciją ir pan;

6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

7. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.