Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1. vykdant VIISP valdytojo ir tvarkytojo funkcijas:

1.1. dalyvauja rengiant pasiūlymus ir užduotis VIISP funkcionalumo modifikavimui ir plėtrai bei koordinuoja jų įgyvendinimą;

1.2. atlieka VIISP kūrimo, projektavimo, specifikavimo, diegimo, eksploatavimo, valdymo procesų kokybės vertinimus bei rengia ir teikia rekomendacijas jų tobulinimui;

1.3. vykdo Komiteto direktoriaus įsakymu nustatytų VIISP teikiamų paslaugų naudojimo administravimą ir koordinuoja jų teikimą;

1.4. dalyvauja sudėtinių elektroninių paslaugų projektavimo, specifikavimo, kūrimo, testavimo procesuose, teikia siūlymus ir pastabas;

1.5. analizuoja teikiamų VIISP paslaugų kokybės parametrų, nustatytų sutartyse, laikymąsi paslaugų teikimo metu;

1.6. analizuoja procesus ir procedūras bei teikia pasiūlymus dėl VIISP paslaugų teikimo 7/24 režimu;

2. vykdant E. siuntų pristatymo sistema tvarkytojo funkcijas:

2.1. dalyvauja rengiant pasiūlymus ir užduotis E. siuntų pristatymo sistemos funkcionalumo modifikavimui ir plėtrai bei koordinuoja jų įgyvendinimą;

2.2. analizuoja teikiamų E. siuntų pristatymo sistemos paslaugų kokybės parametrų, nustatytų sutartyse, laikymąsi paslaugų teikimo metu;

3. dalyvauja atliekant centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, tvarko centrinės perkančiosios organizacijos prekių ir paslaugų katalogą, rengia technines specifikacijas centralizuotų informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų įsigijimo viešiesiems pirkimams reikalingus dokumentus, dalyvauja atliekant centralizuotus viešuosius pirkimus ir koordinuoja paslaugų įsigijimo iš atrinktų teikėjų procesą ir vykdo kitas su centralizuotais pirkimais susijusias funkcijas;

4. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

5. pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;

6. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

7. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

8. pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;

9.pagal skyriaus kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;

10. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;

11. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

12. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

13. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

14. užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;

15. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais Komitetui nustatytas funkcijas ir Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų  ar technologijos mokslų studijų srities  išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
  3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius informacinių ir ryšių technologijų naudojimą, informacinių sistemų steigimą ir likvidavimą, duomenų saugos valdymą, elektroninių paslaugų teikimą, informacinių technologijų taikymą valstybės valdymui, viešuosius pirkimus.
  4. išmanyti veiklos procesų automatizavimo bei optimizavimo, informacinių sistemų kūrimo ir jų gyvavimo ciklo valdymo principus;
  5. išmanyti informacinių sistemų analizės ir specifikavimo principus bei mokėti rengti technines specifikacijas;
  6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus, sugebėti pagal raštvedybos reikalavimus rengti raštus, projektų ir informacinių sistemų dokumentaciją ir pan;
  7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
  8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.