Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

  1. vykdo šias VIISP tvarkytojo funkcijas:

1.1. vykdo VIISP administratoriaus funkcijas;

1.2. vykdo Komiteto direktoriaus įsakymu nustatytų VIISP teikiamų paslaugų naudojimo administravimą ir koordinuoja jų teikimą;

1.3. vykdo VIISP priežiūros bei palaikymo paslaugų įsigijimą ir dalyvauja vykdant šių paslaugų teikimo kontrolę – vertina pateiktas ataskaitas, teikia pastabas ir pasiūlymus bei atlieka kitus susijusius veiksmus;

1.4. vykdo VIISP informacinių technologijų paslaugų tarnybos funkcijas;

1.5. rengia pasiūlymus ir užduotis VIISP funkcionalumo modifikavimui ir plėtrai bei dalyvauja testuojant diegiamus VIISP funkcionalumus;

1.6. teikia siūlymus dėl VIISP sistemoje teikiamų paslaugų kiekybinių ir kokybinių rodiklių gerinimo;

1.7. analizuoja procesus ir procedūras bei teikia pasiūlymus dėl VIISP paslaugų teikimo 7/24 režimu;

1.8. atlieka VIISP kūrimo, projektavimo, specifikavimo, diegimo, eksploatavimo, valdymo procesų kokybės vertinimus bei rengia ir teikia rekomendacijas jų tobulinimui;

1.9. atlieka VIISP pagalbos tarnyboje užregistruotų kreipinių administravimą nesant atsakingam darbuotojui.

2. teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl registrų, valstybės informacinių sistemų sąveikos tobulinimo;

3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių investicijų projektus, skatinančius valstybės informacinių išteklių sąveikumą, sudarančius sąlygas viešojo administravimo institucijoms teikti elektronines paslaugas, skirtus VIISP panaudojimo plėtrai, taip pat kitus pagal skyriaus kompetenciją priskirtus projektus;

4. teikia siūlymus rekomenduojamiems duomenų teikimo formatams ir standartams, užtikrinantiems valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką ir jų taikymą;

5. dalyvauja Komiteto administracijos padaliniams rengiant techninius reikalavimus valstybės informacinių išteklių kūrimui ir konsultuoja Komiteto administracijos padalinius valstybės informacinių išteklių kūrimo klausimais;

6. organizuoja Komiteto informacinių sistemų, elektroninių ryšių tinklų, interneto tinklalapių, tarnybinių stočių ir kitos Komiteto techninės ir programinės įrangos saugų ir nepertraukiamą funkcionavimą, sąveiką, apsaugą bei administravimą, sukauptos informacijos saugumą, Komitete esamų kompiuterizuotų darbo vietų ir kompiuterių lokalaus tinklo aptarnavimą, miesto ir vidaus telefono ryšį;

7. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

8. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose; 

9. pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms ES valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;

10. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

11. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

12. pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;

13. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;

14. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;

15. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

16. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

17. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

18. užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;

19. pagal skyriaus kompetenciją pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant ir vykdo Komiteto direktoriaus ar Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  1. turėti fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą  išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
  3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu, bei teisės aktus reglamentuojančius informacinių technologijų projektų valdymą, elektroninės informacijos saugą;
  4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
  5. išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, teisės aktų rengimo taisykles;
  6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
  7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.