Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1.  rengia bendrąsias ataskaitas apie šalies informacinės visuomenės procesų ir informacinių technologijų ir elektroninių ryšių sektoriaus plėtrą;
 2. renka, analizuoja ir skleidžia informaciją apie informacinės visuomenės plėtros procesus, jų valdymo ir planavimo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje, dalyvauja analizuojant tendencijas bei ruošiant prognozes, reikalingas ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų ir šių dokumentų įgyvendinimo ataskaitų dalių, susijusių su informacinės visuomenės plėtra, rengimui, vertina ES ir kitų šalių patirtį bei pasiūlymus;
 3. renka informaciją apie kitų valstybės institucijų ir įstaigų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų įgyvendinimą;
 4. atlieka valstybės institucijų ir įstaigų vykdomų informacinės visuomenės plėtros projektų stebėseną, renka ir analizuoja informaciją apie suplanuotus ir faktiškai panaudotus su informacinės visuomenės plėtros projektų įgyvendinimu ir valstybės informacinių išteklių tvarkymu susijusius asignavimus;
 5. dalyvauja (teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus) derinant informacinių technologijų plėtros planų projektus, renka, analizuoja informaciją apie informacinių technologijų plėtros planų įgyvendinimą, institucijų valdomų informacinių išteklių kūrimą, plėtrą, tvarkymą ir tam panaudotas lėšas;
 6. rengia ir skelbia oficialią statistiką apie informacinės visuomenės plėtrą Lietuvos Respublikoje;
 7. atlieka Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas;
 8. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms įgyvendinimą, teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms metodinę paramą – išvada bei rekomendacijas dėl jų svetainių atitikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytiems reikalavimams, kartą per metus atlieka valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių būklės analizę ir apibendrintus rezultatus skelbia Komiteto interneto svetainėje;
 9. prižiūri kaip valstybės institucijos ir įstaigos, kurios savo veiklos informaciją skelbia portale „Mano Vyriausybė“, laikosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų reikalavimų valstybės institucijų ir įstaigų svetainėms;
 10. atlieka turinio valdymo priemonių, teikiamų institucijoms portale „Mano Vyriausybė“, administravimą;
 11. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
 12. pagal skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus;
 13. pagal skyriaus kompetenciją perkelia ar dalyvauja perkeliant į nacionalinę teisę ir įgyvendina ES teisę (acquis communautaire);
 14. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja suinteresuotas institucijas ir įstaigas, organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;
 15. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
 16. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
 17. pagal kompetenciją užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
 18. sudaro skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas;
 19. pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, bei skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės informavimo, komunikacijos ar viešųjų ryšių srityje;
 3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinės visuomenės plėtros planavimą, institucijos strateginį veiklos planavimą;
 4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės plėtros sritį;
 5. išmanyti valstybės tarnybos administravimo pagrindus, valstybės tarnautojų teises ir pareigas;
 6. mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;
 7. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų projektų rengimo taisykles;
 8. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
 9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.