Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1.  dalyvauja vykdant valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo priežiūros ir naudojimosi šiais ištekliais koordinavime:
 2. dalyvauja vertint valstybės informacinių išteklių infrastruktūros atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems kriterijams;
 3. vertina valstybės debesijos paslaugų teikėjų atitiktį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems bendriesiems veiklos ir organizaciniams reikalavimams valstybės debesijos paslaugų teikėjams;
 4. dalyvauja vertint valstybės debesijos paslaugų teikėjų teikiamų debesijos paslaugų atitiktį susisiekimo ministro nustatytiems šių paslaugų teikimo valstybės institucijoms ir įstaigoms reikalavimams;
 5. dalyvauja tvarkant debesijos paslaugų katalogą ir šio katalogo priemonėmis tvarkant ir administruojant debesijos paslaugas ir valstybės institucijų ir įstaigų naudojimąsi valstybės debesijos paslaugų teikėjų teikiamomis debesijos paslaugomis;
 6. dalyvauja atliekant valstybės debesijos paslaugų teikėjų teikiamų debesijos paslaugų stebėseną;
 7. dalyvauja tvarkant valstybės informacinių išteklių infrastruktūros naudojimo ir rezervo apskaitą;
 8. dalyvauja vertint valstybės institucijų ir įstaigų naujų valstybės informacinių išteklių ir šių išteklių plėtros ir modernizavimo projektų atitiktį strateginiuose dokumentuose nustatytoms valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir tolesnės plėtros kryptims;
 9. derina teisės aktų, nustatančių valstybės informacinių sistemų steigimą, valstybės informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų (toliau – registrai) kūrimą, valstybės informacinių sistemų, registrų funkcionavimą, projektus;
 10. derina valstybės informacinių sistemų ir registrų nuostatų projektus ir jų sukūrimo kalendorinius darbų grafikus bei techninių aprašymų (specifikacijų) atitiktį nuostatams;
 11. dalyvauja nagrinėjant teisės aktų nustatyta tvarka pateiktas valstybės informacinių sistemų ir registrų kūrimo eigos ataskaitas, apibendrintą informaciją teikia Susisiekimo ministerijai;
 12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja analizuojant, kaip valstybės informaciniai ištekliai panaudojami valstybės valdymui ir viešosioms ir administracinėms paslaugoms teikti, rengia pasiūlymus dėl valstybės informacinių išteklių panaudojimo valstybės valdymui ir viešosioms bei administracinėms paslaugoms teikti tobulinimo;
 13. dalyvauja rengiant metodinius dokumentus dėl informacinių technologijų paslaugų valdymo, galimybių studijų, valstybės informacinių sistemų kūrimo būdų, techninių aprašymų (specifikacijų) ir kitų projektinių dokumentų rengimo, derinimo ir tvirtinimo;
 14. konsultuoja institucijas, registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojus valstybės informacinių išteklių kūrimo, jų funkcinio suderinamumo, tvarkymo, valstybės informacinių sistemų ir registrų steigimo, kūrimo, tvarkymo,  ir registrų sistemos plėtros, techninės ir programinės įrangos priežiūros ir duomenų tvarkymo funkcijų perdavimo klausimais;
 15. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja teikiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
 16. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su Europos Sąjunga informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose; 
 17. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja teikiant prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;
 18. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai
 19. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
 20. pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;
 21. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;
 22. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
 23. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
 24. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
 25. pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų taikymo arba informacinių technologijų srities teisės aktų rengimo srityse;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su informacinėmis technologijomis, jų taikymu valstybės valdymui, valstybės informacinių sistemų ir registrų steigimu, kūrimu ir funkcionavimu, informacijos politika, kitus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su skyriaus veikla;
 4. žinoti informatikos teisės, informacijos politikos vystymosi tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje;
 5. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;
 6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
 7. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;
 8. mokėti anglų klabą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.