Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 1. vykdo šias VIISP tvarkytojo funkcijas:

1.1. atlieka VIISP pagalbos tarnyboje užregistruotų kreipinių administravimą ir užtikrina savalaikį VIISP pagalbos tarnyboje užregistruotų VIISP IT incidentų, problemų ir VIISP pakeitimų atlikimą;

1.2. dalyvauja vykdant VIISP priežiūros bei palaikymo paslaugų įsigijimą ir vykdo šių paslaugų teikimo kontrolę;

1.3. pagal skyriaus kompetenciją vykdo VIISP klientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis analizę;

1.4.teikia siūlymus dėl VIISP sistemoje teikiamų paslaugų kiekybinių ir kokybinių rodiklių gerinimo;

1.5. atlieka VIISP kūrimo, projektavimo, specifikavimo, diegimo, eksploatavimo, valdymo procesų kokybės vertinimus bei rengia ir teikia rekomendacijas jų tobulinimui;

1.6. vykdo Komiteto direktoriaus įsakymu nustytų VIISP teikiamų paslaugų naudojimo administravimą ir koordinuoja jų teikimą;

1.7. vykdo VIISP informacinių technologijų paslaugų tarnybos funkcijas;

1.8. vykdo VIISP administratoriaus funkcijas nesant administratoriui.

2. teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl registrų, valstybės informacinių sistemų sąveikos tobulinimo;

3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių investicijų projektus, skatinančius valstybės informacinių išteklių sąveikumą, sudarančius sąlygas viešojo administravimo institucijoms teikti elektronines paslaugas, skirtus VIISP panaudojimo plėtrai, taip pat kitus pagal skyriaus kompetenciją priskirtus projektus;

4. teikia siūlymus rekomenduojamiems duomenų teikimo formatams ir standartams, užtikrinantiems valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką, ir jų taikymą;

5. dalyvauja Komiteto administracijos padaliniams rengiant techninius reikalavimus valstybės informacinių išteklių kūrimui ir konsultuoja Komiteto administracijos padalinius valstybės informacinių išteklių kūrimo klausimais;

6. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos  (toliau – ES) institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais;

7. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių sričių programose, dalyvauja rengiant tarpžinybinius ir bendrus su ES informacinės visuomenės plėtros ir valstybės informacinių išteklių projektus, koordinuoja jų kūrimą ir įgyvendinimą, pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose projektuose ir iniciatyvose; 

8. pagal skyriaus kompetenciją teikia prašomą informaciją Europos Komisijai ir atitinkamoms ES valstybių narių institucijoms (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis), nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, teikia šioms institucijoms kitą reikiamą pagalbą;

9. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai

10. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus bei teikia pasiūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo;

11. pagal skyriaus kompetenciją rengia investicinius projektus ir sutarčių projektus;

12. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja pasitarimus, seminarus, mokymus;

13. pagal skyriaus kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir skleidžia informaciją apie Komiteto veiklą;

14. atstovauja Komitetui skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

15. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Komiteto komisijų, darbo grupių veikloje;

16. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Komiteto veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;

17. užtikrina, kad skyriaus gaunami ir rengiami dokumentai būtų tinkamai saugomi;

18. pagal skyriaus kompetenciją pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant bei pagal skyriaus kompetenciją vykdo Komiteto direktoriaus, Komiteto direktoriaus pavaduotojo, atsakingo už šio skyriaus veiklos koordinavimą, ar skyriaus vedėjo pavedimus.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų  ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
 3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su elektroninių paslaugų teikimu, informacinių technologijų taikymu valstybės valdymui, viešuoju administravimu, bei teisės aktus reglamentuojančius informacinių technologijų projektų valdymą, elektroninės informacijos saugą;
 4. mokėti rengti teisės aktus, Komiteto vidaus organizacinius tvarkomuosius dokumentus;
 5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 6. išmanyti veiklos procesų automatizavimo bei optimizavimo, informacinių sistemų kūrimo ir jų gyvavimo ciklo valdymo principus;
 7. išmanyti informacinių sistemų analizės ir specifikavimo principus bei mokėti rengti technines specifikacijas;
 8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus, sugebėti pagal raštvedybos reikalavimus rengti raštus, projektų ir informacinių sistemų dokumentaciją ir pan;
 9. turėti žinių apie elektroninio parašo infrastruktūrą ir elektroninius dokumentus;
 10. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 11. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.