Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1.    vykdo šias Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (toliau – TDS) valdytojo ir tvarkytojo funkcijas:
1.1. vykdo TDS administratoriaus funkcijas;
1.2. vykdo TDS priežiūros bei palaikymo paslaugų įsigijimą ir dalyvauja vykdant šių paslaugų teikimo kontrolę – vertina pateiktas ataskaitas, teikia pastabas ir pasiūlymus bei atlieka kitus susijusius veiksmus;
1.3. rengia pasiūlymus ir užduotis TDS funkcionalumo modifikavimui ir plėtrai bei dalyvauja testuojant diegiamus TDS funkcionalumus;
1.4. teikia siūlymus dėl TDS teikiamų paslaugų kiekybinių ir kokybinių rodiklių gerinimo;
1.5. analizuoja teikiamų paslaugų kokybės parametrų, nustatytų sutartyse, laikymąsi paslaugų teikimo metu;
1.6. atlieka TDS kūrimo, projektavimo, specifikavimo, diegimo, eksploatavimo, valdymo procesų kokybės vertinimus bei rengia ir teikia rekomendacijas jų tobulinimui;
2.    dalyvauja rengiant pagal skyriaus kompetenciją priskirtus investicijų projektus, susijusius su TDS panaudojimo plėtra;
3.    dalyvauja Komiteto administracijos padaliniams rengiant techninius reikalavimus valstybės informacinių išteklių kūrimui ir konsultuoja Komiteto administracijos padalinius valstybės informacinių išteklių kūrimo klausimais;
4.    pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;
5.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose;  
6.    nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
7.    pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;
8.    pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;
9.    pagal skyriaus kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;
10.    pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;
11.    atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
12.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;
13.    pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
14.    užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;
15.    pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą ir skyriaus vedėjo pavedimus.
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1.    turėti aukštąjį universitetinį inžinerijos arba informatikos mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą;
2.    turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
3.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu bei teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų projektų valdymą ir elektroninės informacijos saugą;
4.    turėti žinių informacinių technologijų srityje, programuojant JAVA aplikacijas, kurios naudoja Oracle DB;
5.    mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
6.    išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;
7.    mokėti valdyti informaciją: ją kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas;
8.    mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.