Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.    derina registrų sukūrimo kalendorinius darbų grafikus, valstybės informacinių sistemų ir registrų techninių aprašymų (specifikacijų) atitiktį nuostatams;
2.    dalyvauja nagrinėjant teisės aktų nustatyta tvarka pateiktas valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimo eigos ataskaitas, apibendrintą informaciją teikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai;
3.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja analizuojant, kaip valstybės informaciniai ištekliai panaudojami valstybės valdymui ir viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti, rengia pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių panaudojimo valstybės valdymui ir viešosioms bei administracinėms paslaugoms teikti tobulinimo;
4.    dalyvauja rengiant metodinius dokumentus dėl valstybės informacinių sistemų kūrimo būdų, techninių aprašymų (specifikacijų) ir kitų projektinių dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo;
5.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja teikiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
6.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;  
7.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja teikiant prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;
8.    prižiūri, kaip informacinės visuomenės paslaugų teikėjai laikosi Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų, atlieka kitas su informacinės visuomenės paslaugų teikimo priežiūra susijusias funkcijas:
8.1.    atlieka planinius ir neplaninius Lietuvos Respublikoje veikiančių ūkio subjektų – informacinės visuomenės paslaugų teikėjų – patikrinimus dėl Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo ar kitų informacinės visuomenės paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų, kurių laikymosi priežiūros funkcija yra priskirta Komiteto kompetencijai, reikalavimų atitikties;
8.2.    atlieka Lietuvos Respublikoje veikiančių informacinės visuomenės paslaugų teikėjų veiklos tyrimo veiksmus kai esama informacijos, jog teikdami paslaugas tokių paslaugų teikėjai galimai nesilaiko Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo ar kitų informacinės visuomenės paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
8.3.    Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis bendradarbiauja su Europos Komisija ir atitinkamomis Europos Sąjungos valstybių narių institucijomis;
8.4.    teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeisdamas teisės aktų teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;
9.    dalyvauja įgyvendinant 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (OL 2017 L 345, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/771 (OL 2019 L 136, p. 28), kiek tai susiję su informacinės visuomenės paslaugų teikimu.
10.    vykdo Komiteto kibernetinio saugumo vadovo bei elektroninės informacijos saugos įgaliotinio funkcijas:
10.1. koordinuoja ir prižiūri Komiteto elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimą;
10.2. teikia informacinių išteklių valdytojo vadovui pasiūlymus dėl saugos dokumentų priėmimo, keitimo ar panaikinimo;
10.3. registruoja ir kaupia informaciją apie informacinių išteklių elektroninės informacijos saugos ir kibernetinius incidentus;
10.4. stebi ir teikti informaciją VIISP tvarkytojo vadovui apie numatytų VIISP elektroninės informacijos saugos valdymo tikslų pasiekimą;
10.5. dalyvauja informacinių išteklių vystyme (projektinėje veikloje) analizuojant, vertinant ir teikiant pasiūlymus dėl informacinių išteklių vystymo atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams, informacinių išteklių elektroninės informacijos saugos gerinimo, galimų vystymo projektų elektroninės informacijos saugos rizikų mažinimo;
10.6. Informacinių išteklių tvarkytojo vadovui siūlo priemones, skirtas atitinkamų rizikų sumažinimui;
10.7. organizuoja informacinių išteklių tvarkytojo ir informacinių išteklių techninę priežiūrą vykdančių įmonių atsakingų darbuotojų supažindinimą su saugos dokumentais;
10.8. koordinuoja informacinių išteklių elektroninės informacijos saugos valdymo įgyvendinimą ir reglamentuojančių saugos dokumentų reikalavimų vykdymą;
10.9. atlieka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nustatytas asmens, atsakingo už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą, funkcijas, atlieka kitas saugos dokumentuose ir Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše saugos įgaliotiniui priskirtas funkcijas.
11.    nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
12.    pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
13.    pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;
14.    pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
15.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
16.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
17.    užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
18.    pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, pavedimus.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.    turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos, informatikos arba matematikos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą; 
2.    turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų taikymo arba informacinių technologijų srities teisės aktų rengimo srityse;
3.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su informacinėmis technologijomis, jų taikymu valstybės valdymui, valstybės informacinių sistemų ir registrų steigimu, kūrimu ir funkcionavimu, informacijos politika, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su skyriaus veikla;
4.    žinoti informatikos teisės, informacijos politikos vystymosi tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje;
5.    išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;
6.    mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
7.    mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;
8.    mokėti anglų klabą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.